3595_1224
3595_1224
kommunefakta
2018-02-18T20:51:00.000Z
no
Kvinnherad kommune

Kommunefakta

Kvinnherad - 1224 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 242 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 332 342
5-9 år 428 429
10-14 år 450 417
15-19 år 479 455
20-24 år 426 371
25-29 år 328 318
30-34 år 387 318
35-39 år 377 363
40-44 år 400 402
45-49 år 487 476
50-54 år 451 416
55-59 år 440 392
60-64 år 402 407
65-69 år 451 399
70-74 år 316 341
75-79 år 252 257
80-84 år 152 189
85-89 år 97 128
90-94 år 28 92
95-99 år 9 33
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 104 222 63 52 42 41 22 3 4
2017 17 96 230 60 51 41 43 24 7 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 4.6
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 1728
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1546
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 272
Undervisning 492
Helse- og sosialtjenester 1594
Personlig tjenesteyting 145

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 355000 502000 281000
2006 184000 389000 533000 296000
2007 200000 418000 582000 321000
2008 215000 457000 629000 348000
2009 220000 464000 636000 367000
2010 225000 484000 652000 366000
2011 235000 509000 679000 371000
2012 247000 529000 707000 374000
2013 261000 550000 733000 390000
2014 272000 572000 757000 392000
2015 273000 582000 769000 384000
2016 275000 586000 784000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Grunnskolenivå 2947
Videregående skole-nivå 4973
Universitets- og høgskolenivå kort 2045
Universitets- og høgskolenivå lang 362
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvinnherad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.5

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.4 8.2
2010K3 6.5 5.2 8.2
2010K4 6.3 5 8
2011K1 6.7 5.3 8.5
2011K2 5.9 4.3 8.1
2011K3 6.2 4.9 8
2011K4 5.9 4.4 8
2012K1 6.3 4.4 8.7
2012K2 5.4 4.1 7.2
2012K3 5.8 4.9 7.2
2012K4 5.8 4.3 7.7
2013K1 6.4 5.3 7.9
2013K2 5.4 4.3 6.8
2013K3 5.4 4.6 6.5
2013K4 5.6 4.7 6.8
2014K1 5.5 4.7 6.7
2014K2 5.2 4.5 6.2
2014K3 5.2 4.7 5.9
2014K4 5.5 4.5 7
2015K1 5.9 4.3 7.9
2015K2 5.8 4.1 7.9
2015K3 5.5 4.2 7.1
2015K4 5.4 4.2 7
2016K1 5.5 4.6 6.6
2016K2 5.3 4.3 6.5
2016K3 5.2 4.5 6.2
2016K4 5.5 4.1 7.2
2017K1 6 4.2 8.2
2017K2 5.5 4 7.2
2017K3 5.5 4.4 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5 10.9 24.2 34.4 2.7 1.8 4.4 3.4
2008 5.1 10.5 23.7 35.5 2.8 1.9 3.5 3.4
2009 6 10.5 23.9 34.6 2.9 1.8 4.1 3.1
2010 6.2 9.9 22.4 32 2.8 1.8 5.5 3.1
2011 6.7 11.2 24.1 35.5 3.3 2.1 4.6 3
2012 6.8 10.8 22.5 35.4 3.8 2 4.3 2.9
2013 6.6 10.9 22.1 34.4 3.6 1.9 4.2 2.9
2014 4.7 10.9 22.8 37.1 3.6 2.4 4 3.2
2015 4.9 10.3 22.2 36.6 3.6 2.8 3.2 2.9
2016 5 10.2 21.1 36.5 4.7 2.6 5.1 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.