3595_1037
3595_1037
kommunefakta
2018-02-24T15:08:00.000Z
no
Kvinesdal kommune

Kommunefakta

Kvinesdal - 1037 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 024 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 167 175
5-9 år 222 188
10-14 år 169 188
15-19 år 216 202
20-24 år 203 171
25-29 år 200 198
30-34 år 194 168
35-39 år 183 166
40-44 år 191 167
45-49 år 217 192
50-54 år 217 233
55-59 år 223 159
60-64 år 183 175
65-69 år 141 136
70-74 år 149 146
75-79 år 79 125
80-84 år 60 80
85-89 år 28 52
90-94 år 12 31
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 12 9 44 60 68 13 6 3 0 0
2017 12 10 43 47 55 10 6 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Selveier 86.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 931
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 741
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 119
Undervisning 225
Helse- og sosialtjenester 633
Personlig tjenesteyting 91

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 353000 483000 288000
2006 166000 369000 516000 309000
2007 176000 405000 561000 320000
2008 195000 436000 600000 337000
2009 203000 444000 609000 330000
2010 210000 451000 627000 328000
2011 222000 483000 672000 340000
2012 229000 512000 686000 350000
2013 244000 533000 717000 381000
2014 253000 547000 734000 377000
2015 257000 565000 744000 381000
2016 264000 578000 756000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Grunnskolenivå 1508
Videregående skole-nivå 2196
Universitets- og høgskolenivå kort 743
Universitets- og høgskolenivå lang 148
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvinesdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 7.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 28.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 5.7 6.5
2010K3 6.2 5.6 7
2010K4 6.4 5.3 7.9
2011K1 6.9 5.4 9
2011K2 5.9 4.6 7.7
2011K3 6.2 4.6 8.4
2011K4 5.7 3.7 8.3
2012K1 6.4 5.1 8.3
2012K2 5.6 4.1 7.6
2012K3 6.8 6 8
2012K4 6.2 5 8
2013K1 7.1 5.8 8.9
2013K2 5.5 4 7.6
2013K3 5.6 4.4 7.4
2013K4 5.5 4.3 7.2
2014K1 6.1 5.3 7.2
2014K2 6.2 5.3 7.4
2014K3 6.3 5.2 7.9
2014K4 6.3 4.5 8.8
2015K1 6.4 4.3 9.1
2015K2 5.3 4.1 6.9
2015K3 5.2 4.5 6.2
2015K4 4.7 4 5.8
2016K1 5 4.5 5.7
2016K2 5.2 4.5 6.2
2016K3 5.2 4.1 6.7
2016K4 6.4 4.8 8.3
2017K1 6.9 6 8.1
2017K2 6.3 4.8 8.1
2017K3 7 5.5 8.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.6 6.9 23.5 34 3.3 0.9 3.6 3.2
2008 10.2 7.6 22.5 34.3 2.9 0.7 3.4 3.6
2009 10.2 8.1 22.1 33.1 2.8 0.8 3.7 4.2
2010 10.2 8.1 20.6 31.6 3 1.3 4.1 4
2011 9 8.4 18.5 30.8 3 1.3 3.9 3.7
2012 9.2 9 19.4 33 2.9 1.4 3.8 3.6
2013 6.7 9.3 19 34.8 3.7 1.7 3.8 3.6
2014 7 9.8 20.4 34.8 4.4 1.7 2.2 3.4
2015 5.8 9.6 19.3 33 5.3 1.6 3.5 3.4
2016 6.5 8.9 18.4 34.3 4.8 1.6 2.2 5.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.