3595_0402
3595_0402
kommunefakta
2017-07-24T10:31:00.000Z
no
Kongsvinger kommune

Kommunefakta

Kongsvinger - 0402 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 1. kvartal 2017]

17 841 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 409 380
5-9 år 538 443
10-14 år 451 494
15-19 år 546 548
20-24 år 583 504
25-29 år 509 430
30-34 år 408 424
35-39 år 449 441
40-44 år 577 565
45-49 år 671 717
50-54 år 674 647
55-59 år 569 618
60-64 år 606 676
65-69 år 626 656
70-74 år 492 628
75-79 år 296 356
80-84 år 202 272
85-89 år 94 185
90-94 år 38 105
95-99 år 8 19
100 år eller eldre 1 2

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 -40 50 10
1998K4 -39 44 5
1999K4 9 65 74
2000K4 -6 55 49
2001K4 -35 6 -29
2002K4 -85 54 -31
2003K4 -3 37 34
2004K4 -37 -49 -86
2005K4 -22 -39 -55
2006K4 -71 77 12
2007K4 -12 134 125
2008K4 -30 -2 -35
2009K4 -62 116 51
2010K4 -51 109 59
2011K4 -41 128 86
2012K4 -38 148 116
2013K4 -11 202 187
2014K4 -52 107 56
2015K4 -26 -23 -46
2016K4 -77 98 22

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,4 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  720 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Barn og unge

Barn med barnehageplass [per 2016]

90,2 %

Andelen barn 1-5 år som har plass i barnehage. Kilde til tallet.

Barnevern

Statistikken omfatter alle barn og unge (0-22 år) som barnevernet mottar melding om, gjennomfører undersøkelse av eller som mottar tiltak etter lov om barneverntjenester. Du finner mer om barnevernsstatistikken her.

Utdanning

Ved å peke på figuren kan du se verdiene bak hvert felt.
Forklaringer til begrep i figuren: Videregående skole-nivå, universitets- og høgskolenivå kort, universitets- og høgskolenivå lang.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Befolkningens utdanningsnivå.

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Kongsvinger
Grunnskolenivå 5290
Videregående skole-nivå 5873
Universitets- og høgskolenivå kort 2631
Universitets- og høgskolenivå lang 675
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 99

Arbeid og inntekt

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Kongsvinger
Jordbruk, skogbruk og fiske 230
Sekundærnæringer 1222
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2772
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 758
Undervisning 642
Helse- og sosialtjenester 1731
Personlig tjenesteyting 287

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger. Tilsvarende tall for hele landet og andre kommuner finner du i statistikkbanken.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 361000 471000 270000
2006 179000 383000 495000 274000
2007 192000 414000 538000 289000
2008 210000 442000 579000 312000
2009 214000 452000 584000 317000
2010 220000 470000 604000 329000
2011 230000 492000 629000 335000
2012 240000 513000 654000 348000
2013 244000 530000 674000 358000
2014 255000 546000 698000 347000
2015 262000 558000 711000 364000

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 9.4 20.8 34.5 4.2 3.2 1.8 4.1
2008 6.8 9.8 20.6 35 4.2 3.8 1.7 3.9
2009 6.8 9.6 19.3 33.2 4.5 3.6 4.5 3.8
2010 6.5 9.8 20.1 31.1 5.3 3.8 4.8 3.9
2011 7.7 11.1 19.7 31.8 5.6 4 4.5 3.6
2012 6.1 11 19 33.7 5.4 3.6 5 3.8
2013 6.5 10.3 18.7 33.8 5.7 3.7 5 3.7
2014 6.6 10 18.1 33.1 6.4 3.9 5.7 4.1
2015 6.3 9.8 18.1 31.9 6.7 4 5.3 3.9
2016 5.8 9.6 18.3 33.2 6.9 4.1 5.1 3.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  63 645 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.