3595_0402
3595_0402
kommunefakta
2017-11-21T16:39:00.000Z
no
Kongsvinger kommune

Kommunefakta

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

17 925 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 409 380
5-9 år 538 443
10-14 år 451 494
15-19 år 546 548
20-24 år 583 504
25-29 år 509 430
30-34 år 408 424
35-39 år 449 441
40-44 år 577 565
45-49 år 671 717
50-54 år 674 647
55-59 år 569 618
60-64 år 606 676
65-69 år 626 656
70-74 år 492 628
75-79 år 296 356
80-84 år 202 272
85-89 år 94 185
90-94 år 38 105
95-99 år 8 19
100 år eller eldre 1 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 202 41 181 54 89 29 45 185 16 121
2017 198 40 186 56 80 30 49 186 19 123

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  132 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  209 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  98 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  22 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Kongsvinger
Selveier 62.1
Andels- / aksjeeier 22.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kongsvinger
Jordbruk, skogbruk og fiske 230
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2772
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 758
Undervisning 642
Helse- og sosialtjenester 1731
Personlig tjenesteyting 287

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 361000 471000 270000
2006 179000 383000 495000 274000
2007 192000 414000 538000 289000
2008 210000 442000 579000 312000
2009 214000 452000 584000 317000
2010 220000 470000 604000 329000
2011 230000 492000 629000 335000
2012 240000 513000 654000 348000
2013 244000 530000 674000 358000
2014 255000 546000 698000 347000
2015 262000 558000 711000 364000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kongsvinger
Grunnskolenivå 5290
Videregående skole-nivå 5873
Universitets- og høgskolenivå kort 2631
Universitets- og høgskolenivå lang 675
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 99

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 768 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Kongsvinger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 7.9 6.9 9
2010K2 7.6 6.6 8.7
2010K3 7.7 6.8 8.7
2010K4 7.4 6.2 8.7
2011K1 7.2 6 8.7
2011K2 6.9 5.8 8.2
2011K3 7 6.1 8
2011K4 6.7 5.6 7.9
2012K1 7.2 5.8 8.8
2012K2 6.5 5.2 8
2012K3 6.3 5.2 7.7
2012K4 6 4.8 7.5
2013K1 6.7 5.2 8.4
2013K2 5.5 4.6 6.6
2013K3 5.5 4.5 6.8
2013K4 5.2 4.2 6.3
2014K1 5.5 4.2 7.1
2014K2 5.1 4 6.4
2014K3 5.7 4.7 7.1
2014K4 5.4 4.1 7
2015K1 6 4.6 7.7
2015K2 5.5 3.9 7.3
2015K3 5.8 4.2 7.7
2015K4 5.4 4 7.1
2016K1 5.8 4.4 7.3
2016K2 5.2 3.8 6.8
2016K3 5.6 4.3 7.2
2016K4 5.5 4.2 7.1
2017K1 5.9 4.2 7.9
2017K2 5.7 4.4 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 20.8 34.5 4.2 3.2 1.8 4.1
2008 6.8 9.8 20.6 35 4.2 3.8 1.7 3.9
2009 6.8 9.6 19.3 33.2 4.5 3.6 4.5 3.8
2010 6.5 9.8 20.1 31.1 5.3 3.8 4.8 3.9
2011 7.7 11.1 19.7 31.8 5.6 4 4.5 3.6
2012 6.1 11 19 33.7 5.4 3.6 5 3.8
2013 6.5 10.3 18.7 33.8 5.7 3.7 5 3.7
2014 6.6 10 18.1 33.1 6.4 3.9 5.7 4.1
2015 6.3 9.8 18.1 31.9 6.7 4 5.3 3.9
2016 5.8 9.6 18.3 33.2 6.9 4.1 5.1 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  63 645 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.