3595_1703
3595_1703
kommunefakta
2017-11-19T00:46:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 1703 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

13 074 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 387 367
5-9 år 444 363
10-14 år 441 411
15-19 år 494 461
20-24 år 457 418
25-29 år 416 407
30-34 år 360 367
35-39 år 360 352
40-44 år 376 430
45-49 år 440 468
50-54 år 449 445
55-59 år 398 394
60-64 år 372 396
65-69 år 369 376
70-74 år 311 325
75-79 år 178 201
80-84 år 115 167
85-89 år 72 142
90-94 år 33 67
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 13 87 84 84 102 35 21 3 0
2017 45 15 104 83 80 101 35 31 0 4

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  144 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  109 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  1 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -67 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Namsos
Selveier 80.7
Andels- / aksjeeier 4.5
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Namsos
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 1106
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2073
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 296
Undervisning 564
Helse- og sosialtjenester 1981
Personlig tjenesteyting 182

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 501000 268000
2006 180000 396000 521000 275000
2007 199000 426000 566000 298000
2008 212000 458000 609000 326000
2009 216000 471000 622000 333000
2010 222000 487000 632000 333000
2011 236000 515000 664000 340000
2012 243000 533000 689000 350000
2013 252000 549000 718000 360000
2014 258000 572000 744000 368000
2015 265000 600000 762000 385000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Namsos
Grunnskolenivå 2943
Videregående skole-nivå 4203
Universitets- og høgskolenivå kort 2424
Universitets- og høgskolenivå lang 552
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 71

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 471 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Namsos
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 35.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.7 6.3 9.4
2010K2 7.3 5.9 9
2010K3 8.1 6.6 9.9
2010K4 7.6 6.1 9.4
2011K1 7.8 6.1 9.8
2011K2 7.5 5.9 9.5
2011K3 7.5 6.2 9.2
2011K4 6.8 5.2 8.7
2012K1 6.9 5.5 8.5
2012K2 6.9 5.5 8.6
2012K3 7.5 6.2 9.2
2012K4 7.3 5.6 9.3
2013K1 7.6 5.9 9.6
2013K2 7 5.6 8.5
2013K3 7.4 6.4 8.6
2013K4 6.9 5.9 8
2014K1 6.7 5.5 8.1
2014K2 6.5 4.9 8.3
2014K3 6.6 4.8 8.8
2014K4 6.5 4.9 8.4
2015K1 7.3 5.9 8.9
2015K2 6.7 5.1 8.5
2015K3 6.7 5.5 8.1
2015K4 6.8 5.4 8.3
2016K1 6.4 4.9 8
2016K2 5.9 3.9 8
2016K3 6.5 4.5 8.8
2016K4 7 5.4 8.7
2017K1 7.2 5.4 9.2
2017K2 6.8 5.3 8.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 8.5 20.1 26.8 3.4 2.8 8.5 4.9
2008 5.2 9 20 28 3.9 1 6.4 5.3
2009 5.1 9.1 19.9 26.3 3.8 1 7.7 5.4
2010 5.4 10 20.2 27 4.1 2.5 7.6 5.4
2011 5.3 10.1 20 26.5 5.1 2.9 5.6 7.3
2012 5.1 10.3 19.1 28.3 4.6 3.1 7.3 7.5
2013 6.2 9.1 19.1 28.1 4.5 4 7.2 7.1
2014 5.2 10.7 19.9 31.4 3.3 2.4 7.7 7.1
2015 5 10.4 19.9 29.2 3.6 2.8 8.1 6.9
2016 5.4 10.2 19.3 30 3.7 2.8 8 6.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  66 061 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.