3595_1703
3595_1703
kommunefakta
2017-04-28T09:29:00.000Z
no
Namsos kommune

Kommunefakta

Namsos - 1703 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 051 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 387 367
5-9 år 444 363
10-14 år 441 411
15-19 år 494 461
20-24 år 457 418
25-29 år 416 407
30-34 år 360 367
35-39 år 360 352
40-44 år 376 430
45-49 år 440 468
50-54 år 449 445
55-59 år 398 394
60-64 år 372 396
65-69 år 369 376
70-74 år 311 325
75-79 år 178 201
80-84 år 115 167
85-89 år 72 142
90-94 år 33 67
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 26 -41 -15
1998K4 70 -20 50
1999K4 60 -30 30
2000K4 64 -5 59
2001K4 33 -75 -42
2002K4 33 -5 28
2003K4 35 7 42
2004K4 43 29 72
2005K4 33 42 76
2006K4 33 -35 -1
2007K4 25 8 34
2008K4 50 55 116
2009K4 51 16 72
2010K4 23 87 111
2011K4 28 18 47
2012K4 39 -1 35
2013K4 48 43 95
2014K4 27 -84 -57
2015K4 43 -57 -16
2016K4 35 1 41

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  293 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Namsos
Grunnskolenivå 2997
Videregående skole-nivå 4486
Universitets- og høgskolenivå kort 2363
Universitets- og høgskolenivå lang 521
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 68

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Namsos
Jordbruk, skogbruk og fiske 192
Sekundærnæringer 1106
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2073
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 296
Undervisning 564
Helse- og sosialtjenester 1981
Personlig tjenesteyting 182

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 374000 501000 268000
2006 180000 396000 521000 275000
2007 199000 426000 566000 298000
2008 212000 458000 609000 326000
2009 216000 471000 622000 333000
2010 222000 487000 632000 333000
2011 236000 515000 664000 340000
2012 243000 533000 689000 350000
2013 252000 549000 718000 360000
2014 258000 572000 744000 368000
2015 265000 600000 762000 385000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.3 8.5 20.1 26.8 3.4 2.8 8.5 4.9
2008 5.2 9 20 28 3.9 1 6.4 5.3
2009 5.1 9.1 19.9 26.3 3.8 1 7.7 5.4
2010 5.4 10 20.2 27 4.1 2.5 7.6 5.4
2011 5.3 10.1 20 26.5 5.1 2.9 5.6 7.3
2012 5.1 10.3 19.1 28.3 4.6 3.1 7.3 7.5
2013 6.2 9.1 19.1 28.1 4.5 4 7.2 7.1
2014 5.2 10.7 19.9 31.4 3.3 2.4 7.7 7.1
2015 5 10.4 19.9 29.2 3.6 2.8 8.1 6.9
2016 5.5 10.5 19.8 30.8 3.8 2.9 5.6 6.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  66 057 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.