3595_1419
3595_1419
kommunefakta
2018-02-21T16:09:00.000Z
no
Leikanger kommune

Kommunefakta

Leikanger - 1419 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 349 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 67 60
5-9 år 77 67
10-14 år 87 78
15-19 år 77 86
20-24 år 81 63
25-29 år 57 56
30-34 år 69 76
35-39 år 60 59
40-44 år 70 74
45-49 år 76 88
50-54 år 77 68
55-59 år 77 76
60-64 år 73 75
65-69 år 72 71
70-74 år 60 66
75-79 år 37 35
80-84 år 21 27
85-89 år 18 25
90-94 år 5 12
95-99 år 0 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 3 44 6 27 0 5 0 0 3
2017 4 3 42 5 32 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Leikanger
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Leikanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 277
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 393
Undervisning 85
Helse- og sosialtjenester 192
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 189000 398000 510000 317000
2006 203000 419000 526000 342000
2007 219000 450000 574000 344000
2008 242000 493000 628000 330000
2009 245000 509000 635000 366000
2010 260000 524000 671000 371000
2011 277000 561000 692000 394000
2012 290000 588000 718000 401000
2013 297000 597000 738000 404000
2014 303000 612000 769000 408000
2015 317000 644000 789000 434000
2016 316000 653000 804000 455000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Leikanger
Grunnskolenivå 371
Videregående skole-nivå 684
Universitets- og høgskolenivå kort 494
Universitets- og høgskolenivå lang 263
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Leikanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 38.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 3.8 7.3
2010K3 5.5 4.7 6.4
2010K4 5.7 4.1 7.6
2011K1 5.2 2.9 7.8
2011K2 4.3 2.3 6.6
2011K3 4.9 2.8 7.3
2011K4 4.4 3.8 4.9
2012K1 5.5 5.2 5.9
2012K2 4.8 3.9 5.9
2012K3 5.2 4.1 6.4
2012K4 5.4 3.8 7.1
2013K1 5.2 4.3 6.2
2013K2 4.7 3.3 6.2
2013K3 5.3 4 6.6
2013K4 5.3 3.9 6.8
2014K1 5.1 4 6.4
2014K2 4.8 3.3 6.3
2014K3 5 3.1 7
2014K4 5.7 4.2 7.4
2015K1 5.2 3.3 7.1
2015K2 4.6 3.5 5.8
2015K3 3.6 2.9 4.3
2015K4 4.5 3.7 5.4
2016K1 5 3.5 6.4
2016K2 4 3 4.9
2016K3 4.7 3.9 5.6
2016K4 4.8 4.4 5.1
2017K1 4.8 4.8 4.9
2017K2 5.8 4.5 7.1
2017K3 6.4 4.9 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 12.7 19.9 30.3 1.2 2.3 6.3 7.1
2008 6.5 12.1 20.7 31.2 1.5 2 6.1 2.6
2009 6.3 12.3 19.4 28.3 2 2.2 7.6 3.2
2010 6.7 11.3 19.7 29.4 2.9 1.5 8.1 4.2
2011 6.8 11.5 21.4 30.9 2.6 1.5 4.8 4.4
2012 6 11.2 21.1 31.7 2.6 1.8 4.8 4.1
2013 6.1 10.4 20 33.5 2.2 2 5.2 3.7
2014 6.8 10.8 20.2 33.3 2.3 2 4 4.6
2015 7.2 9.8 19.9 31.7 3.4 2 4.6 4
2016 6.9 9.8 19.2 31.7 5 2.2 4.9 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.