3595_0233
3595_0233
kommunefakta
2017-11-24T01:15:00.000Z
no
Nittedal kommune

Kommunefakta

Nittedal - 0233 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

23 553 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 687 721
5-9 år 853 873
10-14 år 811 798
15-19 år 809 821
20-24 år 673 592
25-29 år 585 519
30-34 år 595 624
35-39 år 793 881
40-44 år 959 950
45-49 år 1078 989
50-54 år 942 898
55-59 år 746 644
60-64 år 561 552
65-69 år 496 495
70-74 år 495 525
75-79 år 270 299
80-84 år 169 215
85-89 år 87 118
90-94 år 19 50
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 224 171 434 108 27 44 92 61 292 189
2017 241 178 462 103 35 43 94 56 303 197

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  221 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  139 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  277 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  101 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nittedal
Selveier 73.5
Andels- / aksjeeier 15.9
Leier 10.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nittedal
Jordbruk, skogbruk og fiske 77
Sekundærnæringer 1812
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5354
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 961
Undervisning 878
Helse- og sosialtjenester 2323
Personlig tjenesteyting 522

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 204000 440000 559000 300000
2006 214000 459000 584000 307000
2007 224000 496000 631000 335000
2008 244000 532000 677000 358000
2009 245000 527000 682000 364000
2010 251000 550000 709000 372000
2011 261000 577000 740000 387000
2012 275000 612000 771000 399000
2013 285000 635000 808000 412000
2014 292000 648000 838000 420000
2015 298000 659000 864000 431000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nittedal
Grunnskolenivå 4628
Videregående skole-nivå 6589
Universitets- og høgskolenivå kort 4452
Universitets- og høgskolenivå lang 1812
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 103

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 367 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nittedal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 24.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,5 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.7 4.3 7.3
2010K2 5.5 4.2 7
2010K3 6 4.6 7.7
2010K4 6 4.5 7.7
2011K1 6.1 4.3 8.1
2011K2 5.4 3.9 7.2
2011K3 5.4 3.8 7.3
2011K4 5.3 3.5 7.5
2012K1 5.3 3.9 7
2012K2 4.8 3.8 6
2012K3 5.3 4.3 6.6
2012K4 5.5 4.3 7
2013K1 5.7 4.2 7.4
2013K2 5 3.6 6.7
2013K3 5.5 4.2 7.2
2013K4 5.4 4.1 6.9
2014K1 5.4 3.9 7.3
2014K2 5 3.6 6.8
2014K3 5.3 4.2 6.7
2014K4 5.2 4 6.6
2015K1 5.3 4 6.8
2015K2 4.5 3.4 5.6
2015K3 4.6 3.7 5.6
2015K4 4.9 3.6 6.2
2016K1 5.1 3.7 6.7
2016K2 4.5 3 6.1
2016K3 4.9 3.8 6.2
2016K4 4.8 3.5 6.2
2017K1 5 3.8 6.4
2017K2 4.8 3.7 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 14.6 27.6 24.8 2.8 2 6.1 2.4
2008 7.3 15.5 25.4 24.8 3.3 2.2 8.3 2.4
2009 7.4 15.7 24.6 24.8 3.9 2.1 7.3 2.3
2010 6.9 15 25.4 26 4 2.3 7 2.8
2011 7.5 16.1 25.1 25 3.8 2.1 6.5 2.4
2012 7.9 15.7 25.1 27.5 3.6 2.4 6.1 2.3
2013 6 15.5 23.9 29.3 3.6 2.8 5.1 2.4
2014 6.4 16.5 23.4 30 4.1 3 5.6 2.3
2015 6.4 15.4 23.4 27.5 4.2 2.9 5.2 2.3
2016 6.6 14.8 24 28.7 4.8 3.1 5.1 2.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  41 718 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.