3595_0819
3595_0819
kommunefakta
2017-11-24T01:17:00.000Z
no
Nome kommune

Kommunefakta

Nome - 0819 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

6 636 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 167 143
5-9 år 180 157
10-14 år 203 177
15-19 år 224 212
20-24 år 201 184
25-29 år 201 158
30-34 år 160 153
35-39 år 150 180
40-44 år 211 203
45-49 år 266 237
50-54 år 252 230
55-59 år 236 229
60-64 år 248 206
65-69 år 224 209
70-74 år 182 196
75-79 år 111 115
80-84 år 64 98
85-89 år 34 93
90-94 år 24 51
95-99 år 7 6
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 29 116 26 24 77 9 9 0 5
2017 13 30 121 26 30 73 13 9 0 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  65 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  79 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  69 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -20 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nome
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nome
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 773
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 797
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 169
Undervisning 268
Helse- og sosialtjenester 792
Personlig tjenesteyting 87

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 345000 476000 268000
2006 173000 375000 495000 272000
2007 185000 403000 536000 300000
2008 203000 435000 580000 314000
2009 206000 448000 594000 321000
2010 214000 465000 596000 328000
2011 222000 488000 620000 336000
2012 233000 509000 639000 346000
2013 240000 534000 660000 368000
2014 248000 564000 686000 368000
2015 252000 571000 695000 387000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nome
Grunnskolenivå 1633
Videregående skole-nivå 2428
Universitets- og høgskolenivå kort 1030
Universitets- og høgskolenivå lang 188
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 043 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nome
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 27.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.8 4.4 7.4
2010K2 5.5 4.4 6.8
2010K3 5.8 5.2 6.6
2010K4 6.3 5.6 7.2
2011K1 6.9 5.7 8.4
2011K2 5.9 4.9 7.1
2011K3 5.7 5.3 6.1
2011K4 5.9 5.1 6.8
2012K1 6.6 5.1 8.2
2012K2 5.7 4.5 7.3
2012K3 6.2 5.3 7.3
2012K4 6.7 6 7.4
2013K1 6.9 5.9 8.1
2013K2 6.2 5.6 6.9
2013K3 6.8 6 8
2013K4 7.4 6.1 9
2014K1 7.2 5.6 9.1
2014K2 6.4 4.7 8.5
2014K3 7.1 5.7 8.8
2014K4 6.6 5.1 8.4
2015K1 7.2 5.8 8.8
2015K2 6 4.5 7.8
2015K3 5.8 4.4 7.5
2015K4 5.7 4.5 7.2
2016K1 6.5 5.1 8.1
2016K2 6.3 5.1 7.7
2016K3 7.2 6.5 8.1
2016K4 6.7 5.4 8.3
2017K1 7.1 4.9 9.7
2017K2 6.2 4.8 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.1 7.7 18.9 34.2 3.8 2.2 4.2 4.4
2008 6.7 8.8 18.8 36.6 3.7 2 2.8 4.1
2009 6.1 8.5 17.4 35.7 4 1.8 2.9 3.8
2010 6.3 8.5 16.7 35.1 4.4 1.9 5.4 3.9
2011 6.6 8.7 17.4 36.1 4.3 2 3 4.2
2012 6 8.7 16.9 39.2 4.1 2.2 2.8 4.2
2013 5.9 8 16.3 38 3.9 2.4 2.7 3.9
2014 5.5 8.6 16.7 39 4.3 2.8 2.6 3.6
2015 5.2 8.2 17.2 35.9 4.5 3.1 3 3.6
2016 5.3 8 17.2 36.6 5.3 2.9 2.8 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  87 341 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.