3595_1224
3595_1224
kommunefakta
2017-04-29T07:26:00.000Z
no
Kvinnherad kommune

Kommunefakta

Kvinnherad - 1224 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

13 241 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 332 342
5-9 år 428 429
10-14 år 450 417
15-19 år 479 455
20-24 år 426 371
25-29 år 328 318
30-34 år 387 318
35-39 år 377 363
40-44 år 400 402
45-49 år 487 476
50-54 år 451 416
55-59 år 440 392
60-64 år 402 407
65-69 år 451 399
70-74 år 316 341
75-79 år 252 257
80-84 år 152 189
85-89 år 97 128
90-94 år 28 92
95-99 år 9 33
100 år eller eldre 1 3

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 48 -1 47
1998K4 52 14 66
1999K4 31 -37 -6
2000K4 66 -57 9
2001K4 25 -99 -74
2002K4 51 -38 13
2003K4 45 -60 -15
2004K4 52 -89 -37
2005K4 16 -62 -51
2006K4 17 -57 -39
2007K4 63 -30 31
2008K4 32 16 49
2009K4 36 40 75
2010K4 5 51 56
2011K4 22 54 75
2012K4 14 -27 -13
2013K4 25 -57 -73
2014K4 15 -13 2
2015K4 19 18 37
2016K4 -21 -10 -30

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  315 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,6 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kvinnherad
Grunnskolenivå 2964
Videregående skole-nivå 5295
Universitets- og høgskolenivå kort 1998
Universitets- og høgskolenivå lang 362
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 50

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kvinnherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 318
Sekundærnæringer 1728
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1546
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 272
Undervisning 492
Helse- og sosialtjenester 1594
Personlig tjenesteyting 145

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 355000 502000 281000
2006 184000 389000 533000 296000
2007 200000 418000 582000 321000
2008 215000 457000 629000 348000
2009 220000 464000 636000 367000
2010 225000 484000 652000 366000
2011 235000 509000 679000 371000
2012 247000 529000 707000 374000
2013 261000 550000 733000 390000
2014 272000 572000 757000 392000
2015 273000 582000 769000 384000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

1,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5 10.9 24.2 34.4 2.7 1.8 4.4 3.4
2008 5.1 10.5 23.7 35.5 2.8 1.9 3.5 3.4
2009 6 10.5 23.9 34.6 2.9 1.8 4.1 3.1
2010 6.2 9.9 22.4 32 2.8 1.8 5.5 3.1
2011 6.7 11.2 24.1 35.5 3.3 2.1 4.6 3
2012 6.8 10.8 22.5 35.4 3.8 2 4.3 2.9
2013 6.6 10.9 22.1 34.4 3.6 1.9 4.2 2.9
2014 4.7 10.9 22.8 37.1 3.6 2.4 4 3.2
2015 4.9 10.3 22.2 36.6 3.6 2.8 3.2 2.9
2016 5 10.2 21.1 36.5 4.7 2.6 5.1 2.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  81 160 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.