3595_2017
3595_2017
kommunefakta
2018-02-24T22:58:00.000Z
no
Kvalsund kommune

Kommunefakta

Kvalsund - 2017 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 027 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 17
5-9 år 24 21
10-14 år 26 21
15-19 år 30 27
20-24 år 36 25
25-29 år 30 17
30-34 år 19 15
35-39 år 21 26
40-44 år 24 24
45-49 år 48 31
50-54 år 40 36
55-59 år 31 31
60-64 år 49 37
65-69 år 50 40
70-74 år 47 46
75-79 år 37 24
80-84 år 16 9
85-89 år 5 10
90-94 år 1 7
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 22 0 5 0 0 6 0 0 0
2017 4 22 3 3 3 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kvalsund
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 17.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kvalsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 30
Sekundærnæringer 95
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 117
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 35
Undervisning 35
Helse- og sosialtjenester 132
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 354000 536000 334000
2006 177000 364000 533000 319000
2007 195000 397000 561000 344000
2008 203000 439000 627000 349000
2009 204000 456000 643000 335000
2010 213000 485000 663000 322000
2011 225000 504000 698000 337000
2012 241000 560000 744000 386000
2013 251000 557000 776000 343000
2014 259000 601000 780000 373000
2015 269000 581000 767000 411000
2016 275000 608000 781000 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kvalsund
Grunnskolenivå 359
Videregående skole-nivå 320
Universitets- og høgskolenivå kort 144
Universitets- og høgskolenivå lang 27
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kvalsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 19.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 12.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.7 7 11.2
2010K3 9 8.5 9.8
2010K4 8.6 7.7 10
2011K1 9.2 7.6 11.4
2011K2 7.4 6.5 8.6
2011K3 8.5 8 9.1
2011K4 6.9 5.9 8.2
2012K1 5.4 4.3 6.9
2012K2 7 5.6 9
2012K3 6.9 4.3 10.6
2012K4 6.5 5.6 7.6
2013K1 6.9 6.2 7.8
2013K2 6.5 4.3 9.2
2013K3 9.2 7.6 11.3
2013K4 6.7 5.3 8.6
2014K1 9 7.1 11.6
2014K2 8.5 6.2 11.5
2014K3 8.4 6.5 11
2014K4 8.6 7.1 10.6
2015K1 8.2 8.7 7.6
2015K2 7.3 6.7 8.1
2015K3 7.3 7.1 7.7
2015K4 8.5 6.2 11.5
2016K1 9.2 8.8 9.8
2016K2 10.4 8.9 12.3
2016K3 9.4 6.6 13.3
2016K4 7.1 4.7 10.2
2017K1 8.2 6 11.3
2017K2 7 5.2 9.6
2017K3 6.4 5.6 7.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.5 5.8 18.2 33 1.3 0.7 4.2 4.2
2008 14.9 5.6 18.6 32.6 1.6 0.7 4.4 3.5
2009 15.1 5.5 19.3 31.9 1.9 0.7 5.7 3.3
2010 16 5.7 18.8 33.3 1.6 1.3 6.3 2.9
2011 15.1 5.6 17.7 34 1.8 2.1 6.2 2.7
2012 15.2 5.3 17 36.4 2.3 1.8 5.6 2.9
2013 14.1 5.7 17.7 34.5 2.1 1.6 6.1 3
2014 12.7 4.9 16.6 36.6 2.2 1.8 5.5 2.6
2015 12.9 4.8 15.4 33.5 2.1 1.6 5.4 3
2016 13.3 5.5 14.6 33.7 3.6 1.8 6.1 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.