3595_1120
3595_1120
kommunefakta
2017-11-20T20:17:00.000Z
no
Klepp kommune

Kommunefakta

Klepp - 1120 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

19 184 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 681 655
5-9 år 735 713
10-14 år 698 647
15-19 år 727 682
20-24 år 663 626
25-29 år 677 655
30-34 år 668 640
35-39 år 734 706
40-44 år 720 636
45-49 år 774 663
50-54 år 619 597
55-59 år 492 431
60-64 år 411 367
65-69 år 404 406
70-74 år 358 336
75-79 år 204 218
80-84 år 119 138
85-89 år 68 90
90-94 år 26 41
95-99 år 3 14
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 436 689 109 33 168 61 21 7 19
2017 42 422 690 93 39 168 61 22 9 18

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  235 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  79 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -87 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  14 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Klepp
Selveier 83.5
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Klepp
Jordbruk, skogbruk og fiske 544
Sekundærnæringer 3030
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3385
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 307
Undervisning 538
Helse- og sosialtjenester 1670
Personlig tjenesteyting 305

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 401000 528000 285000
2006 196000 422000 543000 301000
2007 218000 467000 604000 325000
2008 237000 497000 653000 340000
2009 242000 498000 659000 362000
2010 248000 518000 680000 369000
2011 256000 552000 719000 376000
2012 272000 575000 749000 380000
2013 286000 605000 781000 403000
2014 295000 633000 804000 417000
2015 295000 645000 811000 417000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Klepp
Grunnskolenivå 4382
Videregående skole-nivå 6444
Universitets- og høgskolenivå kort 2555
Universitets- og høgskolenivå lang 800
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 76

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 497 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Klepp
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 15.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

(Manglende data: Oppgave mangler for Medlemmer i Den norske kirke)

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.1 4.1 6.5
2010K2 4.7 3.8 6
2010K3 5 4 6.4
2010K4 5 3.7 6.7
2011K1 5.5 3.9 7.8
2011K2 4.9 3.5 6.7
2011K3 4.8 3.4 6.8
2011K4 4.7 3.4 6.5
2012K1 5.2 3.5 7.6
2012K2 4.6 3.3 6.4
2012K3 4.8 3.7 6.3
2012K4 4.8 3.6 6.5
2013K1 5.2 3.8 7.1
2013K2 4.5 3.2 6.4
2013K3 4.7 3.4 6.5
2013K4 4.7 3.5 6.5
2014K1 4.6 3.1 6.7
2014K2 4.3 3 6.2
2014K3 4.4 3.4 5.9
2014K4 4.7 3.7 6.1
2015K1 5 3.9 6.5
2015K2 4.6 3.4 6.4
2015K3 4.8 3.5 6.6
2015K4 5.1 3.7 7
2016K1 4.9 3.6 6.4
2016K2 4.7 3.4 6.4
2016K3 4.7 3.7 6.1
2016K4 5.2 3.7 7
2017K1 5.5 3.7 7.8
2017K2 4.9 3.4 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 13.5 28.2 25.2 2.9 2.8 5 4
2008 5.6 15 27.1 25.2 2.8 3.1 5 3.7
2009 5.9 16.9 25.8 24.7 2.9 3 5.2 3
2010 5.5 17.1 26.2 24.9 3.2 2.8 5.7 3.3
2011 6.4 17.6 25 24.6 3.8 2.9 5.2 3
2012 5.4 17.4 24.6 28.3 3.7 3.1 4.7 2.9
2013 5.5 17.4 23.6 29 4 2.8 4 2.8
2014 5.6 17.1 24.2 28.1 3.8 3 4.9 2.6
2015 6.4 16.9 25.2 25.9 3.4 2.8 4.2 2.6
2016 5.9 16.9 24.9 27.1 3.8 2.4 4.3 2.7

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  43 066 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.