3595_0604
3595_0604
kommunefakta
2018-02-18T05:58:00.000Z
no
Kongsberg kommune

Kommunefakta

Kongsberg - 0604 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 27 378 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 722 713
5-9 år 912 852
10-14 år 816 779
15-19 år 844 721
20-24 år 847 774
25-29 år 970 801
30-34 år 891 817
35-39 år 925 871
40-44 år 1014 928
45-49 år 1007 952
50-54 år 931 943
55-59 år 839 811
60-64 år 808 812
65-69 år 766 803
70-74 år 652 685
75-79 år 376 419
80-84 år 247 330
85-89 år 155 230
90-94 år 67 123
95-99 år 12 47
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 224 266 305 118 100 79 110 173 25 29
2017 211 282 336 110 118 83 117 160 31 31

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Selveier 75.3
Andels- / aksjeeier 9.7
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kongsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 161
Sekundærnæringer 4701
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3781
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 525
Undervisning 1041
Helse- og sosialtjenester 2601
Personlig tjenesteyting 469

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 191000 423000 542000 288000
2006 201000 444000 566000 299000
2007 220000 480000 619000 322000
2008 238000 512000 674000 344000
2009 241000 519000 682000 349000
2010 248000 542000 706000 359000
2011 259000 567000 731000 376000
2012 271000 596000 759000 394000
2013 280000 618000 792000 406000
2014 293000 640000 816000 411000
2015 296000 651000 834000 416000
2016 300000 650000 839000 405000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Grunnskolenivå 4950
Videregående skole-nivå 8086
Universitets- og høgskolenivå kort 5781
Universitets- og høgskolenivå lang 2458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 132

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kongsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 3.6 7.2
2010K3 5.8 4 8
2010K4 5.5 3.9 7.7
2011K1 6 4.3 8.2
2011K2 5.5 4 7.5
2011K3 5.6 4.3 7.4
2011K4 5.5 3.9 7.7
2012K1 5.7 4.1 7.8
2012K2 5 3.5 7.1
2012K3 5.2 3.7 7.2
2012K4 5 3.4 7.1
2013K1 5.2 3.6 7.3
2013K2 4.4 2.9 6.4
2013K3 4.7 3.3 6.7
2013K4 4.6 3 6.7
2014K1 5.1 3.7 7.1
2014K2 4.8 3.3 6.8
2014K3 5.1 3.6 7.2
2014K4 5 3.5 7.1
2015K1 5.3 3.5 7.7
2015K2 4.7 3.2 6.5
2015K3 4.4 3 6.3
2015K4 4.4 2.9 6.3
2016K1 4.6 3 6.5
2016K2 4.2 2.8 5.9
2016K3 4.5 3.3 6.1
2016K4 4.7 3.2 6.5
2017K1 5.1 3.6 7
2017K2 4.5 3 6.4
2017K3 4.8 3.2 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 10.2 20.3 33.1 4.3 2.7 5 3.8
2008 5.3 10.9 22.4 34.4 4 2.5 4.6 3.9
2009 8.3 11.1 20.3 32 4.4 2.3 4.2 3.6
2010 7.5 11.5 20.2 32.3 4.3 2.1 4.2 3.4
2011 8.2 13 19.6 31.3 3.6 2.1 4.2 3.3
2012 8.2 12.9 18.5 33.3 3.2 2.2 3.8 3.8
2013 7.1 12.4 19.2 32.6 3.3 2.5 3.9 3.3
2014 7.1 12.9 19.2 33.6 3.4 2.5 3.6 3.6
2015 8.1 12.1 19.7 30.8 3.4 2.4 3.6 3.6
2016 5.2 12.6 21 33.6 3.8 2.3 3.5 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.