3595_0709
3595_0709
kommunefakta
2018-02-24T15:10:00.000Z
no
Larvik kommune

Kommunefakta

Larvik - 0709 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 44 260 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 205 376 1055 206 95 282 134 408 15 323
2017 211 391 1095 203 113 297 139 412 14 333

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Larvik (-2017)
Selveier 73.1
Andels- / aksjeeier 10.6
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Larvik (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 383
Sekundærnæringer 4298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8129
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 919
Undervisning 1618
Helse- og sosialtjenester 4255
Personlig tjenesteyting 684

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 172000 371000 500000 273000
2006 180000 391000 521000 277000
2007 195000 419000 566000 305000
2008 210000 455000 606000 321000
2009 211000 454000 607000 328000
2010 218000 473000 627000 333000
2011 229000 503000 648000 344000
2012 238000 527000 673000 347000
2013 247000 545000 699000 362000
2014 257000 560000 713000 374000
2015 261000 575000 731000 379000
2016 266000 588000 740000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Larvik (-2017)
Grunnskolenivå 10261
Videregående skole-nivå 15159
Universitets- og høgskolenivå kort 7566
Universitets- og høgskolenivå lang 1986
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 270

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Larvik (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 15.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 21.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4.5 6.4
2010K3 6.1 5.1 7.2
2010K4 5.9 4.8 7.2
2011K1 5.9 5 7.1
2011K2 5.4 4.4 6.7
2011K3 5.5 4.8 6.3
2011K4 5.3 4.5 6.3
2012K1 5.4 4.3 6.7
2012K2 5.2 4 6.8
2012K3 5.7 4.5 7.2
2012K4 5.7 4.5 7.2
2013K1 5.9 4.7 7.3
2013K2 5 4 6.3
2013K3 5.2 4.4 6.4
2013K4 5.3 4.4 6.5
2014K1 5.5 4.5 6.8
2014K2 5 3.9 6.3
2014K3 5.7 4.9 6.8
2014K4 5.6 4.6 6.9
2015K1 5.7 4.5 7.1
2015K2 5.2 4.1 6.6
2015K3 5.6 4.5 6.9
2015K4 5.6 4.4 7.1
2016K1 6 4.7 7.5
2016K2 5.4 4.3 6.8
2016K3 5.8 4.6 7.2
2016K4 5.8 4.6 7.1
2017K1 5.6 4.5 7
2017K2 5.4 4 7.1
2017K3 5.8 4.4 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4.7 10.1 21.6 30.4 6.2 2.4 5.4 4.9
2008 4.1 11.7 20.7 30.5 6.1 2.7 5.3 4.6
2009 5.1 11.1 20 29.2 6.3 2.9 5.3 4.7
2010 5.2 11.6 20 29.6 6.8 3.4 4.4 4.6
2011 4.5 11.9 19 30.2 6.8 4.1 5.2 5.3
2012 4.4 12.4 18.6 33.1 5.5 4.2 4.8 5.1
2013 4.3 11.7 18.1 32.3 5.3 4.5 4.8 4.8
2014 4.4 11.9 18.4 32.7 5.5 4.5 4.9 4.9
2015 4.1 11.2 19.1 32.3 4.7 4.5 5.1 4.8
2016 4.1 10.5 18.9 32.6 5.5 4.6 5.1 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.