3595_1920
3595_1920
kommunefakta
2018-01-19T12:41:00.000Z
no
Loabák - Lavangen kommune

Kommunefakta

Loabák - Lavangen - 1920 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 066 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 31
5-9 år 41 32
10-14 år 38 38
15-19 år 32 29
20-24 år 40 27
25-29 år 22 26
30-34 år 31 16
35-39 år 26 27
40-44 år 38 32
45-49 år 35 38
50-54 år 31 21
55-59 år 34 33
60-64 år 32 37
65-69 år 41 31
70-74 år 35 26
75-79 år 25 26
80-84 år 15 13
85-89 år 15 18
90-94 år 1 7
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 0 17 0 0 0 4 0 0 0
2017 6 0 24 0 0 0 4 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 15
Sekundærnæringer 87
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 89
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 47
Undervisning 42
Helse- og sosialtjenester 137
Personlig tjenesteyting 12

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 145000 347000 472000 259000
2006 151000 363000 502000 300000
2007 164000 398000 521000 291000
2008 175000 430000 570000 309000
2009 190000 433000 574000 304000
2010 204000 445000 589000 314000
2011 212000 482000 622000 336000
2012 216000 486000 644000 342000
2013 225000 527000 648000 333000
2014 233000 563000 667000 339000
2015 245000 576000 685000 351000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Grunnskolenivå 312
Videregående skole-nivå 334
Universitets- og høgskolenivå kort 150
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Loabák - Lavangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 45.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.4 7.6 7.2
2010K3 9 8.5 9.6
2010K4 7.3 7 7.7
2011K1 9 9.2 8.7
2011K2 10.3 11.2 9.3
2011K3 10.2 9.3 11.2
2011K4 9.4 8.8 9.9
2012K1 8.3 6.6 10.1
2012K2 9 6.1 12.1
2012K3 9.7 8 11.4
2012K4 10.1 7.9 12.6
2013K1 9.6 8.8 10.6
2013K2 9.6 8 11.5
2013K3 7.4 6.1 8.9
2013K4 7.1 5.1 9.4
2014K1 7.6 6.5 9.1
2014K2 7.1 7.2 6.9
2014K3 8.1 7.9 8.3
2014K4 7.7 6.8 8.7
2015K1 7.7 6.3 9.1
2015K2 6.1 5.7 6.5
2015K3 5.9 5.4 6.5
2015K4 6.5 3.8 9.4
2016K1 8.2 6.5 10.1
2016K2 7 5.6 8.6
2016K3 6.6 4.5 9
2016K4 9.6 5.4 14.5
2017K1 6.8 5.5 8.4
2017K2 6.5 5.7 7.6
2017K3 5.3 5.3 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.1 8.3 19.7 32.1 2.7 2.3 5.9 3.2
2008 13.1 8 18.5 31.6 1.9 2.9 6.8 3.3
2009 13.6 7.5 17.1 32.9 1.6 3.3 3.5 3
2010 14.4 8.3 18.4 32 1.8 2.7 3.9 3
2011 15.1 8.9 19 29.7 2.5 1.8 3.4 2.8
2012 14.8 10.5 18.8 29 2.4 1.5 3.5 3
2013 13.2 10.3 18.9 29 2.2 2.2 3.4 3.1
2014 12.6 10.2 20.5 31 2.8 2 3.7 3.6
2015 12.4 9.4 20.4 29.3 5.7 1.6 2.9 2.5
2016 11 8.9 21.4 29.1 8 2 3 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.