3595_1874
3595_1874
kommunefakta
2017-04-28T10:12:00.000Z
no
Moskenes kommune

Kommunefakta

Moskenes - 1874 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

1 073 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 14 15
5-9 år 27 29
10-14 år 28 22
15-19 år 39 24
20-24 år 28 21
25-29 år 25 28
30-34 år 40 21
35-39 år 41 43
40-44 år 39 30
45-49 år 40 33
50-54 år 40 27
55-59 år 38 42
60-64 år 38 30
65-69 år 37 32
70-74 år 29 29
75-79 år 21 32
80-84 år 21 27
85-89 år 15 15
90-94 år 8 4
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -6 -42 -48
1998K4 11 -4 7
1999K4 8 -9 -1
2000K4 -6 -42 -48
2001K4 2 -24 -22
2002K4 -11 -23 -34
2003K4 -7 -33 -40
2004K4 -14 4 -10
2005K4 -2 -17 -18
2006K4 -9 -18 -27
2007K4 -9 -19 -28
2008K4 -4 -8 -12
2009K4 -13 27 14
2010K4 -7 -3 -10
2011K4 -3 0 -4
2012K4 -14 15 2
2013K4 -7 -3 -10
2014K4 -10 -28 -38
2015K4 -11 3 -8
2016K4 -6 17 11

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  15 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

82,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Moskenes
Grunnskolenivå 449
Videregående skole-nivå 322
Universitets- og høgskolenivå kort 106
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Moskenes
Jordbruk, skogbruk og fiske 100
Sekundærnæringer 108
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 116
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 16
Undervisning 25
Helse- og sosialtjenester 99
Personlig tjenesteyting 10

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 140000 299000 503000 262000
2006 151000 317000 545000 281000
2007 165000 350000 581000 326000
2008 180000 400000 628000 353000
2009 185000 409000 592000 321000
2010 194000 438000 615000 366000
2011 205000 457000 641000 407000
2012 223000 502000 705000 361000
2013 226000 494000 769000 374000
2014 236000 519000 762000 405000
2015 238000 514000 779000 398000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.9 4.8 16.2 37.5 0.9 0.7 3.7 1.9
2008 14.3 4.5 15.5 39.9 1 0.4 1.8 2.5
2009 14.6 4.6 15.9 43.1 1 0.5 1 3.4
2010 14.9 4.7 13.9 40.7 0.9 0.8 3 2.4
2011 14.6 5 13.6 42.3 0.9 0.7 1.8 2.9
2012 14.3 5 15.1 45.2 0.9 0.9 3.2 2.7
2013 13.8 4.5 15.6 42.4 0.8 1.2 3 2.4
2014 14.7 3.7 14.7 50.3 0.9 0.8 1.8 1.8
2015 11.3 4.4 15.1 49.6 0.8 0.7 1.8 1.1
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.