3595_1002
3595_1002
kommunefakta
2018-02-18T20:06:00.000Z
no
Mandal kommune

Kommunefakta

Mandal - 1002 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 695 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 445 411
5-9 år 525 516
10-14 år 546 494
15-19 år 576 518
20-24 år 519 449
25-29 år 435 448
30-34 år 436 439
35-39 år 437 471
40-44 år 528 540
45-49 år 579 536
50-54 år 533 504
55-59 år 477 503
60-64 år 487 456
65-69 år 435 472
70-74 år 359 356
75-79 år 194 269
80-84 år 141 188
85-89 år 72 151
90-94 år 38 82
95-99 år 4 29
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 36 78 193 115 148 48 41 66 22 5
2017 39 85 192 109 106 56 42 65 20 7

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Mandal
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 1
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Mandal
Jordbruk, skogbruk og fiske 106
Sekundærnæringer 1858
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2181
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 393
Undervisning 654
Helse- og sosialtjenester 1590
Personlig tjenesteyting 232

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 360000 503000 273000
2006 180000 380000 531000 291000
2007 198000 418000 565000 305000
2008 211000 455000 614000 322000
2009 218000 454000 611000 329000
2010 219000 477000 632000 331000
2011 231000 499000 661000 335000
2012 245000 521000 692000 344000
2013 253000 549000 710000 354000
2014 258000 573000 734000 370000
2015 261000 583000 756000 376000
2016 263000 588000 764000 373000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Mandal
Grunnskolenivå 3048
Videregående skole-nivå 5429
Universitets- og høgskolenivå kort 2862
Universitets- og høgskolenivå lang 664
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 81

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Mandal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern -2.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 29.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5.1 7.3
2010K3 6.8 5.5 8.6
2010K4 6.3 5.1 8
2011K1 6.5 5.3 8
2011K2 5.9 5 7
2011K3 6.5 5.6 7.7
2011K4 5.7 4.9 6.8
2012K1 5.9 5 7.1
2012K2 4.9 4.2 5.9
2012K3 5.5 4.6 6.7
2012K4 5.2 4.2 6.6
2013K1 6 5 7.2
2013K2 5.4 4.6 6.6
2013K3 6.1 5.2 7.4
2013K4 5.3 4.4 6.4
2014K1 5.6 4.5 7.1
2014K2 5.5 4.6 6.7
2014K3 5.9 4.8 7.4
2014K4 5.7 4.6 7.1
2015K1 6 5.2 7.1
2015K2 5.4 4.7 6.2
2015K3 5.8 5.2 6.6
2015K4 5.4 4.3 6.6
2016K1 5.4 4.5 6.4
2016K2 5.1 4.2 6.2
2016K3 5.7 4.7 6.8
2016K4 5.8 5.3 6.5
2017K1 6 5.3 6.9
2017K2 5.2 4 6.6
2017K3 6 5 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6 9.7 23.5 32.4 3.3 2.3 4.8 3.4
2008 6.8 9.8 23.7 33.8 3.3 2.8 4.4 3.2
2009 6.6 10.1 22.4 31.7 3.5 2.9 4 3.1
2010 6 10.8 22.7 30.7 4.2 4.2 3.9 3
2011 6.5 10.8 22.3 30.5 3.7 5.2 3.9 3.6
2012 5.9 11 21.7 32.7 3.7 4.1 3.7 4.6
2013 5.5 11.4 20.7 30.9 3.8 4.7 3.5 4.8
2014 5.5 11.2 21.7 31.4 4 4.8 3.1 4.8
2015 5.1 10.8 21.5 30 4.6 5.1 3 4.5
2016 4.9 10.3 21.1 29.7 4.9 5.9 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.