3595_1931
3595_1931
kommunefakta
2017-11-18T03:45:00.000Z
no
Lenvik kommune

Kommunefakta

Lenvik - 1931 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 619 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 331 301
5-9 år 383 374
10-14 år 387 375
15-19 år 479 398
20-24 år 434 352
25-29 år 337 309
30-34 år 332 311
35-39 år 327 330
40-44 år 403 367
45-49 år 424 388
50-54 år 421 372
55-59 år 380 342
60-64 år 389 365
65-69 år 316 335
70-74 år 265 271
75-79 år 192 204
80-84 år 97 146
85-89 år 57 110
90-94 år 20 55
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 27 122 78 47 102 95 42 27 0 0
2017 24 119 82 41 105 88 47 29 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  113 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  106 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  67 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -72 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Lenvik
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lenvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 282
Sekundærnæringer 1142
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1740
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 304
Undervisning 557
Helse- og sosialtjenester 1362
Personlig tjenesteyting 154

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 347000 498000 276000
2006 174000 372000 524000 284000
2007 188000 409000 562000 293000
2008 203000 440000 610000 313000
2009 205000 446000 623000 329000
2010 217000 469000 642000 338000
2011 229000 499000 681000 350000
2012 238000 515000 707000 369000
2013 244000 531000 729000 376000
2014 254000 543000 753000 387000
2015 262000 566000 774000 406000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lenvik
Grunnskolenivå 3360
Videregående skole-nivå 3584
Universitets- og høgskolenivå kort 1716
Universitets- og høgskolenivå lang 369
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 48

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 074 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Lenvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 25.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.9 6.8 9.2
2010K2 7.8 6.5 9.5
2010K3 8.6 7.6 9.9
2010K4 8.2 6.7 10
2011K1 8.4 6.9 10.3
2011K2 7.9 6 10.1
2011K3 8 6.1 10.4
2011K4 7.4 5.5 9.8
2012K1 6.8 4.9 9
2012K2 6.7 4.9 9
2012K3 6.9 5.4 8.8
2012K4 6.9 5.4 8.8
2013K1 7.6 6.2 9.3
2013K2 6.4 5 8.2
2013K3 6.4 4.7 8.5
2013K4 6.1 4.5 8
2014K1 6.3 4.8 8.2
2014K2 6.3 4.4 8.6
2014K3 6.5 5.1 8.2
2014K4 6.5 5.1 8.2
2015K1 6.8 5 8.9
2015K2 6 4.2 8.2
2015K3 6.2 4.8 8
2015K4 5.8 4.6 7.3
2016K1 5.6 4.4 7.1
2016K2 5.8 4.6 7.2
2016K3 6 5 7.2
2016K4 6.4 5 8.2
2017K1 6.8 5.4 8.5
2017K2 6.3 4.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 10.3 23.1 29.3 1.8 2.1 3.6 3.5
2008 7.6 11 21.8 29.6 1.8 2 3.3 3.4
2009 7 11.3 21.9 30.1 2.2 2.1 3.3 3.1
2010 6.3 10.9 21.3 31.1 2.2 2.2 3.4 3.2
2011 6.6 11 20 32.6 2.3 2.3 3.4 3.1
2012 6.1 10.5 19.5 35 1.9 2.5 3.4 2.9
2013 5.5 10 18.9 36 2 2.3 3.6 3.1
2014 5.3 10.4 19.1 37.1 2.4 2.4 3.6 3.5
2015 4.6 9.7 18.7 34.2 2.6 2.8 3.6 3.2
2016 5.3 9.3 19.5 34.9 5.6 2.8 3.1 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  95 862 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.