3595_1834
3595_1834
kommunefakta
2018-02-25T21:28:00.000Z
no
Lurøy kommune

Kommunefakta

Lurøy - 1834 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 920 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 48
5-9 år 58 56
10-14 år 51 42
15-19 år 62 48
20-24 år 58 49
25-29 år 57 58
30-34 år 60 50
35-39 år 51 44
40-44 år 56 48
45-49 år 73 56
50-54 år 68 75
55-59 år 63 51
60-64 år 69 66
65-69 år 64 48
70-74 år 58 61
75-79 år 51 48
80-84 år 23 40
85-89 år 16 22
90-94 år 6 10
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 16 21 5 0 0 8 0 0 0
2017 39 13 20 4 0 0 8 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lurøy
Selveier 83.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lurøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 138
Sekundærnæringer 236
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 195
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 174
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 148000 295000 475000 289000
2006 156000 315000 510000 297000
2007 167000 355000 556000 299000
2008 186000 384000 590000 302000
2009 185000 401000 605000 327000
2010 194000 436000 628000 334000
2011 203000 461000 673000 328000
2012 215000 480000 677000 346000
2013 224000 503000 707000 358000
2014 236000 535000 728000 401000
2015 249000 552000 764000 385000
2016 256000 549000 805000 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lurøy
Grunnskolenivå 619
Videregående skole-nivå 629
Universitets- og høgskolenivå kort 227
Universitets- og høgskolenivå lang 54
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lurøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 6 4.9
2010K3 6 5.8 6.1
2010K4 5.4 4.9 5.9
2011K1 4.7 4.2 5.3
2011K2 5.1 4.6 5.7
2011K3 5.1 4.5 5.8
2011K4 5.6 5.1 6.1
2012K1 6.6 5 8.3
2012K2 5.1 4.4 5.8
2012K3 4.6 3.6 5.8
2012K4 4.7 3.3 6.3
2013K1 5.3 3.7 7
2013K2 5 4.8 5.1
2013K3 5.9 5 7.1
2013K4 5.2 3.1 7.6
2014K1 4.6 2.8 6.7
2014K2 5.2 3.5 7.1
2014K3 5.4 4.6 6.3
2014K4 5.8 4.7 6.9
2015K1 6.5 5.3 7.8
2015K2 8 6 10.1
2015K3 6 5.3 6.8
2015K4 6 5.3 6.8
2016K1 6.5 5.9 7.2
2016K2 5 4.8 5.2
2016K3 4.7 3.5 5.9
2016K4 4.1 3.7 4.4
2017K1 4 2.8 5.2
2017K2 3.5 2.8 4.3
2017K3 4.7 3.5 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 6.7 20.7 33.2 1.4 1.6 5.9 2.4
2008 8.8 8.7 20.9 35.2 1.3 1.3 5.3 2.2
2009 9.2 8.7 19.6 33.8 1.2 0.9 5.3 2.4
2010 8.6 8.3 19.1 31.9 1.5 1.2 6.3 1.7
2011 8.5 8.4 19 33.5 1.8 1.5 5.5 2
2012 9.2 8.5 19.1 34.9 1.7 1.1 5.1 2.2
2013 9.3 9.4 19.4 33.4 1.3 1 6 1.8
2014 9.9 9.9 19.1 33.3 1.7 1 5.8 1.7
2015 10 9.5 19.5 32.1 1.5 1.4 5.3 2.1
2016 8.8 10.3 19.3 33.3 1.8 2.1 5.2 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.