3595_1002
3595_1002
kommunefakta
2017-08-19T01:38:00.000Z
no
Mandal kommune

Kommunefakta

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

15 617 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 445 411
5-9 år 525 516
10-14 år 546 494
15-19 år 576 518
20-24 år 519 449
25-29 år 435 448
30-34 år 436 439
35-39 år 437 471
40-44 år 528 540
45-49 år 579 536
50-54 år 533 504
55-59 år 477 503
60-64 år 487 456
65-69 år 435 472
70-74 år 359 356
75-79 år 194 269
80-84 år 141 188
85-89 år 72 151
90-94 år 38 82
95-99 år 4 29
100 år eller eldre 0 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 28 103 131
1998K4 60 63 123
1999K4 66 -34 32
2000K4 30 -18 12
2001K4 -4 97 93
2002K4 39 206 245
2003K4 69 113 182
2004K4 40 125 165
2005K4 58 4 59
2006K4 55 76 131
2007K4 89 107 200
2008K4 55 89 143
2009K4 30 129 153
2010K4 35 223 264
2011K4 68 121 189
2012K4 37 50 88
2013K4 53 56 112
2014K4 42 46 88
2015K4 37 57 92
2016K4 19 47 71

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Mandal
Selveier 86
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Mandal
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 1858
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2181
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 393
Undervisning 654
Helse- og sosialtjenester 1590
Personlig tjenesteyting 232

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 360000 503000 273000
2006 180000 380000 531000 291000
2007 198000 418000 565000 305000
2008 211000 455000 614000 322000
2009 218000 454000 611000 329000
2010 219000 477000 632000 331000
2011 231000 499000 661000 335000
2012 245000 521000 692000 344000
2013 253000 549000 710000 354000
2014 258000 573000 734000 370000
2015 261000 583000 756000 376000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Mandal
Grunnskolenivå 3048
Videregående skole-nivå 5429
Universitets- og høgskolenivå kort 2862
Universitets- og høgskolenivå lang 664
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 133 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Mandal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -2.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  304 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 9.7 23.5 32.4 3.3 2.3 4.8 3.4
2008 6.8 9.8 23.7 33.8 3.3 2.8 4.4 3.2
2009 6.6 10.1 22.4 31.7 3.5 2.9 4 3.1
2010 6 10.8 22.7 30.7 4.2 4.2 3.9 3
2011 6.5 10.8 22.3 30.5 3.7 5.2 3.9 3.6
2012 5.9 11 21.7 32.7 3.7 4.1 3.7 4.6
2013 5.5 11.4 20.7 30.9 3.8 4.7 3.5 4.8
2014 5.5 11.2 21.7 31.4 4 4.8 3.1 4.8
2015 5.1 10.8 21.5 30 4.6 5.1 3 4.5
2016 4.9 10.3 21.1 29.7 4.9 5.9 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 778 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.