3595_1837
3595_1837
kommunefakta
2018-02-21T16:07:00.000Z
no
Meløy kommune

Kommunefakta

Meløy - 1837 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 360 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 163 181
5-9 år 190 181
10-14 år 224 161
15-19 år 222 238
20-24 år 210 190
25-29 år 196 189
30-34 år 165 145
35-39 år 175 133
40-44 år 176 197
45-49 år 234 254
50-54 år 249 230
55-59 år 212 187
60-64 år 228 182
65-69 år 201 189
70-74 år 171 172
75-79 år 91 109
80-84 år 80 88
85-89 år 49 94
90-94 år 18 43
95-99 år 1 15
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 22 41 16 17 7 17 0 0 0
2017 21 20 40 16 16 7 25 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meløy
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meløy
Jordbruk, skogbruk og fiske 227
Sekundærnæringer 893
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 677
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 137
Undervisning 273
Helse- og sosialtjenester 730
Personlig tjenesteyting 55

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 353000 520000 280000
2006 175000 382000 551000 301000
2007 193000 424000 603000 322000
2008 207000 460000 649000 352000
2009 216000 470000 656000 369000
2010 232000 491000 686000 386000
2011 243000 516000 711000 384000
2012 251000 537000 715000 378000
2013 256000 556000 727000 380000
2014 267000 582000 742000 390000
2015 267000 597000 752000 407000
2016 269000 601000 785000 408000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meløy
Grunnskolenivå 1819
Videregående skole-nivå 2274
Universitets- og høgskolenivå kort 815
Universitets- og høgskolenivå lang 146
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 31

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meløy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.7 5.5 8.5
2010K3 7.5 6.1 9.4
2010K4 6.9 5.4 9.1
2011K1 6.6 5.2 8.6
2011K2 6.4 4.8 8.5
2011K3 6.4 4.8 8.6
2011K4 6.2 4.9 7.9
2012K1 6.5 5 8.3
2012K2 6.3 5.1 7.9
2012K3 6.9 5.8 8.4
2012K4 6.1 5 7.5
2013K1 7 5.9 8.5
2013K2 6.3 5.6 7.1
2013K3 7.2 6 8.8
2013K4 6.1 5.1 7.4
2014K1 6.4 5.1 8.2
2014K2 6.7 4.9 9
2014K3 7.2 5.4 9.6
2014K4 6.4 4.5 8.8
2015K1 5.8 4.2 7.8
2015K2 5 3.8 6.4
2015K3 5.2 4.3 6.4
2015K4 6.1 4.6 7.8
2016K1 7 5.1 9.2
2016K2 6.3 4.1 9
2016K3 7 4.8 9.7
2016K4 6.7 4.3 9.6
2017K1 6.9 4.7 9.4
2017K2 6.2 4.1 8.6
2017K3 6.6 4.8 8.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 8.5 24.2 32.1 2.6 1.7 2 3.4
2008 9.2 8.9 24 32.2 2.4 1.7 2.3 3.6
2009 9.3 8.8 22.7 32.6 3.2 1.4 2.5 3.4
2010 8.2 8.9 22.7 33.4 3.3 1.8 3.5 3.7
2011 8.8 8.9 22.6 33.8 3.3 1.9 3.5 3.2
2012 8.9 8.8 21.2 35.3 3 2.1 3.3 3.3
2013 9.4 8.4 20.3 34.7 3.4 2.7 3.2 2.7
2014 8.5 8.6 19.1 35.3 3.5 2.8 3.5 2.7
2015 8.2 8.1 18.5 35.8 2.8 3.5 2.4 2.4
2016 7.8 8.1 18.2 36.8 4 3.2 4.2 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.