3595_1931
3595_1931
kommunefakta
2017-04-27T05:12:00.000Z
no
Lenvik kommune

Kommunefakta

Lenvik - 1931 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

11 697 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 331 301
5-9 år 383 374
10-14 år 387 375
15-19 år 479 398
20-24 år 434 352
25-29 år 337 309
30-34 år 332 311
35-39 år 327 330
40-44 år 403 367
45-49 år 424 388
50-54 år 421 372
55-59 år 380 342
60-64 år 389 365
65-69 år 316 335
70-74 år 265 271
75-79 år 192 204
80-84 år 97 146
85-89 år 57 110
90-94 år 20 55
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 1

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 23 -21 2
1998K4 44 -86 -42
1999K4 48 1 49
2000K4 51 41 92
2001K4 50 -115 -65
2002K4 27 -61 -34
2003K4 43 16 59
2004K4 24 -98 -74
2005K4 35 -17 16
2006K4 34 -60 -24
2007K4 49 77 133
2008K4 52 -2 47
2009K4 22 21 36
2010K4 15 29 51
2011K4 18 33 51
2012K4 50 67 110
2013K4 12 92 102
2014K4 12 -42 -22
2015K4 7 84 83
2016K4 7 67 79

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,6 år

 • Kvinner

  83,9 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  231 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

93,3 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Lenvik
Grunnskolenivå 3416
Videregående skole-nivå 3858
Universitets- og høgskolenivå kort 1656
Universitets- og høgskolenivå lang 340
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Lenvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 278
Sekundærnæringer 1121
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1785
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 323
Undervisning 558
Helse- og sosialtjenester 1344
Personlig tjenesteyting 156

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 164000 347000 498000 276000
2006 174000 372000 524000 284000
2007 188000 409000 562000 293000
2008 203000 440000 610000 313000
2009 205000 446000 623000 329000
2010 217000 469000 642000 338000
2011 229000 499000 681000 350000
2012 238000 515000 707000 369000
2013 244000 531000 729000 376000
2014 254000 543000 753000 387000
2015 262000 566000 774000 406000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

0,9 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.6 10.3 23.1 29.3 1.8 2.1 3.6 3.5
2008 7.6 11 21.8 29.6 1.8 2 3.3 3.4
2009 7 11.3 21.9 30.1 2.2 2.1 3.3 3.1
2010 6.3 10.9 21.3 31.1 2.2 2.2 3.4 3.2
2011 6.6 11 20 32.6 2.3 2.3 3.4 3.1
2012 6.1 10.5 19.5 35 1.9 2.5 3.4 2.9
2013 5.5 10 18.9 36 2 2.3 3.6 3.1
2014 5.3 10.4 19.1 37.1 2.4 2.4 3.6 3.5
2015 4.6 9.7 18.7 34.2 2.6 2.8 3.6 3.2
2016 5.3 9.3 19.3 35.1 5.6 2.8 3.1 3.2

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  96 158 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.