3595_1718
3595_1718
kommunefakta
2018-02-25T14:24:00.000Z
no
Leksvik kommune

Kommunefakta

Leksvik - 1718 (Nord-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 458 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 20 13 12 19 14 42 5 0 9
2017 10 20 11 12 22 13 46 0 0 8

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leksvik (-2017)
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leksvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 114
Sekundærnæringer 456
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 381
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 96
Undervisning 145
Helse- og sosialtjenester 407
Personlig tjenesteyting 29

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 152000 346000 475000 275000
2006 168000 363000 493000 300000
2007 176000 398000 528000 318000
2008 190000 423000 565000 336000
2009 196000 438000 577000 331000
2010 205000 454000 609000 323000
2011 215000 486000 644000 339000
2012 222000 509000 683000 348000
2013 231000 527000 694000 361000
2014 241000 540000 713000 378000
2015 244000 551000 712000 379000
2016 249000 565000 730000 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leksvik (-2017)
Grunnskolenivå 924
Videregående skole-nivå 1211
Universitets- og høgskolenivå kort 512
Universitets- og høgskolenivå lang 102
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Leksvik (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 37.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.3 7.5
2010K3 6.5 6.3 6.8
2010K4 7.3 6.7 8
2011K1 7.4 6.3 8.8
2011K2 6.9 5.4 8.8
2011K3 6.1 4.7 7.9
2011K4 5.9 4.1 8.2
2012K1 5.6 3.6 8
2012K2 5.4 4 7.2
2012K3 6.1 5.1 7.5
2012K4 6.5 5.3 8.2
2013K1 7.1 5.6 9.2
2013K2 6.2 4.6 8.4
2013K3 6.6 5.3 8.3
2013K4 7.3 6 8.9
2014K1 7 5.7 8.6
2014K2 6.3 5 8
2014K3 7.2 5.6 9.3
2014K4 7.5 6.2 9.3
2015K1 7.7 5.8 9.9
2015K2 7.1 5.7 8.8
2015K3 6.3 4.5 8.4
2015K4 7.2 5.8 8.9
2016K1 7.6 5.5 10.1
2016K2 6.4 4.7 8.4
2016K3 6.2 4.2 8.5
2016K4 6.6 4.2 9.4
2017K1 5.5 4.1 7.1
2017K2 5.1 3.7 6.6
2017K3 5.3 3.9 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 9.2 21.2 34.9 1.3 1.8 4.6 2.7
2008 7.9 9.5 20.8 34.9 1.4 1.7 4.7 2.6
2009 7.2 9.7 20.3 34.9 1.6 1.7 3.9 2.8
2010 7 10 20.4 36.2 1.5 1.8 3.6 2.9
2011 8 10.1 20.2 34.1 2.3 1.9 2.4 3.7
2012 7.8 10.5 20.4 37 2.2 1.8 2.2 3.1
2013 7.2 9.7 19.2 35.3 2.7 1.9 2.3 3.6
2014 7.2 10.4 18.6 37.3 3.5 1.6 2.5 3.4
2015 8 9.6 17.8 34.8 4.2 1.8 2 3
2016 8.7 9.3 19.2 34.4 4.4 1.7 2.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.