3595_1805
3595_1805
kommunefakta
2018-02-21T16:10:00.000Z
no
Narvik kommune

Kommunefakta

Narvik - 1805 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 18 669 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 496 480
5-9 år 559 504
10-14 år 514 490
15-19 år 545 552
20-24 år 728 594
25-29 år 745 640
30-34 år 613 521
35-39 år 551 503
40-44 år 526 522
45-49 år 593 640
50-54 år 668 640
55-59 år 632 640
60-64 år 672 589
65-69 år 573 482
70-74 år 412 451
75-79 år 306 347
80-84 år 179 276
85-89 år 115 234
90-94 år 46 122
95-99 år 10 41
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 184 74 208 54 100 125 45 37 34 14
2017 186 73 203 49 100 127 46 34 40 11

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Narvik
Selveier 74.2
Andels- / aksjeeier 7.8
Leier 18

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Narvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 1515
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3310
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 594
Undervisning 864
Helse- og sosialtjenester 2280
Personlig tjenesteyting 261

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 377000 521000 286000
2006 187000 397000 546000 290000
2007 202000 431000 595000 318000
2008 219000 466000 640000 336000
2009 226000 483000 644000 339000
2010 234000 505000 669000 350000
2011 243000 537000 700000 363000
2012 250000 564000 728000 370000
2013 260000 575000 746000 385000
2014 267000 593000 765000 395000
2015 275000 606000 779000 404000
2016 282000 612000 782000 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Narvik
Grunnskolenivå 4044
Videregående skole-nivå 6391
Universitets- og høgskolenivå kort 3477
Universitets- og høgskolenivå lang 1038
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 102

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Narvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.6 9.2
2010K3 8.8 7.6 10.4
2010K4 8.5 6.9 10.4
2011K1 8.6 6.8 10.9
2011K2 8.7 6.6 11.4
2011K3 9.2 7.3 11.6
2011K4 8.2 6.3 10.6
2012K1 8 6.1 10.4
2012K2 7.4 5.4 9.9
2012K3 8.1 6.2 10.7
2012K4 8.3 6.4 10.7
2013K1 8.4 6.9 10.3
2013K2 7.9 6.4 9.9
2013K3 8.7 6.6 11.3
2013K4 7.6 6.1 9.5
2014K1 7.8 6.2 9.9
2014K2 7.7 5.9 10
2014K3 7.7 6.2 9.7
2014K4 7.6 6 9.7
2015K1 7.9 5.8 10.3
2015K2 7.4 5.6 9.5
2015K3 7.5 5.6 9.9
2015K4 7.4 5.5 9.8
2016K1 7.7 5.8 9.9
2016K2 7.2 5.8 8.9
2016K3 7.5 5.8 9.4
2016K4 7.2 5.8 9
2017K1 7.5 6.1 9.1
2017K2 7.7 5.9 9.8
2017K3 8 5.7 10.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 8.5 19.1 33.8 3.3 1.5 6.3 4.1
2008 5.9 8.5 17.8 34.9 3.4 1.3 6.6 3.5
2009 6.3 9.2 18.2 34.5 3.7 1.1 5.3 3.8
2010 4.7 9.5 18.6 34.2 4.1 1.3 5.5 4.8
2011 4.8 10.1 18.1 36.1 4.1 1.5 5.6 4
2012 4.7 10.2 17.5 38.5 3.7 1.4 5.6 2.7
2013 5.4 9.9 16.6 37 3.5 1.6 5.6 2.5
2014 5.6 10.2 16.2 39.6 3.5 1.9 5.4 2.6
2015 5.5 10 16.1 37.6 3.8 2.1 5.3 2.6
2016 5.6 9.7 15.9 38.8 3.7 1.9 5.6 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.