3595_1725
3595_1725
kommunefakta
2018-02-18T06:00:00.000Z
no
Namdalseid kommune

Kommunefakta

Namdalseid - 1725 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 584 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 37
5-9 år 48 44
10-14 år 44 48
15-19 år 56 50
20-24 år 49 38
25-29 år 31 29
30-34 år 41 52
35-39 år 42 28
40-44 år 48 39
45-49 år 48 56
50-54 år 47 45
55-59 år 64 56
60-64 år 69 62
65-69 år 61 52
70-74 år 47 48
75-79 år 33 26
80-84 år 22 32
85-89 år 21 18
90-94 år 5 16
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 6 6 6 0 0 3 0 0 0
2017 5 3 6 4 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Namdalseid (-2017)
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Namdalseid (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 142
Sekundærnæringer 145
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 165
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 52
Helse- og sosialtjenester 194
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 329000 485000 250000
2006 159000 323000 491000 273000
2007 173000 368000 562000 307000
2008 197000 390000 588000 321000
2009 201000 408000 596000 317000
2010 208000 438000 596000 304000
2011 217000 470000 634000 369000
2012 223000 500000 658000 393000
2013 234000 506000 702000 407000
2014 239000 508000 703000 386000
2015 251000 535000 717000 395000
2016 257000 548000 752000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Namdalseid (-2017)
Grunnskolenivå 396
Videregående skole-nivå 657
Universitets- og høgskolenivå kort 209
Universitets- og høgskolenivå lang 33
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Namdalseid (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 26.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 29.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.3 6.8 7.8
2010K3 10.1 9.5 10.9
2010K4 9.8 9.4 10.2
2011K1 11.3 10.6 12.1
2011K2 8.6 7.9 9.4
2011K3 8.8 7.2 10.7
2011K4 6.6 3.7 10.1
2012K1 6.3 4.3 8.7
2012K2 5.4 3.8 7.4
2012K3 7 5.9 8.4
2012K4 8.4 6.9 10.2
2013K1 8.7 7.2 10.7
2013K2 7.9 6.8 9.3
2013K3 10.3 9.7 10.9
2013K4 8.3 7 9.8
2014K1 7.2 5.1 9.6
2014K2 7.1 4.7 10.1
2014K3 7.2 5.8 9.2
2014K4 6.9 4.7 9.6
2015K1 7.8 5.8 10.2
2015K2 8.2 7.4 9.3
2015K3 8.9 8.4 9.5
2015K4 8.7 8.2 9.4
2016K1 8.8 7.3 10.6
2016K2 7.6 6.5 9
2016K3 7.3 5.2 10
2016K4 7.8 6.7 9.1
2017K1 8.6 7.5 9.8
2017K2 8.9 7.3 10.7
2017K3 8.2 7.6 9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 5.6 19.6 37.5 0.9 1.4 6.1 2.6
2008 10.9 5.9 19.5 38.7 1 1.1 4.3 2.5
2009 10 6.1 19 39.1 0.9 1 6 2.5
2010 9.8 6.6 18.2 38.9 1.1 1.1 5.6 2.5
2011 10.8 6.9 17.6 38.8 1.3 1.1 4 2.8
2012 12.1 6.8 16.2 41.6 1.3 1 6.1 2.7
2013 9.4 6.4 15.3 42.8 1.3 1.4 6.1 2.6
2014 8.8 7.2 15.3 43.3 0.9 2.7 6.4 2.4
2015 9.4 6.8 15.6 42 0.8 2.8 6.7 2.2
2016 8.6 6.6 15 41.2 0.8 2.4 6.9 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.