3595_0233
3595_0233
kommunefakta
2018-02-24T22:19:00.000Z
no
Nittedal kommune

Kommunefakta

Nittedal - 0233 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 23 545 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 690 738
5-9 år 907 884
10-14 år 789 842
15-19 år 806 797
20-24 år 651 590
25-29 år 591 545
30-34 år 601 662
35-39 år 778 884
40-44 år 983 929
45-49 år 1049 999
50-54 år 967 945
55-59 år 763 666
60-64 år 593 542
65-69 år 496 508
70-74 år 500 527
75-79 år 287 317
80-84 år 176 233
85-89 år 89 128
90-94 år 21 52
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 224 171 434 108 27 44 92 61 292 189
2017 241 178 462 103 35 43 94 56 303 197

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nittedal
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 15.9
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nittedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 1812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5354
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 961
Undervisning 878
Helse- og sosialtjenester 2323
Personlig tjenesteyting 522

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 204000 440000 559000 300000
2006 214000 459000 584000 307000
2007 224000 496000 631000 335000
2008 244000 532000 677000 358000
2009 245000 527000 682000 364000
2010 251000 550000 709000 372000
2011 261000 577000 740000 387000
2012 275000 612000 771000 399000
2013 285000 635000 808000 412000
2014 292000 648000 838000 420000
2015 298000 659000 864000 431000
2016 306000 669000 876000 447000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nittedal
Grunnskolenivå 4628
Videregående skole-nivå 6589
Universitets- og høgskolenivå kort 4452
Universitets- og høgskolenivå lang 1812
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 103

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nittedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 24.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.2 7
2010K3 6 4.6 7.7
2010K4 6 4.5 7.7
2011K1 6.1 4.3 8.1
2011K2 5.4 3.9 7.2
2011K3 5.4 3.8 7.3
2011K4 5.3 3.5 7.5
2012K1 5.3 3.9 7
2012K2 4.8 3.8 6
2012K3 5.3 4.3 6.6
2012K4 5.5 4.3 7
2013K1 5.7 4.2 7.4
2013K2 5 3.6 6.7
2013K3 5.5 4.2 7.2
2013K4 5.4 4.1 6.9
2014K1 5.4 3.9 7.3
2014K2 5 3.6 6.8
2014K3 5.3 4.2 6.7
2014K4 5.2 4 6.6
2015K1 5.3 4 6.8
2015K2 4.5 3.4 5.6
2015K3 4.6 3.7 5.6
2015K4 4.9 3.6 6.2
2016K1 5.1 3.7 6.7
2016K2 4.5 3 6.1
2016K3 4.9 3.8 6.2
2016K4 4.8 3.5 6.2
2017K1 5 3.8 6.4
2017K2 4.8 3.7 6.1
2017K3 5.2 4.1 6.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 14.6 27.6 24.8 2.8 2 6.1 2.4
2008 7.3 15.5 25.4 24.8 3.3 2.2 8.3 2.4
2009 7.4 15.7 24.6 24.8 3.9 2.1 7.3 2.3
2010 6.9 15 25.4 26 4 2.3 7 2.8
2011 7.5 16.1 25.1 25 3.8 2.1 6.5 2.4
2012 7.9 15.7 25.1 27.5 3.6 2.4 6.1 2.3
2013 6 15.5 23.9 29.3 3.6 2.8 5.1 2.4
2014 6.4 16.5 23.4 30 4.1 3 5.6 2.3
2015 6.4 15.4 23.4 27.5 4.2 2.9 5.2 2.3
2016 6.6 14.8 24 28.7 4.8 3.1 5.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.