3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2017-11-21T16:40:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

24 865 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 722 681
5-9 år 830 792
10-14 år 798 805
15-19 år 859 813
20-24 år 747 714
25-29 år 788 747
30-34 år 799 799
35-39 år 840 826
40-44 år 939 929
45-49 år 1061 973
50-54 år 882 812
55-59 år 722 699
60-64 år 660 705
65-69 år 574 631
70-74 år 534 565
75-79 år 301 323
80-84 år 179 220
85-89 år 95 188
90-94 år 46 87
95-99 år 8 23
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 126 275 732 100 52 63 70 217 82 410
2017 136 290 768 94 80 68 64 230 112 410

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  247 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  171 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  210 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  24 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nedre Eiker
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 14

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nedre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 2704
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 654
Undervisning 684
Helse- og sosialtjenester 2485
Personlig tjenesteyting 443

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 378000 501000 280000
2006 185000 401000 526000 293000
2007 201000 430000 568000 313000
2008 219000 460000 608000 338000
2009 220000 467000 616000 339000
2010 226000 487000 632000 352000
2011 235000 515000 659000 362000
2012 243000 534000 685000 379000
2013 254000 564000 706000 372000
2014 263000 580000 724000 388000
2015 267000 594000 746000 398000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nedre Eiker
Grunnskolenivå 6598
Videregående skole-nivå 7719
Universitets- og høgskolenivå kort 3788
Universitets- og høgskolenivå lang 864
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 152

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 279 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nedre Eiker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,6 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7 5.9 8.3
2010K2 7.1 5.8 8.7
2010K3 8 6.6 9.8
2010K4 7.7 6.4 9.4
2011K1 7.6 6.1 9.5
2011K2 7 5.8 8.6
2011K3 6.7 5.7 8
2011K4 6.3 5.1 8
2012K1 6.8 5.4 8.6
2012K2 6.2 4.4 8.4
2012K3 6.7 5.2 8.7
2012K4 6.9 5.5 8.7
2013K1 7.4 5.8 9.4
2013K2 6.4 4.7 8.5
2013K3 7 5.6 8.9
2013K4 7.1 5.3 9.3
2014K1 7.3 5.8 9.2
2014K2 6.7 5.2 8.6
2014K3 6.6 5.4 8.3
2014K4 6.8 5.3 8.7
2015K1 7 5.3 8.9
2015K2 6.5 4.8 8.5
2015K3 6.5 5 8.2
2015K4 6.5 5 8.4
2016K1 6.5 5.1 8.2
2016K2 5.9 4.6 7.5
2016K3 6.2 5.2 7.5
2016K4 6.4 5.1 8
2017K1 6.6 4.8 8.8
2017K2 6.3 4.6 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 11.3 24.2 29.4 5.3 2.9 6.1 3
2008 6.6 13.1 23.3 29.7 5 3.1 6.1 3
2009 6.4 13.8 21.6 29 5.4 3.1 6.1 2.8
2010 6.4 13.7 21.8 29.8 5.4 3.5 6.2 3
2011 6.2 14.4 21.6 30.3 5.2 4 5.6 2.6
2012 6.1 14.4 21.5 33 4.5 4.3 5.6 2.3
2013 6.2 13.7 20.7 33.3 4.3 4 5.6 2.1
2014 6.5 14.4 20.5 33.8 5 4.6 5.3 2.3
2015 6.7 14.4 21.1 29.6 5.1 4.4 5.8 2.5
2016 6.4 14.5 21.5 29.7 5.6 4.6 5.1 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 056 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.