3595_1426
3595_1426
kommunefakta
2017-07-25T18:46:00.000Z
no
Luster kommune

Kommunefakta

Luster - 1426 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

5 167 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 150 137
5-9 år 171 144
10-14 år 176 166
15-19 år 179 145
20-24 år 175 168
25-29 år 150 134
30-34 år 140 144
35-39 år 132 130
40-44 år 175 144
45-49 år 168 185
50-54 år 166 151
55-59 år 175 169
60-64 år 178 161
65-69 år 149 132
70-74 år 116 124
75-79 år 94 93
80-84 år 64 71
85-89 år 52 53
90-94 år 23 45
95-99 år 0 19
100 år eller eldre 0 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -18 -8 -26
1998K4 -12 -49 -61
1999K4 -18 4 -14
2000K4 0 -51 -51
2001K4 -15 27 12
2002K4 -18 -26 -44
2003K4 0 -2 -2
2004K4 0 1 1
2005K4 4 -42 -38
2006K4 -4 -1 -5
2007K4 7 -22 -14
2008K4 20 -11 9
2009K4 -12 79 66
2010K4 4 67 78
2011K4 -1 5 3
2012K4 -10 27 15
2013K4 12 36 48
2014K4 29 0 29
2015K4 3 -26 -25
2016K4 -1 59 58

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,3 år

 • Kvinner

  85,2 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  2,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  76 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

92,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Luster
Grunnskolenivå 1027
Videregående skole-nivå 1882
Universitets- og høgskolenivå kort 911
Universitets- og høgskolenivå lang 201
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Luster
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 726
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 166
Undervisning 218
Helse- og sosialtjenester 556
Personlig tjenesteyting 85

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 343000 475000 261000
2006 163000 366000 498000 258000
2007 178000 400000 540000 301000
2008 195000 430000 581000 329000
2009 203000 445000 598000 343000
2010 209000 464000 616000 355000
2011 223000 489000 631000 353000
2012 235000 534000 666000 367000
2013 245000 543000 698000 380000
2014 253000 570000 709000 400000
2015 265000 567000 735000 384000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 8.5 20.9 34 1.9 1.5 3.9 3.8
2008 7.2 9.2 20.4 35.3 1.8 1.3 3.9 3.7
2009 6.9 8.5 20.4 33.3 1.8 1.5 5.1 3.3
2010 7.4 8.9 21.1 33.8 2.3 1.7 5.1 3.4
2011 7.4 8.4 20.2 33.2 2.8 1.8 4.5 3.4
2012 7.5 8.7 19.9 35.9 2.6 1.6 4.1 4.1
2013 6.7 8.3 19.7 34.4 2.5 1.8 3.1 5.1
2014 7.1 9.3 21.3 36.8 2.9 2.3 2.1 4
2015 6.6 8.8 20.9 33.9 2.9 1.9 2.9 5
2016 6.7 9.4 20.8 34.4 3.6 1.9 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  68 094 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.