3595_0119
3595_0119
kommunefakta
2018-02-25T14:26:00.000Z
no
Marker kommune

Kommunefakta

Marker - 0119 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 567 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 88 71
5-9 år 104 99
10-14 år 80 81
15-19 år 136 103
20-24 år 90 84
25-29 år 104 81
30-34 år 73 74
35-39 år 90 80
40-44 år 112 104
45-49 år 127 127
50-54 år 151 134
55-59 år 129 131
60-64 år 122 101
65-69 år 127 127
70-74 år 128 127
75-79 år 65 85
80-84 år 54 69
85-89 år 22 45
90-94 år 9 23
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 72 18 32 8 3 30 3 7 0 0
2017 74 17 37 11 5 25 0 6 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Marker
Selveier 74.7
Andels- / aksjeeier 7
Leier 18.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Marker
Jordbruk, skogbruk og fiske 117
Sekundærnæringer 348
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 570
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 125
Helse- og sosialtjenester 264
Personlig tjenesteyting 56

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 328000 462000 245000
2006 170000 340000 485000 269000
2007 188000 376000 532000 314000
2008 203000 405000 572000 309000
2009 199000 403000 577000 306000
2010 210000 428000 588000 335000
2011 215000 456000 611000 338000
2012 230000 490000 638000 369000
2013 234000 504000 678000 387000
2014 244000 521000 718000 370000
2015 253000 527000 731000 368000
2016 256000 542000 737000 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Marker
Grunnskolenivå 1183
Videregående skole-nivå 1203
Universitets- og høgskolenivå kort 456
Universitets- og høgskolenivå lang 98
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Marker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 3.5 8
2010K3 5.6 3.8 7.9
2010K4 5.8 4.8 7.2
2011K1 6.4 5.4 7.7
2011K2 5.3 4.4 6.4
2011K3 5.8 4.7 7.2
2011K4 5.7 5.4 6.1
2012K1 6 5.4 6.8
2012K2 5.7 5.2 6.4
2012K3 6.5 6.1 7
2012K4 6.6 5.6 7.8
2013K1 6.2 5.6 6.8
2013K2 5.8 5.3 6.3
2013K3 5.6 4.3 7.4
2013K4 6.5 4.6 8.9
2014K1 7.3 5.5 9.5
2014K2 6.4 5.7 7.3
2014K3 6.6 5.8 7.5
2014K4 6.6 5.8 7.7
2015K1 6.5 5.9 7.2
2015K2 6.2 5.1 7.6
2015K3 5.6 4.8 6.7
2015K4 5.4 4 7.1
2016K1 4.8 3.6 6.2
2016K2 4.5 3.3 6
2016K3 4.7 3.4 6.3
2016K4 4.7 3.9 5.7
2017K1 6.2 4.7 8.1
2017K2 6 4.4 8
2017K3 6.8 5.6 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 7.1 21 33.7 3.3 2.5 4.2 3.1
2008 11.3 5.9 21.2 35.7 3.7 2.6 4.9 3.2
2009 11.7 5.8 20 31.7 3.3 2.5 4.4 2.6
2010 12.6 6.6 20.2 33.1 3.5 2.6 4.2 3
2011 11.4 6.5 20.6 32.8 3 3.2 4.7 3
2012 8.3 6.9 20.6 35.7 3.4 4 4.4 2.9
2013 7 7.7 19.3 35.5 3.1 3.7 4.2 2.8
2014 6.1 8.4 19.3 35.7 3.2 4.5 4.1 2.8
2015 6.5 7.7 18.8 34.1 3.4 5.1 2.7 3
2016 6.3 7.9 19.1 33.7 4.2 5.6 3 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.