3595_0829
3595_0829
kommunefakta
2018-02-25T22:21:00.000Z
no
Kviteseid kommune

Kommunefakta

Kviteseid - 0829 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 397 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 53 46
5-9 år 59 49
10-14 år 53 61
15-19 år 66 84
20-24 år 69 54
25-29 år 74 62
30-34 år 63 51
35-39 år 67 43
40-44 år 67 67
45-49 år 83 97
50-54 år 115 95
55-59 år 94 89
60-64 år 100 89
65-69 år 98 74
70-74 år 67 62
75-79 år 39 60
80-84 år 38 42
85-89 år 12 27
90-94 år 5 18
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 16 37 23 0 0 7 0 0 0
2017 8 17 28 22 0 0 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kviteseid
Jordbruk, skogbruk og fiske 60
Sekundærnæringer 346
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 340
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 64
Undervisning 124
Helse- og sosialtjenester 234
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 333000 471000 288000
2006 161000 350000 492000 267000
2007 177000 383000 538000 280000
2008 195000 409000 562000 317000
2009 198000 421000 578000 319000
2010 209000 442000 595000 317000
2011 221000 486000 646000 314000
2012 231000 512000 658000 344000
2013 237000 516000 690000 351000
2014 249000 533000 708000 346000
2015 251000 549000 735000 355000
2016 263000 578000 739000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Grunnskolenivå 607
Videregående skole-nivå 889
Universitets- og høgskolenivå kort 402
Universitets- og høgskolenivå lang 124
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kviteseid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 43.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 4.4 5.1
2010K3 6 5.3 6.9
2010K4 4.5 4.2 5
2011K1 5 4 6.3
2011K2 4.4 3.7 5.3
2011K3 5 4.3 5.8
2011K4 5.1 4.2 6.2
2012K1 5.8 4.4 7.5
2012K2 4.6 2.8 7.1
2012K3 5.4 3.4 8.2
2012K4 4.5 3.3 6.2
2013K1 4.3 3.9 4.9
2013K2 3.6 3.3 4
2013K3 4.6 4.6 4.6
2013K4 3.9 3.4 4.6
2014K1 3.9 2.5 5.8
2014K2 5.1 3.6 7.1
2014K3 5.4 3.7 7.8
2014K4 4.6 3.1 6.7
2015K1 6.2 4.9 7.9
2015K2 5.8 4.6 7.5
2015K3 5.6 4 7.8
2015K4 5.6 4.7 6.7
2016K1 5.7 3.8 8.1
2016K2 6 4.4 8
2016K3 5.9 4.2 8
2016K4 6.1 5 7.5
2017K1 5.9 5 7.2
2017K2 3.9 3.3 4.7
2017K3 4.9 3.8 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 7.3 19.2 32.5 2.5 1.8 9.2 2.7
2008 10.5 7.9 19 35 2.6 1.3 9 2.5
2009 9.6 7.2 17.8 32.8 2.5 4.2 8.6 2.3
2010 9.1 7.5 18.3 33.9 2.9 1.1 10.1 3
2011 8.7 7.2 17.7 35.2 2.4 1.1 8.7 3.7
2012 9.1 7.3 17 37 2.2 1 9.1 3.5
2013 8.8 7.4 16.9 37.2 2.1 0.9 8.5 3.4
2014 7.7 6.9 15.3 33.5 2.2 1.2 8.3 3.1
2015 7.9 6.7 14.2 32.4 2.1 1.5 8.2 3.3
2016 8 6.7 13.9 31.8 2.4 2 8.3 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.