3595_1502
3595_1502
kommunefakta
2018-02-21T16:19:00.000Z
no
Molde kommune

Kommunefakta

Molde - 1502 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 826 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 758 717
5-9 år 819 763
10-14 år 761 770
15-19 år 898 797
20-24 år 921 899
25-29 år 923 823
30-34 år 958 858
35-39 år 829 800
40-44 år 852 743
45-49 år 899 923
50-54 år 902 877
55-59 år 856 877
60-64 år 846 829
65-69 år 764 814
70-74 år 621 671
75-79 år 368 420
80-84 år 252 318
85-89 år 166 277
90-94 år 55 142
95-99 år 15 36
100 år eller eldre 2 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 77 180 525 164 183 228 121 81 15 10
2017 79 184 513 158 224 243 118 82 14 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Molde
Selveier 69.5
Andels- / aksjeeier 13.5
Leier 17

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Molde
Jordbruk, skogbruk og fiske 122
Sekundærnæringer 2516
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4567
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1211
Undervisning 1165
Helse- og sosialtjenester 3299
Personlig tjenesteyting 538

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 185000 404000 538000 281000
2006 197000 429000 560000 299000
2007 215000 469000 602000 320000
2008 230000 506000 651000 351000
2009 235000 513000 659000 358000
2010 238000 527000 686000 361000
2011 251000 551000 716000 368000
2012 261000 586000 750000 381000
2013 275000 597000 775000 391000
2014 282000 622000 796000 408000
2015 287000 637000 815000 408000
2016 291000 640000 811000 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Molde
Grunnskolenivå 5059
Videregående skole-nivå 8266
Universitets- og høgskolenivå kort 5866
Universitets- og høgskolenivå lang 2098
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 107

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Molde
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.2 8.1
2010K3 6.8 4.9 9
2010K4 6.5 4.7 8.7
2011K1 6.1 4.5 8
2011K2 5.8 4.3 7.6
2011K3 5.7 4.2 7.5
2011K4 5.7 4 7.8
2012K1 5.9 4.1 8.1
2012K2 5.3 3.6 7.4
2012K3 5.7 4.3 7.3
2012K4 5.4 4.4 6.7
2013K1 5.9 4.4 7.6
2013K2 5.1 3.9 6.6
2013K3 5.2 3.9 6.7
2013K4 5.2 3.8 6.9
2014K1 5.5 4 7.2
2014K2 5.5 4.1 7.2
2014K3 5.6 4.4 7.1
2014K4 5.5 4.1 7.3
2015K1 5.6 4.3 7.1
2015K2 4.9 3.6 6.4
2015K3 5.2 3.8 6.9
2015K4 5.3 3.9 7
2016K1 5.3 3.7 7.2
2016K2 5 3.4 6.9
2016K3 5.2 4 6.6
2016K4 5 3.7 6.4
2017K1 5.4 3.8 7.1
2017K2 4.7 3.4 6.2
2017K3 5.2 3.9 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 21.6 30.9 3.2 2.2 5.9 3.5
2008 8.7 9.7 21.4 32.1 3.7 2.1 5.4 3.7
2009 8.3 9.5 19.2 30.8 4.2 1.8 5.3 3.5
2010 8 10.1 19.7 31.3 5.2 1.9 5.7 3.6
2011 6 10.5 19.8 30.9 5.6 2.1 5.3 4.9
2012 6 10.7 19.1 34.6 6 2.1 4.5 4.7
2013 4.9 10.8 17.5 34.4 6.9 2.1 4.7 4.6
2014 4.6 10.9 16.4 34.5 6 2.7 4.7 4
2015 5.8 11.4 17.8 34.3 5 3.5 3.5 4.1
2016 5.7 11.6 17.3 33.6 5.6 2.9 3.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.