3595_1805
3595_1805
kommunefakta
2017-04-29T13:20:00.000Z
no
Narvik kommune

Kommunefakta

Narvik - 1805 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

18 756 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 496 480
5-9 år 559 504
10-14 år 514 490
15-19 år 545 552
20-24 år 728 594
25-29 år 745 640
30-34 år 613 521
35-39 år 551 503
40-44 år 526 522
45-49 år 593 640
50-54 år 668 640
55-59 år 632 640
60-64 år 672 589
65-69 år 573 482
70-74 år 412 451
75-79 år 306 347
80-84 år 179 276
85-89 år 115 234
90-94 år 46 122
95-99 år 10 41
100 år eller eldre 0 5

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 21 -108 -87
1998K4 24 -35 -11
1999K4 52 91 143
2000K4 38 -60 -22
2001K4 -34 -42 -76
2002K4 36 -68 -32
2003K4 17 53 70
2004K4 5 -26 -21
2005K4 20 -164 -147
2006K4 13 -77 -64
2007K4 17 71 83
2008K4 26 -68 -36
2009K4 48 8 54
2010K4 45 -67 -22
2011K4 36 56 93
2012K4 -15 50 36
2013K4 16 188 196
2014K4 -8 160 148
2015K4 25 -87 -66
2016K4 11 -41 -31

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  560 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Narvik
Grunnskolenivå 4145
Videregående skole-nivå 6967
Universitets- og høgskolenivå kort 3411
Universitets- og høgskolenivå lang 997
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Narvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 1515
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3310
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 594
Undervisning 864
Helse- og sosialtjenester 2280
Personlig tjenesteyting 261

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 377000 521000 286000
2006 187000 397000 546000 290000
2007 202000 431000 595000 318000
2008 219000 466000 640000 336000
2009 226000 483000 644000 339000
2010 234000 505000 669000 350000
2011 243000 537000 700000 363000
2012 250000 564000 728000 370000
2013 260000 575000 746000 385000
2014 267000 593000 765000 395000
2015 275000 606000 779000 404000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 8.5 19.1 33.8 3.3 1.5 6.3 4.1
2008 5.9 8.5 17.8 34.9 3.4 1.3 6.6 3.5
2009 6.3 9.2 18.2 34.5 3.7 1.1 5.3 3.8
2010 4.7 9.5 18.6 34.2 4.1 1.3 5.5 4.8
2011 4.8 10.1 18.1 36.1 4.1 1.5 5.6 4
2012 4.7 10.2 17.5 38.5 3.7 1.4 5.6 2.7
2013 5.4 9.9 16.6 37 3.5 1.6 5.6 2.5
2014 5.6 10.2 16.2 39.6 3.5 1.9 5.4 2.6
2015 5.5 10 16.1 37.6 3.8 2.1 5.3 2.6
2016 5.8 9.9 16.3 39.8 3.8 2 5.7 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  59 055 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.