3595_1663
3595_1663
kommunefakta
2017-04-28T10:14:00.000Z
no
Malvik kommune

Kommunefakta

Malvik - 1663 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 820 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 473 425
5-9 år 522 490
10-14 år 495 455
15-19 år 505 494
20-24 år 460 386
25-29 år 377 362
30-34 år 395 436
35-39 år 490 478
40-44 år 560 519
45-49 år 584 572
50-54 år 497 472
55-59 år 423 393
60-64 år 365 327
65-69 år 307 295
70-74 år 276 263
75-79 år 162 172
80-84 år 91 109
85-89 år 51 74
90-94 år 13 40
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 83 20 103
1998K4 63 126 189
1999K4 65 126 191
2000K4 75 87 162
2001K4 97 79 176
2002K4 48 203 251
2003K4 87 50 137
2004K4 63 138 201
2005K4 78 42 118
2006K4 93 13 109
2007K4 81 -13 66
2008K4 95 -27 69
2009K4 85 7 93
2010K4 114 13 127
2011K4 67 44 108
2012K4 92 208 300
2013K4 95 191 286
2014K4 87 41 127
2015K4 95 140 240
2016K4 89 -6 82

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  300 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

88,5 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Malvik
Grunnskolenivå 2508
Videregående skole-nivå 4560
Universitets- og høgskolenivå kort 2562
Universitets- og høgskolenivå lang 1025
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Malvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 1390
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2705
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 434
Undervisning 644
Helse- og sosialtjenester 1468
Personlig tjenesteyting 238

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 398000 526000 285000
2006 194000 420000 554000 301000
2007 205000 459000 601000 313000
2008 223000 487000 650000 336000
2009 226000 498000 664000 344000
2010 237000 514000 688000 351000
2011 246000 539000 722000 366000
2012 254000 566000 750000 383000
2013 267000 586000 780000 391000
2014 278000 599000 814000 396000
2015 281000 614000 832000 412000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 14.3 27 24.7 2 1.6 5.6 3.5
2008 7.7 14.2 26.3 24.9 2.4 1.5 6.1 3.2
2009 7.7 14.7 25.1 23.5 2.9 1.8 6 2.8
2010 8.7 15 25.7 23.6 3.2 1.7 6.1 3.4
2011 6.2 16.7 26.6 23.8 3.2 2.2 4 3.4
2012 6.2 16.1 26.5 27.1 3.2 1.9 3.9 3.7
2013 5.6 15.7 25.1 27 3.1 2.5 3.6 3.3
2014 5.6 16.1 25 28.4 3.3 2.6 3.7 3.5
2015 4.6 15.8 24.8 28.3 3.5 2.6 3.6 4.1
2016 5.5 15.2 24.2 27.5 4.2 2.5 3.4 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  67 502 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.