3595_0625
3595_0625
kommunefakta
2018-02-25T22:24:00.000Z
no
Nedre Eiker kommune

Kommunefakta

Nedre Eiker - 0625 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 24 917 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 729 669
5-9 år 852 774
10-14 år 836 843
15-19 år 824 776
20-24 år 744 706
25-29 år 767 729
30-34 år 861 814
35-39 år 817 839
40-44 år 952 914
45-49 år 1031 991
50-54 år 933 833
55-59 år 763 709
60-64 år 624 699
65-69 år 583 630
70-74 år 573 611
75-79 år 314 327
80-84 år 195 228
85-89 år 83 179
90-94 år 45 81
95-99 år 8 28
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 126 275 732 100 52 63 70 217 82 410
2017 136 290 768 94 80 68 64 230 112 410

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Selveier 74.4
Andels- / aksjeeier 11.6
Leier 14

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 2704
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4882
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 654
Undervisning 684
Helse- og sosialtjenester 2485
Personlig tjenesteyting 443

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 378000 501000 280000
2006 185000 401000 526000 293000
2007 201000 430000 568000 313000
2008 219000 460000 608000 338000
2009 220000 467000 616000 339000
2010 226000 487000 632000 352000
2011 235000 515000 659000 362000
2012 243000 534000 685000 379000
2013 254000 564000 706000 372000
2014 263000 580000 724000 388000
2015 267000 594000 746000 398000
2016 272000 600000 758000 410000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Grunnskolenivå 6598
Videregående skole-nivå 7719
Universitets- og høgskolenivå kort 3788
Universitets- og høgskolenivå lang 864
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 152

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Nedre Eiker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 5.8 8.7
2010K3 8 6.6 9.8
2010K4 7.7 6.4 9.4
2011K1 7.6 6.1 9.5
2011K2 7 5.8 8.6
2011K3 6.7 5.7 8
2011K4 6.3 5.1 8
2012K1 6.8 5.4 8.6
2012K2 6.2 4.4 8.4
2012K3 6.7 5.2 8.7
2012K4 6.9 5.5 8.7
2013K1 7.4 5.8 9.4
2013K2 6.4 4.7 8.5
2013K3 7 5.6 8.9
2013K4 7.1 5.3 9.3
2014K1 7.3 5.8 9.2
2014K2 6.7 5.2 8.6
2014K3 6.6 5.4 8.3
2014K4 6.8 5.3 8.7
2015K1 7 5.3 8.9
2015K2 6.5 4.8 8.5
2015K3 6.5 5 8.2
2015K4 6.5 5 8.4
2016K1 6.5 5.1 8.2
2016K2 5.9 4.6 7.5
2016K3 6.2 5.2 7.5
2016K4 6.4 5.1 8
2017K1 6.6 4.8 8.8
2017K2 6.3 4.6 8.3
2017K3 6.6 4.9 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 11.3 24.2 29.4 5.3 2.9 6.1 3
2008 6.6 13.1 23.3 29.7 5 3.1 6.1 3
2009 6.4 13.8 21.6 29 5.4 3.1 6.1 2.8
2010 6.4 13.7 21.8 29.8 5.4 3.5 6.2 3
2011 6.2 14.4 21.6 30.3 5.2 4 5.6 2.6
2012 6.1 14.4 21.5 33 4.5 4.3 5.6 2.3
2013 6.2 13.7 20.7 33.3 4.3 4 5.6 2.1
2014 6.5 14.4 20.5 33.8 5 4.6 5.3 2.3
2015 6.7 14.4 21.1 29.6 5.1 4.4 5.8 2.5
2016 6.4 14.5 21.5 29.7 5.6 4.6 5.1 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.