3595_1751
3595_1751
kommunefakta
2017-11-20T20:19:00.000Z
no
Nærøy kommune

Kommunefakta

Nærøy - 1751 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

5 071 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 177 131
5-9 år 146 139
10-14 år 152 136
15-19 år 180 161
20-24 år 194 160
25-29 år 164 134
30-34 år 144 147
35-39 år 141 105
40-44 år 161 122
45-49 år 182 194
50-54 år 192 193
55-59 år 190 156
60-64 år 160 130
65-69 år 165 150
70-74 år 133 141
75-79 år 107 85
80-84 år 55 70
85-89 år 37 57
90-94 år 12 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 37 43 31 38 39 28 0 0 0
2017 24 42 46 29 50 38 28 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  52 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  63 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  24 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -34 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Nærøy
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 16.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Nærøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 316
Sekundærnæringer 475
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 826
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 175
Helse- og sosialtjenester 472
Personlig tjenesteyting 43

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 331000 487000 270000
2006 161000 353000 502000 287000
2007 175000 382000 552000 301000
2008 188000 402000 609000 308000
2009 195000 413000 615000 305000
2010 206000 450000 635000 331000
2011 216000 471000 657000 339000
2012 225000 497000 676000 357000
2013 239000 508000 717000 354000
2014 243000 531000 732000 362000
2015 251000 561000 750000 349000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Nærøy
Grunnskolenivå 1485
Videregående skole-nivå 1797
Universitets- og høgskolenivå kort 625
Universitets- og høgskolenivå lang 137
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 207 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Nærøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 46
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,8 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.9 5.5 8.5
2010K2 7.5 5.9 9.4
2010K3 8.5 7 10.4
2010K4 6.6 5.2 8.4
2011K1 6.5 5.3 7.9
2011K2 6.7 5.4 8.4
2011K3 7.1 5.7 8.9
2011K4 6.9 5.3 9
2012K1 7.2 5.7 9
2012K2 6.5 5.2 8.1
2012K3 7.1 6.1 8.5
2012K4 6.9 5.3 9
2013K1 7.4 6.3 8.7
2013K2 6.2 5.6 7.1
2013K3 7.2 6 8.8
2013K4 7.6 6.4 9
2014K1 8 6.2 10.3
2014K2 7.6 6.1 9.4
2014K3 8.8 7.3 10.7
2014K4 8.3 7.4 9.6
2015K1 8.3 7.4 9.4
2015K2 6.7 5.1 8.6
2015K3 6.9 5.8 8.4
2015K4 6.4 5.2 7.8
2016K1 6.5 5.1 8.1
2016K2 6.2 4.9 7.8
2016K3 6.2 5 7.8
2016K4 6.5 5.1 8.2
2017K1 6.8 5.4 8.7
2017K2 7.5 6.1 9.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.1 8.6 21.8 32.8 2.2 1.9 7.3 2.6
2008 9.3 7.9 21.5 33.9 2.6 1.7 4.7 2.4
2009 9.2 7.2 20.9 32.7 2.6 2 6.3 3.3
2010 8.2 7.1 20.6 32.5 2.8 2.1 6.7 3.1
2011 9 8.2 23.4 32.8 3.6 2.3 5 2.7
2012 9 9 22.2 34.1 3.9 1.8 6.4 2.1
2013 8.5 8.7 19 32.2 4.7 2 6.4 1.9
2014 9.5 8.7 18.6 32.4 5.9 2 6.8 1.9
2015 8.1 8.8 19.3 30.3 6.2 1.9 6.8 1.6
2016 8.7 9.5 17.6 31 7.5 1.9 7.1 1.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  77 436 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.