3595_0501
3595_0501
kommunefakta
2018-02-21T15:43:00.000Z
no
Lillehammer kommune

Kommunefakta

Lillehammer - 0501 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 881 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 669 664
5-9 år 793 707
10-14 år 792 765
15-19 år 874 851
20-24 år 1116 1114
25-29 år 961 934
30-34 år 794 764
35-39 år 786 771
40-44 år 862 858
45-49 år 916 1033
50-54 år 886 940
55-59 år 895 944
60-64 år 835 889
65-69 år 743 821
70-74 år 702 731
75-79 år 420 520
80-84 år 282 403
85-89 år 165 313
90-94 år 55 146
95-99 år 8 54
100 år eller eldre 1 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 176 111 226 103 106 299 39 146 32 208
2017 166 120 215 108 137 302 54 146 36 218

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Selveier 67.5
Andels- / aksjeeier 11.1
Leier 21.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Lillehammer
Jordbruk, skogbruk og fiske 173
Sekundærnæringer 1678
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4959
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1457
Undervisning 1356
Helse- og sosialtjenester 3615
Personlig tjenesteyting 752

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 390000 519000 284000
2006 182000 408000 541000 284000
2007 196000 439000 590000 312000
2008 210000 472000 629000 335000
2009 214000 480000 637000 339000
2010 223000 499000 661000 348000
2011 235000 526000 684000 361000
2012 243000 551000 710000 379000
2013 255000 564000 734000 391000
2014 265000 583000 752000 405000
2015 274000 595000 782000 418000
2016 277000 606000 798000 428000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Grunnskolenivå 5135
Videregående skole-nivå 8207
Universitets- og høgskolenivå kort 6698
Universitets- og høgskolenivå lang 2301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 128

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Lillehammer
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 23.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 3.9 7.3
2010K3 6 4.3 7.9
2010K4 6 4.1 8.1
2011K1 6.3 4.5 8.3
2011K2 5.8 3.9 7.8
2011K3 5.6 4 7.5
2011K4 5.3 3.8 7
2012K1 5.9 4.3 7.7
2012K2 5.3 3.7 7
2012K3 5.5 4 7.3
2012K4 5.6 4.1 7.3
2013K1 6 4.1 8.1
2013K2 5.1 3.4 7.1
2013K3 5.3 4 6.9
2013K4 5.3 3.7 7.2
2014K1 6 4.2 8
2014K2 5.4 3.8 7.2
2014K3 5.6 4.6 6.8
2014K4 5.6 4.2 7.1
2015K1 5.7 4.1 7.5
2015K2 4.9 3.5 6.5
2015K3 5.1 3.6 6.7
2015K4 5.2 3.6 7
2016K1 5.3 3.4 7.3
2016K2 5.2 3.7 6.7
2016K3 5.6 4.1 7.1
2016K4 5.3 3.7 7
2017K1 5.6 3.8 7.5
2017K2 5.1 3.4 6.9
2017K3 5.4 3.9 7.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 9.9 23.6 31.8 4 1.4 5.6 4.1
2008 9.4 10 20.7 29.9 3.2 1.5 6.8 3.6
2009 7 10.2 19.8 29.7 3.9 1.9 6.9 4.3
2010 6.6 10.6 20.2 29.7 4.1 2.4 7.1 3.5
2011 6.8 10.7 19.7 31 4.6 2.5 6.9 3.8
2012 6.4 10.1 18.4 34.1 4.8 2.5 7.4 4.6
2013 6.3 10 17.9 33.7 4.7 2.9 7 5.3
2014 5.9 10.4 17.7 35.9 4.9 3 6.2 4.5
2015 5.4 10 17.3 34.2 5 3.3 6.6 4.4
2016 5.6 9.7 16.6 32.8 5.4 3.4 6.7 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.