3595_0104
3595_0104
kommunefakta
2018-02-18T20:42:00.000Z
no
Moss kommune

Kommunefakta

Moss - 0104 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 32 647 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 855 804
5-9 år 984 952
10-14 år 952 946
15-19 år 1047 913
20-24 år 1024 874
25-29 år 1001 875
30-34 år 907 910
35-39 år 1003 1048
40-44 år 1144 1120
45-49 år 1233 1258
50-54 år 1231 1157
55-59 år 1025 1009
60-64 år 875 994
65-69 år 942 1050
70-74 år 805 921
75-79 år 498 610
80-84 år 322 393
85-89 år 168 307
90-94 år 62 150
95-99 år 6 31
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 311 134 822 102 66 533 122 227 465 682
2017 323 156 817 109 70 603 121 223 476 660

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Moss
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 25.4
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Moss
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 2249
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1042
Undervisning 1128
Helse- og sosialtjenester 3088
Personlig tjenesteyting 596

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 390000 512000 280000
2006 184000 410000 534000 288000
2007 199000 439000 577000 306000
2008 214000 471000 612000 319000
2009 216000 475000 613000 322000
2010 225000 491000 637000 332000
2011 233000 512000 663000 343000
2012 245000 535000 696000 361000
2013 253000 560000 718000 370000
2014 262000 578000 742000 378000
2015 267000 585000 759000 387000
2016 274000 597000 769000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Moss
Grunnskolenivå 7917
Videregående skole-nivå 9967
Universitets- og høgskolenivå kort 5672
Universitets- og høgskolenivå lang 2096
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 284

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Moss
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 5 7.1
2010K3 6.7 5.6 8.1
2010K4 6.4 5 8.2
2011K1 6.5 5.1 8.1
2011K2 6.1 4.6 8
2011K3 6.6 4.8 8.8
2011K4 6.2 4.5 8.3
2012K1 6.6 4.9 8.7
2012K2 5.9 4.3 7.8
2012K3 6.1 4.4 8.1
2012K4 6.4 4.6 8.5
2013K1 6.9 5.2 9
2013K2 6.2 4.7 8
2013K3 6.7 5.3 8.5
2013K4 6.3 4.8 8.2
2014K1 6.1 4.6 8
2014K2 5.7 4.2 7.5
2014K3 6.2 4.9 7.8
2014K4 6.3 4.8 8.1
2015K1 6.5 4.9 8.4
2015K2 5.8 4.5 7.3
2015K3 5.9 4.7 7.3
2015K4 5.9 4.4 7.6
2016K1 5.7 4.3 7.3
2016K2 5.1 3.8 6.5
2016K3 5.5 4.5 6.8
2016K4 5.7 4.5 7.2
2017K1 5.9 4.3 7.7
2017K2 5.5 3.9 7.2
2017K3 5.9 4.6 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 8.7 19.7 32.5 4.6 2.3 5.9 4.3
2008 6 9.9 17.6 31.7 4.7 2.4 6.5 4.1
2009 7.3 10.3 17.5 32.4 5.1 2.7 6.3 3.7
2010 6.6 10.1 17.3 33.1 5.4 3.3 6.3 3.7
2011 6.2 10.3 16.8 34.5 5.4 3.6 5.5 3.4
2012 6 10.5 16.7 36.1 5.3 3.6 5.3 3.4
2013 5.5 10.2 16.5 34.6 5.4 3.3 5.1 3.3
2014 5.3 11.2 16.7 35.8 5.7 2.9 5.3 3.4
2015 5.5 11 17.1 33.1 5.7 2.7 5.4 3.4
2016 5.6 11.3 17 33.6 5.7 3.1 5.5 3.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.