3595_1266
3595_1266
kommunefakta
2018-02-25T22:24:00.000Z
no
Masfjorden kommune

Kommunefakta

Masfjorden - 1266 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 730 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 55 39
5-9 år 53 68
10-14 år 58 45
15-19 år 52 56
20-24 år 58 44
25-29 år 39 38
30-34 år 46 43
35-39 år 44 40
40-44 år 41 42
45-49 år 47 55
50-54 år 64 46
55-59 år 71 72
60-64 år 68 46
65-69 år 47 56
70-74 år 54 41
75-79 år 40 36
80-84 år 14 31
85-89 år 23 29
90-94 år 8 13
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 11 21 14 0 0 7 0 0 0
2017 0 11 19 14 0 0 11 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Masfjorden
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Masfjorden
Jordbruk, skogbruk og fiske 55
Sekundærnæringer 260
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 212
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 65
Helse- og sosialtjenester 179
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 339000 501000 250000
2006 171000 372000 544000 309000
2007 189000 390000 587000 305000
2008 210000 437000 640000 358000
2009 203000 451000 665000 355000
2010 210000 471000 670000 368000
2011 232000 502000 693000 414000
2012 250000 536000 717000 439000
2013 242000 548000 765000 396000
2014 256000 589000 792000 418000
2015 258000 597000 816000 384000
2016 266000 585000 799000 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Masfjorden
Grunnskolenivå 398
Videregående skole-nivå 674
Universitets- og høgskolenivå kort 206
Universitets- og høgskolenivå lang 53
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Masfjorden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 25.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 40.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3 6.8
2010K3 5.7 5.1 6.5
2010K4 5.3 3.7 7.3
2011K1 5.4 4.3 6.7
2011K2 4.7 3.6 6
2011K3 4.9 2.7 7.5
2011K4 4.9 3.6 6.4
2012K1 5.7 4.1 7.6
2012K2 4.5 3.2 6.2
2012K3 4.9 4.2 5.7
2012K4 4.4 3.2 5.9
2013K1 4.8 3.6 6.3
2013K2 5.3 4 6.8
2013K3 4.9 4.5 5.5
2013K4 5.3 4.3 6.6
2014K1 5.1 4.1 6.4
2014K2 5.6 4.9 6.6
2014K3 6.5 6.3 6.8
2014K4 6.3 5.7 7
2015K1 6.9 6.3 7.6
2015K2 5.7 4.6 7.1
2015K3 5.4 4.3 6.9
2015K4 6.1 4.4 8.2
2016K1 6.1 3.9 8.7
2016K2 5.2 4.4 6.3
2016K3 5.1 4.7 5.7
2016K4 5.5 5 6.1
2017K1 5.8 5.2 6.5
2017K2 4.8 3.4 6.5
2017K3 5.2 3.3 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 7.3 23.3 31.7 0.6 2.4 2 3.2
2008 11.9 7.3 23 33.1 0.6 1.5 2 3.9
2009 11.8 8.2 22.5 32.2 0.7 1.5 2 3.9
2010 11.9 7.9 22.8 32.9 0.8 1.9 2 3.4
2011 11.2 8.6 22.6 32.4 0.8 1.8 1.7 3.4
2012 10.8 8.9 22.9 34.1 0.8 1.5 1.6 4
2013 10.4 8.7 21.6 34 0.9 1.6 1.6 4
2014 11.2 9 22.2 35.5 0.6 1.9 1.6 3.6
2015 9.2 8.2 23.4 33.2 1 1.5 1.5 3.3
2016 9.7 8.7 23.5 33.8 1.7 1.3 1.7 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.