3595_1545
3595_1545
kommunefakta
2018-02-21T16:11:00.000Z
no
Midsund kommune

Kommunefakta

Midsund - 1545 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 063 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 65 68
5-9 år 76 56
10-14 år 84 70
15-19 år 71 77
20-24 år 63 47
25-29 år 46 45
30-34 år 49 49
35-39 år 60 70
40-44 år 67 56
45-49 år 66 64
50-54 år 80 66
55-59 år 66 56
60-64 år 67 57
65-69 år 66 64
70-74 år 59 36
75-79 år 34 40
80-84 år 26 39
85-89 år 20 29
90-94 år 10 12
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 45 99 31 0 0 5 0 0 0
2017 5 42 97 31 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Midsund
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Midsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 248
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 260
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 41
Undervisning 71
Helse- og sosialtjenester 211
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 329000 534000 281000
2006 166000 362000 547000 292000
2007 190000 388000 603000 312000
2008 200000 414000 642000 340000
2009 201000 418000 660000 366000
2010 215000 442000 667000 333000
2011 234000 477000 681000 372000
2012 241000 491000 721000 387000
2013 252000 516000 770000 386000
2014 260000 536000 801000 420000
2015 264000 546000 817000 432000
2016 274000 531000 808000 431000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Midsund
Grunnskolenivå 535
Videregående skole-nivå 719
Universitets- og høgskolenivå kort 271
Universitets- og høgskolenivå lang 60
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Midsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 67.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 3 9.3
2010K3 6.8 5.3 8.7
2010K4 5.4 4.2 6.9
2011K1 5.1 4.1 6.5
2011K2 5.3 4 7
2011K3 4.6 3.3 6.4
2011K4 5.3 4.7 6
2012K1 4.9 4.1 6
2012K2 3.8 2.9 5
2012K3 4.6 2.9 6.9
2012K4 5.7 4.5 7.3
2013K1 6.1 5.7 6.7
2013K2 4.5 4.3 4.8
2013K3 4 3.9 4.2
2013K4 4.5 4.2 4.9
2014K1 5 3.9 6.4
2014K2 4.3 2.8 6.4
2014K3 4.6 3 6.8
2014K4 4.8 3.2 6.9
2015K1 4.9 3.4 7
2015K2 4.4 3.6 5.4
2015K3 3.8 3.4 4.5
2015K4 4.7 4.3 5.3
2016K1 5.8 4.9 6.9
2016K2 6.1 5.6 6.7
2016K3 5.6 5.6 5.6
2016K4 4 3.4 4.6
2017K1 4.8 4.5 5.1
2017K2 3.6 3.2 4.2
2017K3 4 3.4 4.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 8.4 19.2 38.6 2.2 1.2 5.5 1.8
2008 8.3 10.5 19 39 1.7 1.1 5 2.1
2009 8.4 10.3 19.4 37.2 1.6 1 5.4 2.2
2010 7.9 10.1 19.8 39.3 1.7 1.2 5.3 2.2
2011 8.7 9.9 19.4 39.8 1.7 1.1 5.2 1.6
2012 7.4 11.7 19.1 42.9 1.4 1 3.9 1.7
2013 7 10.9 18.5 43.2 1.4 1.1 3.6 1.5
2014 7.8 11.1 18.6 44.2 1 1.3 3.9 1.4
2015 9.6 11 18.6 40.8 0.9 1.3 3.3 1.5
2016 9.9 10.7 17.9 39.4 1.9 2 3.6 1.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.