3595_0926
3595_0926
kommunefakta
2017-11-20T20:18:00.000Z
no
Lillesand kommune

Kommunefakta

Lillesand - 0926 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 845 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 331 348
5-9 år 404 382
10-14 år 314 353
15-19 år 404 283
20-24 år 334 270
25-29 år 286 298
30-34 år 321 344
35-39 år 363 331
40-44 år 358 355
45-49 år 380 392
50-54 år 354 357
55-59 år 340 317
60-64 år 322 320
65-69 år 289 319
70-74 år 264 241
75-79 år 168 168
80-84 år 80 103
85-89 år 51 80
90-94 år 24 41
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 35 22 64 93 45 9 42 45 11 28
2017 34 26 74 90 55 9 37 46 11 28

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  123 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  79 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  79 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  27 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lillesand
Selveier 87
Andels- / aksjeeier 1
Leier 12

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lillesand
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 1138
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1760
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 313
Undervisning 445
Helse- og sosialtjenester 1073
Personlig tjenesteyting 177

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 403000 507000 289000
2006 190000 411000 525000 298000
2007 206000 456000 572000 321000
2008 225000 499000 626000 354000
2009 229000 496000 629000 358000
2010 233000 514000 653000 349000
2011 248000 538000 675000 371000
2012 255000 567000 697000 372000
2013 261000 583000 735000 392000
2014 269000 599000 765000 401000
2015 271000 615000 784000 388000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lillesand
Grunnskolenivå 2065
Videregående skole-nivå 3381
Universitets- og høgskolenivå kort 2026
Universitets- og høgskolenivå lang 653
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 679 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lillesand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 25.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,8 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 4.8 8
2010K2 5.1 3.9 6.7
2010K3 5.6 4.2 7.5
2010K4 5.2 3.9 7
2011K1 5.5 4.4 6.9
2011K2 4.9 3.7 6.3
2011K3 5.4 4.3 6.8
2011K4 5 3.9 6.5
2012K1 5.2 3.7 7.3
2012K2 5.1 3.5 7.3
2012K3 4.9 3.7 6.7
2012K4 5.6 4.4 7.2
2013K1 6.2 4.8 8.1
2013K2 5.7 4.1 7.7
2013K3 5.6 3.9 7.8
2013K4 5 3.7 6.6
2014K1 5.1 3.9 6.8
2014K2 5.4 3.9 7.2
2014K3 5.6 4 7.6
2014K4 5.6 4 7.6
2015K1 6 4.1 8.4
2015K2 5 3.3 7.1
2015K3 5.1 4 6.5
2015K4 5.2 4.4 6.1
2016K1 5.1 4.2 6.2
2016K2 4.8 3.8 6.1
2016K3 5.1 4.2 6.1
2016K4 5.2 4 6.6
2017K1 5.3 4 6.8
2017K2 5.1 3.8 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 1.6 9.3 25.4 29.8 2.9 2.2 4.8 3.4
2008 7.9 9.7 24.4 30.1 2.7 2.6 6.6 3.3
2009 7 10.2 23.2 30.2 2.7 2.3 5.8 3.8
2010 6.3 10.6 23.3 29.3 3.2 2.1 6 3.1
2011 7.1 11.8 23.1 28.7 3.8 1.9 6.1 3.1
2012 5.8 13.2 22.1 30.7 3.8 2.3 6.7 3
2013 6 12.9 22 31.2 3.6 2.2 5.6 3.2
2014 6.1 13.6 21.3 31.3 3.5 2.2 6.8 2.9
2015 6.2 13.3 21.6 28.9 3.5 3.5 5.9 2.7
2016 6.2 13.7 22.2 30.2 3.7 3.7 5.6 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  106 732 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.