3595_1263
3595_1263
kommunefakta
2017-11-24T01:16:00.000Z
no
Lindås kommune

Kommunefakta

Lindås - 1263 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

15 806 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 510 507
5-9 år 573 495
10-14 år 542 548
15-19 år 557 561
20-24 år 524 434
25-29 år 454 410
30-34 år 434 471
35-39 år 535 527
40-44 år 604 521
45-49 år 568 530
50-54 år 480 426
55-59 år 442 435
60-64 år 513 471
65-69 år 455 473
70-74 år 351 339
75-79 år 202 214
80-84 år 114 157
85-89 år 93 124
90-94 år 37 64
95-99 år 7 26
100 år eller eldre 0 3

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 39 146 267 46 15 35 50 22 9 3
2017 43 144 292 43 28 58 51 18 15 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  160 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  105 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  65 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  31 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lindås
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lindås
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 2364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2344
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 311
Undervisning 635
Helse- og sosialtjenester 1494
Personlig tjenesteyting 215

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 397000 516000 287000
2006 189000 426000 541000 296000
2007 208000 473000 587000 312000
2008 228000 504000 636000 340000
2009 230000 515000 654000 339000
2010 237000 525000 674000 356000
2011 248000 549000 698000 366000
2012 259000 580000 724000 383000
2013 270000 596000 758000 399000
2014 282000 617000 778000 410000
2015 285000 619000 788000 405000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lindås
Grunnskolenivå 3429
Videregående skole-nivå 5534
Universitets- og høgskolenivå kort 2403
Universitets- og høgskolenivå lang 576
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 454 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lindås
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 4.6 8.4
2010K2 6 4.4 8.1
2010K3 6.5 5.3 8.3
2010K4 6.3 4.7 8.4
2011K1 6.6 4.8 8.9
2011K2 6.3 4.6 8.7
2011K3 5.9 4.3 8.2
2011K4 6 4.2 8.5
2012K1 6.1 4.3 8.6
2012K2 5.8 4.2 7.9
2012K3 6.3 5 8.3
2012K4 6.5 4.8 8.8
2013K1 6.6 4.6 9.4
2013K2 5.7 3.8 8.3
2013K3 5.7 4.2 8
2013K4 5.7 4.1 8
2014K1 5.6 3.9 7.9
2014K2 5.7 4.2 7.9
2014K3 5.9 4.5 7.9
2014K4 5.6 4.2 7.7
2015K1 6.1 4.5 8.3
2015K2 5.8 4.5 7.6
2015K3 6.1 5 7.5
2015K4 6 4.8 7.5
2016K1 6.2 4.8 7.9
2016K2 5.7 4.1 7.6
2016K3 6.4 5.2 8
2016K4 6.1 5.2 7.3
2017K1 6.5 5.1 8.2
2017K2 6.1 4.8 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

6,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.3 25.1 35 3 2.8 3.2 2.4
2008 6.1 10.5 25.4 35.7 2.6 2.7 3.7 2.3
2009 6.1 11.7 24.7 35.2 2.6 2.8 3 2.3
2010 6 11.6 24 34.9 2.7 3.5 3 2.2
2011 5.1 11.2 21.8 32 2.2 3.1 2.5 1.9
2012 5.4 11.8 24.2 38 2.5 3.4 2.7 2.2
2013 5.2 11.6 22.5 35.6 2.5 3.5 2.7 2.3
2014 5.4 11.1 21.9 35.6 2.8 3.4 2.8 2.2
2015 5.5 11.1 22.4 33 3.1 3.6 2.9 2.3
2016 5.6 11.3 22.9 33.3 3.5 3.5 2.3 2.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 668 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.