3595_0104
3595_0104
kommunefakta
2017-10-17T05:19:00.000Z
no
Moss kommune

Kommunefakta

Moss - 0104 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

32 541 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 855 804
5-9 år 984 952
10-14 år 952 946
15-19 år 1047 913
20-24 år 1024 874
25-29 år 1001 875
30-34 år 907 910
35-39 år 1003 1048
40-44 år 1144 1120
45-49 år 1233 1258
50-54 år 1231 1157
55-59 år 1025 1009
60-64 år 875 994
65-69 år 942 1050
70-74 år 805 921
75-79 år 498 610
80-84 år 322 393
85-89 år 168 307
90-94 år 62 150
95-99 år 6 31
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 311 134 822 102 66 533 122 227 465 682
2017 323 156 817 109 70 603 121 223 476 660

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  277 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  322 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  275 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  96 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Moss
Selveier 57.9
Andels- / aksjeeier 25.4
Leier 16.7

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Moss
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 2249
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6178
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1042
Undervisning 1128
Helse- og sosialtjenester 3088
Personlig tjenesteyting 596

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 390000 512000 280000
2006 184000 410000 534000 288000
2007 199000 439000 577000 306000
2008 214000 471000 612000 319000
2009 216000 475000 613000 322000
2010 225000 491000 637000 332000
2011 233000 512000 663000 343000
2012 245000 535000 696000 361000
2013 253000 560000 718000 370000
2014 262000 578000 742000 378000
2015 267000 585000 759000 387000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Moss
Grunnskolenivå 7917
Videregående skole-nivå 9967
Universitets- og høgskolenivå kort 5672
Universitets- og høgskolenivå lang 2096
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 284

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 065 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Moss
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 21.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 14.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  5,5 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 129 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 8.7 19.7 32.5 4.6 2.3 5.9 4.3
2008 6 9.9 17.6 31.7 4.7 2.4 6.5 4.1
2009 7.3 10.3 17.5 32.4 5.1 2.7 6.3 3.7
2010 6.6 10.1 17.3 33.1 5.4 3.3 6.3 3.7
2011 6.2 10.3 16.8 34.5 5.4 3.6 5.5 3.4
2012 6 10.5 16.7 36.1 5.3 3.6 5.3 3.4
2013 5.5 10.2 16.5 34.6 5.4 3.3 5.1 3.3
2014 5.3 11.2 16.7 35.8 5.7 2.9 5.3 3.4
2015 5.5 11 17.1 33.1 5.7 2.7 5.4 3.4
2016 5.6 11.3 17 33.6 5.7 3.1 5.5 3.5

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  56 641 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.