3595_0622
3595_0622
kommunefakta
2018-01-17T00:26:00.000Z
no
Krødsherad kommune

Kommunefakta

Krødsherad - 0622 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 286 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 69 62
5-9 år 73 57
10-14 år 58 60
15-19 år 46 64
20-24 år 43 49
25-29 år 79 60
30-34 år 72 77
35-39 år 74 63
40-44 år 75 67
45-49 år 85 75
50-54 år 68 66
55-59 år 100 93
60-64 år 89 74
65-69 år 79 74
70-74 år 51 55
75-79 år 44 44
80-84 år 15 35
85-89 år 13 29
90-94 år 3 11
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 41 63 7 0 0 3 8 0 0
2017 8 38 59 10 0 0 3 8 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Krødsherad
Jordbruk, skogbruk og fiske 51
Sekundærnæringer 351
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 328
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 60
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 214
Personlig tjenesteyting 62

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 346000 484000 252000
2006 187000 364000 505000 296000
2007 203000 396000 541000 315000
2008 214000 435000 584000 327000
2009 215000 446000 601000 343000
2010 217000 462000 629000 363000
2011 225000 484000 643000 356000
2012 232000 501000 671000 349000
2013 235000 511000 703000 355000
2014 259000 533000 703000 361000
2015 265000 528000 716000 392000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Grunnskolenivå 601
Videregående skole-nivå 790
Universitets- og høgskolenivå kort 334
Universitets- og høgskolenivå lang 88
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Krødsherad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 31.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.5 5.2 8.1
2010K3 7 5.1 9.5
2010K4 6.4 3.9 9.4
2011K1 6.1 4.4 8.1
2011K2 5.3 3.6 7.3
2011K3 5.3 3.8 7.2
2011K4 5.7 4.4 7.4
2012K1 6.5 5.9 7.2
2012K2 5.4 4.3 6.8
2012K3 7.3 5.3 9.8
2012K4 6.5 5 8.3
2013K1 7.2 6.2 8.5
2013K2 5.9 4.6 7.6
2013K3 5.4 4 7.3
2013K4 5.3 4.4 6.4
2014K1 5.6 5.3 6.1
2014K2 5.1 4.6 5.7
2014K3 4.6 3.9 5.5
2014K4 4.2 3.2 5.5
2015K1 4.9 3.4 6.6
2015K2 4.7 2.9 6.9
2015K3 5.9 4.6 7.5
2015K4 5.7 4.6 7.1
2016K1 5.5 4.5 6.7
2016K2 4.7 3.6 6
2016K3 5.3 4 6.9
2016K4 4.4 3 6.2
2017K1 6.1 3.6 9.1
2017K2 5.7 3.2 9
2017K3 6.6 4.8 8.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 7.9 21.6 31.6 1.9 2.6 6.3 2.6
2008 10.3 9.8 21.2 32.1 1.9 2.4 5.8 2.5
2009 10.1 10 19.7 31 3.2 2.5 6.1 2.4
2010 10.2 9.3 19.8 30.7 3.2 2.6 6.9 2.6
2011 10.3 9.4 19 29.9 2.9 2.9 6.8 2.2
2012 10.5 10.2 18.5 32.9 2 2.9 7.2 2
2013 10.3 10.3 18 31.3 2 2.6 6.7 2
2014 11 11.6 18.4 32.9 2.7 2.3 7 2
2015 10.6 11.2 18.6 29.9 3.2 2.1 6.4 2
2016 11.9 11.9 18.6 28.5 3.5 1.6 7.3 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.