3595_1263
3595_1263
kommunefakta
2018-02-24T23:04:00.000Z
no
Lindås kommune

Kommunefakta

Lindås - 1263 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 789 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 520 459
5-9 år 565 533
10-14 år 542 553
15-19 år 562 570
20-24 år 505 411
25-29 år 460 420
30-34 år 420 444
35-39 år 550 539
40-44 år 574 521
45-49 år 575 523
50-54 år 490 434
55-59 år 461 422
60-64 år 490 464
65-69 år 446 492
70-74 år 399 380
75-79 år 223 230
80-84 år 119 151
85-89 år 83 123
90-94 år 41 61
95-99 år 8 24
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 39 146 267 46 15 35 50 22 9 3
2017 43 144 292 43 28 58 51 18 15 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lindås
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lindås
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 2364
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2344
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 311
Undervisning 635
Helse- og sosialtjenester 1494
Personlig tjenesteyting 215

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 178000 397000 516000 287000
2006 189000 426000 541000 296000
2007 208000 473000 587000 312000
2008 228000 504000 636000 340000
2009 230000 515000 654000 339000
2010 237000 525000 674000 356000
2011 248000 549000 698000 366000
2012 259000 580000 724000 383000
2013 270000 596000 758000 399000
2014 282000 617000 778000 410000
2015 285000 619000 788000 405000
2016 293000 624000 789000 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lindås
Grunnskolenivå 3429
Videregående skole-nivå 5534
Universitets- og høgskolenivå kort 2403
Universitets- og høgskolenivå lang 576
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lindås
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 29.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.4 8.1
2010K3 6.5 5.3 8.3
2010K4 6.3 4.7 8.4
2011K1 6.6 4.8 8.9
2011K2 6.3 4.6 8.7
2011K3 5.9 4.3 8.2
2011K4 6 4.2 8.5
2012K1 6.1 4.3 8.6
2012K2 5.8 4.2 7.9
2012K3 6.3 5 8.3
2012K4 6.5 4.8 8.8
2013K1 6.6 4.6 9.4
2013K2 5.7 3.8 8.3
2013K3 5.7 4.2 8
2013K4 5.7 4.1 8
2014K1 5.6 3.9 7.9
2014K2 5.7 4.2 7.9
2014K3 5.9 4.5 7.9
2014K4 5.6 4.2 7.7
2015K1 6.1 4.5 8.3
2015K2 5.8 4.5 7.6
2015K3 6.1 5 7.5
2015K4 6 4.8 7.5
2016K1 6.2 4.8 7.9
2016K2 5.7 4.1 7.6
2016K3 6.4 5.2 8
2016K4 6.1 5.2 7.3
2017K1 6.5 5.1 8.2
2017K2 6.1 4.8 7.8
2017K3 6.2 5.2 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.3 25.1 35 3 2.8 3.2 2.4
2008 6.1 10.5 25.4 35.7 2.6 2.7 3.7 2.3
2009 6.1 11.7 24.7 35.2 2.6 2.8 3 2.3
2010 6 11.6 24 34.9 2.7 3.5 3 2.2
2011 5.1 11.2 21.8 32 2.2 3.1 2.5 1.9
2012 5.4 11.8 24.2 38 2.5 3.4 2.7 2.2
2013 5.2 11.6 22.5 35.6 2.5 3.5 2.7 2.3
2014 5.4 11.1 21.9 35.6 2.8 3.4 2.8 2.2
2015 5.5 11.1 22.4 33 3.1 3.6 2.9 2.3
2016 5.6 11.3 22.9 33.3 3.5 3.5 2.3 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.