3595_1851
3595_1851
kommunefakta
2017-04-28T10:08:00.000Z
no
Lødingen kommune

Kommunefakta

Lødingen - 1851 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

2 134 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 39 30
5-9 år 58 53
10-14 år 54 57
15-19 år 78 67
20-24 år 67 42
25-29 år 54 44
30-34 år 46 38
35-39 år 54 44
40-44 år 44 69
45-49 år 73 70
50-54 år 61 76
55-59 år 87 85
60-64 år 112 75
65-69 år 69 79
70-74 år 79 80
75-79 år 54 50
80-84 år 21 34
85-89 år 23 40
90-94 år 4 16
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 2 0

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -5 -47 -52
1998K4 -14 -21 -35
1999K4 -11 -20 -31
2000K4 -22 -47 -69
2001K4 -13 -31 -44
2002K4 -3 27 24
2003K4 -17 22 5
2004K4 -4 -29 -33
2005K4 -6 -29 -35
2006K4 -12 -45 -57
2007K4 -15 35 22
2008K4 -24 -13 -37
2009K4 -21 -40 -61
2010K4 -6 21 15
2011K4 -15 -1 -17
2012K4 -11 52 41
2013K4 -13 42 28
2014K4 -8 -80 -88
2015K4 -17 0 -16
2016K4 -14 2 -10

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  64 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

89,9 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lødingen
Grunnskolenivå 623
Videregående skole-nivå 813
Universitets- og høgskolenivå kort 325
Universitets- og høgskolenivå lang 62
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lødingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 73
Sekundærnæringer 143
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 49
Undervisning 86
Helse- og sosialtjenester 266
Personlig tjenesteyting 32

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 334000 523000 273000
2006 164000 364000 544000 283000
2007 176000 383000 587000 309000
2008 197000 407000 624000 317000
2009 202000 427000 628000 341000
2010 212000 460000 648000 351000
2011 228000 481000 676000 358000
2012 234000 516000 686000 355000
2013 244000 540000 702000 335000
2014 249000 557000 730000 362000
2015 264000 578000 733000 356000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

%

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 5.2 17.9 37.6 2 1.5 3.6 3.3
2008 8.5 4.7 17 37.7 2.9 1.5 3 3
2009 8.9 5.2 17.5 38.4 3.2 1.8 3.1 2.9
2010 8.6 6 16.3 38.6 3.7 1.4 3.2 2.9
2011 8.3 6.8 15.7 40.6 4.6 2 3.3 2.7
2012 8.1 6.7 15.4 43.3 4.5 1.8 3.3 2.5
2013 8 6.9 15.4 41.5 4.8 1.9 3.5 2.3
2014 8.1 7.3 16.5 42.4 5.9 1.6 3 2.4
2015 8.1 6.2 15.7 43.2 6.1 1.6 2.6 1.9
2016

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.