3595_1663
3595_1663
kommunefakta
2018-02-21T16:19:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 1663 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 914 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 473 425
5-9 år 522 490
10-14 år 495 455
15-19 år 505 494
20-24 år 460 386
25-29 år 377 362
30-34 år 395 436
35-39 år 490 478
40-44 år 560 519
45-49 år 584 572
50-54 år 497 472
55-59 år 423 393
60-64 år 365 327
65-69 år 307 295
70-74 år 276 263
75-79 år 162 172
80-84 år 91 109
85-89 år 51 74
90-94 år 13 40
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 79 95 228 78 47 21 31 13 0 13
2017 77 87 233 78 53 19 35 13 3 14

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Malvik (-2017)
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 11.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Malvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 1390
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2705
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 434
Undervisning 644
Helse- og sosialtjenester 1468
Personlig tjenesteyting 238

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 398000 526000 285000
2006 194000 420000 554000 301000
2007 205000 459000 601000 313000
2008 223000 487000 650000 336000
2009 226000 498000 664000 344000
2010 237000 514000 688000 351000
2011 246000 539000 722000 366000
2012 254000 566000 750000 383000
2013 267000 586000 780000 391000
2014 278000 599000 814000 396000
2015 281000 614000 832000 412000
2016 288000 622000 837000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Malvik (-2017)
Grunnskolenivå 2497
Videregående skole-nivå 4230
Universitets- og høgskolenivå kort 2616
Universitets- og høgskolenivå lang 1069
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Malvik (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 40.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.2 4.5 8.4
2010K3 6.6 5.4 8.2
2010K4 6.4 4.8 8.4
2011K1 6.8 5 9.1
2011K2 6.4 4.7 8.6
2011K3 6.2 5 7.8
2011K4 6.2 4.2 8.8
2012K1 6.3 4.7 8.5
2012K2 6.1 4.3 8.5
2012K3 6.4 4.6 8.7
2012K4 6.5 4.9 8.7
2013K1 6.7 5 9
2013K2 5.9 4.2 8.1
2013K3 5.9 4.4 7.9
2013K4 5.5 3.9 7.6
2014K1 5.8 4.3 7.8
2014K2 5.5 3.8 7.7
2014K3 5.8 4.3 7.8
2014K4 6.2 4.2 8.9
2015K1 6.4 4.5 8.7
2015K2 5.8 4.1 7.8
2015K3 6.1 4.3 8.3
2015K4 6.5 4.5 8.9
2016K1 6.4 4.4 8.8
2016K2 6 4.1 8.3
2016K3 5.8 4.4 7.5
2016K4 6.2 4.6 8
2017K1 6.3 4.4 8.5
2017K2 5.8 3.9 8.1
2017K3 6.1 4.5 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 14.3 27 24.7 2 1.6 5.6 3.5
2008 7.7 14.2 26.3 24.9 2.4 1.5 6.1 3.2
2009 7.7 14.7 25.1 23.5 2.9 1.8 6 2.8
2010 8.7 15 25.7 23.6 3.2 1.7 6.1 3.4
2011 6.2 16.7 26.6 23.8 3.2 2.2 4 3.4
2012 6.2 16.1 26.5 27.1 3.2 1.9 3.9 3.7
2013 5.6 15.7 25.1 27 3.1 2.5 3.6 3.3
2014 5.6 16.1 25 28.4 3.3 2.6 3.7 3.5
2015 4.6 15.8 24.8 28.3 3.5 2.6 3.6 4.1
2016 5.5 15.2 24.2 27.5 4.2 2.5 3.4 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.