3595_1719
3595_1719
kommunefakta
2018-02-21T16:14:00.000Z
no
Levanger kommune

Kommunefakta

Levanger - 1719 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 20 102 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 596 579
5-9 år 619 623
10-14 år 635 640
15-19 år 675 592
20-24 år 714 765
25-29 år 684 641
30-34 år 586 561
35-39 år 593 569
40-44 år 550 589
45-49 år 691 654
50-54 år 693 671
55-59 år 607 632
60-64 år 645 614
65-69 år 532 557
70-74 år 427 475
75-79 år 295 321
80-84 år 186 259
85-89 år 108 163
90-94 år 39 86
95-99 år 9 14
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 64 285 132 53 87 85 46 49 8 6
2017 64 300 155 53 106 85 44 38 6 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Levanger (-2017)
Selveier 76.2
Andels- / aksjeeier 7
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Levanger (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 462
Sekundærnæringer 2006
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2572
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 517
Undervisning 1073
Helse- og sosialtjenester 2910
Personlig tjenesteyting 273

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 376000 497000 277000
2006 176000 399000 519000 285000
2007 190000 429000 556000 308000
2008 206000 464000 598000 328000
2009 211000 474000 610000 331000
2010 216000 489000 629000 329000
2011 229000 516000 655000 344000
2012 240000 537000 682000 359000
2013 249000 554000 710000 371000
2014 260000 574000 724000 385000
2015 266000 584000 746000 389000
2016 273000 591000 754000 385000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Levanger (-2017)
Grunnskolenivå 3690
Videregående skole-nivå 6488
Universitets- og høgskolenivå kort 4253
Universitets- og høgskolenivå lang 1117
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 68

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Levanger (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.6 7
2010K3 5.6 4.7 6.7
2010K4 5.7 4.6 6.9
2011K1 5.9 4.6 7.4
2011K2 5.3 4.1 6.9
2011K3 5.1 3.7 6.9
2011K4 4.9 3.7 6.5
2012K1 4.9 3.6 6.4
2012K2 4.9 3.6 6.5
2012K3 5.1 4.2 6.4
2012K4 5.5 4.3 6.9
2013K1 5.8 4.2 7.7
2013K2 5.1 3.8 6.8
2013K3 5.2 4.2 6.6
2013K4 5.1 3.7 6.7
2014K1 5.4 4.1 7
2014K2 5.2 4 6.6
2014K3 5.5 4.4 6.8
2014K4 5.6 4.2 7.3
2015K1 5.8 4.1 7.8
2015K2 5.1 3.6 6.8
2015K3 5.1 3.8 6.7
2015K4 5.5 4 7.2
2016K1 5.6 4.2 7.2
2016K2 5.3 4.1 6.8
2016K3 5.7 4.7 6.8
2016K4 5.7 4.5 7
2017K1 5.8 4.5 7.3
2017K2 5.2 3.8 6.8
2017K3 5.1 4 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 10.9 23.4 27.1 2.9 3.2 6.4 3.1
2008 6.2 11.8 22.9 28.4 3.2 3.6 6.5 2.4
2009 6.1 11.9 22.3 26.7 3.2 3.3 5.6 2.3
2010 6 12.2 22.8 28.2 3.7 3.5 5.9 2.5
2011 5.8 13.2 23.2 28 3.9 3.5 3.8 3.8
2012 6 14.6 22.2 29.9 3.7 3.4 3.3 3.9
2013 5.6 13.5 21.8 29.6 3.7 3.6 3.6 4
2014 5.5 13 21.9 31.7 3.7 3.6 3.5 4
2015 6.9 13.3 21.6 29 4 3.5 3.4 4.1
2016 6.5 12.3 21.3 29.7 3.9 3.5 3.3 4.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.