3595_1001
3595_1001
kommunefakta
2017-04-27T05:15:00.000Z
no
Kristiansand kommune

Kommunefakta

Kristiansand - 1001 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 4. kvartal 2016]

89 268 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 2841 2581
5-9 år 2983 2851
10-14 år 2743 2637
15-19 år 2969 2805
20-24 år 3444 3347
25-29 år 3291 3226
30-34 år 3163 2883
35-39 år 3069 2866
40-44 år 2992 3020
45-49 år 3099 2965
50-54 år 3044 2974
55-59 år 2631 2610
60-64 år 2384 2391
65-69 år 1999 2138
70-74 år 1625 1831
75-79 år 1023 1324
80-84 år 716 1003
85-89 år 429 714
90-94 år 148 380
95-99 år 26 90
100 år eller eldre 5 8

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 295 338 633
1998K4 255 586 841
1999K4 275 601 876
2000K4 333 355 688
2001K4 332 559 891
2002K4 278 335 613
2003K4 231 483 714
2004K4 277 501 778
2005K4 329 524 851
2006K4 399 502 923
2007K4 345 735 1079
2008K4 439 760 1190
2009K4 483 705 1186
2010K4 408 692 1099
2011K4 414 445 849
2012K4 356 884 1233
2013K4 441 1054 1507
2014K4 409 1048 1463
2015K4 401 571 1001
2016K4 476 331 821

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  3,8 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  2 280 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

91,1 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kristiansand
Grunnskolenivå 16916
Videregående skole-nivå 28876
Universitets- og høgskolenivå kort 18266
Universitets- og høgskolenivå lang 6512
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 505

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kristiansand
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 8599
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 15763
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2503
Undervisning 3867
Helse- og sosialtjenester 9137
Personlig tjenesteyting 2109

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 387000 508000 267000
2006 185000 408000 540000 280000
2007 201000 448000 587000 307000
2008 219000 483000 634000 328000
2009 221000 491000 642000 337000
2010 227000 507000 658000 342000
2011 239000 532000 685000 357000
2012 247000 557000 715000 359000
2013 258000 571000 737000 370000
2014 269000 591000 756000 381000
2015 273000 598000 772000 383000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 10.6 22 27 5.7 2.1 4.4 4
2008 5.3 11.2 21.1 26.2 5.2 2.1 4.1 3.9
2009 5.1 11.2 21 26.1 5.1 2.4 3.8 4.1
2010 5.7 11.9 20.8 26.2 5.3 2.9 2.8 4.3
2011 6.7 12.1 20.3 25.4 5.5 3.1 3.1 4.9
2012 6.3 12 19.7 26.4 5.1 3.4 2.7 5.8
2013 5.7 12 19.9 27.9 5.3 3.6 2.7 6.1
2014 7.1 12 19.5 26.7 5.9 3 2.8 6.5
2015 7.5 12.3 19.9 25.3 6.2 3.1 2.9 6.1
2016 7.3 11.9 19.5 24.4 6.2 3.3 3.1 6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  86 566 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.