3595_0709
3595_0709
kommunefakta
2017-10-19T20:06:00.000Z
no
Larvik kommune

Kommunefakta

Larvik - 0709 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

44 199 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1092 1046
5-9 år 1386 1243
10-14 år 1294 1240
15-19 år 1402 1336
20-24 år 1426 1126
25-29 år 1232 1110
30-34 år 1300 1266
35-39 år 1296 1303
40-44 år 1469 1517
45-49 år 1596 1575
50-54 år 1539 1518
55-59 år 1490 1527
60-64 år 1488 1513
65-69 år 1348 1422
70-74 år 1087 1105
75-79 år 711 815
80-84 år 461 635
85-89 år 261 409
90-94 år 109 264
95-99 år 33 82
100 år eller eldre 1 9

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 205 376 1055 206 95 282 134 408 15 323
2017 211 391 1095 203 113 297 139 412 14 333

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  400 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  416 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  235 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  95 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Larvik
Selveier 73.1
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Larvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 383
Sekundærnæringer 4298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8129
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 919
Undervisning 1618
Helse- og sosialtjenester 4255
Personlig tjenesteyting 684

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 371000 500000 273000
2006 180000 391000 521000 277000
2007 195000 419000 566000 305000
2008 210000 455000 606000 321000
2009 211000 454000 607000 328000
2010 218000 473000 627000 333000
2011 229000 503000 648000 344000
2012 238000 527000 673000 347000
2013 247000 545000 699000 362000
2014 257000 560000 713000 374000
2015 261000 575000 731000 379000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Larvik
Grunnskolenivå 10261
Videregående skole-nivå 15159
Universitets- og høgskolenivå kort 7566
Universitets- og høgskolenivå lang 1986
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 270

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 169 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Larvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,2 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 185 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

3,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4.7 10.1 21.6 30.4 6.2 2.4 5.4 4.9
2008 4.1 11.7 20.7 30.5 6.1 2.7 5.3 4.6
2009 5.1 11.1 20 29.2 6.3 2.9 5.3 4.7
2010 5.2 11.6 20 29.6 6.8 3.4 4.4 4.6
2011 4.5 11.9 19 30.2 6.8 4.1 5.2 5.3
2012 4.4 12.4 18.6 33.1 5.5 4.2 4.8 5.1
2013 4.3 11.7 18.1 32.3 5.3 4.5 4.8 4.8
2014 4.4 11.9 18.4 32.7 5.5 4.5 4.9 4.9
2015 4.1 11.2 19.1 32.3 4.7 4.5 5.1 4.8
2016 4.1 10.5 18.9 32.6 5.5 4.6 5.1 4.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  71 764 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.