3595_1238
3595_1238
kommunefakta
2017-10-17T06:05:00.000Z
no
Kvam kommune

Kommunefakta

Kvam - 1238 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

8 469 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 226 230
5-9 år 272 258
10-14 år 289 236
15-19 år 273 276
20-24 år 284 221
25-29 år 230 204
30-34 år 230 215
35-39 år 256 219
40-44 år 262 223
45-49 år 294 290
50-54 år 288 239
55-59 år 286 282
60-64 år 279 252
65-69 år 258 242
70-74 år 224 229
75-79 år 146 163
80-84 år 93 128
85-89 år 65 113
90-94 år 32 73
95-99 år 6 31
100 år eller eldre 2 4

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 150 118 58 54 71 27 15 3 0
2017 17 142 122 56 65 69 33 11 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  89 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  81 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -60 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  33 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kvam
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 15.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kvam
Jordbruk, skogbruk og fiske 306
Sekundærnæringer 1159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1029
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 223
Undervisning 396
Helse- og sosialtjenester 769
Personlig tjenesteyting 139

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 353000 503000 289000
2006 169000 377000 538000 310000
2007 185000 413000 579000 334000
2008 202000 455000 626000 341000
2009 209000 459000 633000 343000
2010 216000 481000 651000 353000
2011 228000 504000 681000 334000
2012 234000 538000 715000 351000
2013 249000 558000 748000 374000
2014 259000 572000 772000 387000
2015 260000 582000 770000 400000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kvam
Grunnskolenivå 1592
Videregående skole-nivå 3208
Universitets- og høgskolenivå kort 1401
Universitets- og høgskolenivå lang 342
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 29

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 416 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kvam
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 26.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  203 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.9 9.3 21.4 36.3 3.6 1.7 2.8 5.1
2008 7.2 9.3 20.7 35.9 4.2 2.1 2.8 5.7
2009 7.7 9.5 20.5 33.8 4.2 1.8 2.5 4.3
2010 7.4 9.9 21.2 33.6 4 1.9 2.6 3.3
2011 7.4 9.9 21.8 33.2 4.4 2.4 2.8 4.1
2012 6.3 10.1 21.4 34 4.3 2.7 2.9 3.3
2013 6.6 10 20.8 33.4 3.9 2.5 2.9 3.4
2014 6.2 10.2 21.1 35.5 4 2.7 3 3.5
2015 6.4 10.1 20.6 33.9 4.4 2.7 2.9 3.6
2016 5.8 9.3 20.1 33.7 4.4 2.4 2.9 3.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  107 937 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.