3595_1636
3595_1636
kommunefakta
2018-02-24T23:04:00.000Z
no
Meldal kommune

Kommunefakta

Meldal - 1636 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 929 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 24 83 7 8 4 4 0 0 0
2017 6 22 83 10 16 4 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Meldal (-2017)
Selveier 82.8
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Meldal (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 141
Sekundærnæringer 545
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 471
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 77
Undervisning 147
Helse- og sosialtjenester 410
Personlig tjenesteyting 67

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 329000 456000 281000
2006 164000 346000 472000 281000
2007 175000 382000 516000 291000
2008 194000 416000 562000 288000
2009 197000 427000 567000 321000
2010 207000 442000 600000 333000
2011 214000 465000 614000 345000
2012 223000 489000 627000 351000
2013 233000 509000 645000 354000
2014 249000 522000 675000 333000
2015 251000 533000 698000 354000
2016 257000 558000 709000 351000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Meldal (-2017)
Grunnskolenivå 982
Videregående skole-nivå 1620
Universitets- og høgskolenivå kort 484
Universitets- og høgskolenivå lang 93
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Meldal (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.3 7.9
2010K3 7.6 6.2 9.5
2010K4 6.6 5.7 7.9
2011K1 7 5.9 8.4
2011K2 6.8 5.8 8.1
2011K3 7.6 6.6 8.9
2011K4 6.3 5.6 7.3
2012K1 6 4.8 7.6
2012K2 5.5 4.5 6.7
2012K3 6.6 6 7.4
2012K4 6.2 5.2 7.6
2013K1 6.5 5.6 7.8
2013K2 5.6 4 7.8
2013K3 6.7 5 9.1
2013K4 6.3 4.7 8.8
2014K1 6 4.6 7.9
2014K2 5.1 3.6 7.4
2014K3 6.3 5.1 7.9
2014K4 6.1 5.2 7.5
2015K1 6.6 5.1 8.5
2015K2 5.6 3.7 8
2015K3 5.7 4.2 7.5
2015K4 6.1 4.3 8.2
2016K1 6.6 5.4 8.2
2016K2 5.7 5.1 6.4
2016K3 5.6 5 6.3
2016K4 5.9 4.9 7.3
2017K1 6.2 4.6 8.2
2017K2 5.7 3.9 7.9
2017K3 6.2 4.2 8.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.2 6.3 20.4 37.7 1.4 1.7 5.9 2.5
2008 9.1 6.7 20.3 38.5 1.5 1.7 6.2 2.4
2009 8.6 6.7 20.2 37.2 1.5 2.1 5.4 2.7
2010 8.6 7 19.5 37.7 1.6 2 5.6 2.1
2011 8.5 7.4 19.2 38.6 1.4 2.2 4.8 2.5
2012 8.9 8.1 19.1 41.3 1.6 2.4 4.9 2
2013 8.7 8.3 17.8 40.2 1.5 2.6 5.4 2.2
2014 8.2 9 16.6 40.6 1.9 3.1 5.4 1.9
2015 8.6 9.1 15.7 37.3 2.7 3.4 5.3 3
2016 8.3 10 15.7 37.6 3.7 3.4 5.1 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.