3595_1662
3595_1662
kommunefakta
2018-01-17T00:31:00.000Z
no
Klæbu kommune

Kommunefakta

Klæbu - 1662 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 074 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 203 188
5-9 år 233 225
10-14 år 257 230
15-19 år 251 211
20-24 år 184 191
25-29 år 169 166
30-34 år 210 209
35-39 år 222 199
40-44 år 208 238
45-49 år 252 233
50-54 år 212 167
55-59 år 187 164
60-64 år 142 134
65-69 år 102 130
70-74 år 130 122
75-79 år 70 66
80-84 år 33 44
85-89 år 19 23
90-94 år 6 12
95-99 år 1 5
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 83 128 11 16 16 7 6 0 3
2017 27 82 115 13 31 17 13 5 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Klæbu (-2017)
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Klæbu (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 43
Sekundærnæringer 634
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1190
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 217
Helse- og sosialtjenester 747
Personlig tjenesteyting 86

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 408000 505000 275000
2006 196000 424000 522000 297000
2007 207000 453000 573000 305000
2008 224000 492000 616000 334000
2009 234000 496000 625000 323000
2010 243000 508000 645000 329000
2011 253000 536000 673000 359000
2012 259000 564000 696000 377000
2013 273000 590000 726000 389000
2014 278000 604000 754000 390000
2015 279000 611000 773000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Klæbu (-2017)
Grunnskolenivå 1262
Videregående skole-nivå 2087
Universitets- og høgskolenivå kort 884
Universitets- og høgskolenivå lang 271
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 19

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Klæbu (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 28.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 18.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 4.8 10.1
2010K3 6.9 5 9.5
2010K4 6.9 5.2 9.1
2011K1 7.4 5.2 10.2
2011K2 7.1 4.7 10.3
2011K3 6.9 4.4 10.1
2011K4 5.9 3.7 8.9
2012K1 6.2 3.7 9.5
2012K2 5.6 3.5 8.3
2012K3 6.4 4.8 8.4
2012K4 6.6 4.4 9.3
2013K1 6.4 4.5 8.8
2013K2 5.2 3.6 7.3
2013K3 6.1 4.7 8.1
2013K4 6.5 4.7 8.9
2014K1 6.7 4.5 9.7
2014K2 6.4 4.2 9.3
2014K3 6.4 4.6 8.9
2014K4 6 3.9 8.7
2015K1 6.5 3.9 9.7
2015K2 6.3 3.9 9.3
2015K3 6.7 4.2 9.8
2015K4 6.9 4.3 10.1
2016K1 6.7 4.5 9.3
2016K2 5.8 4 8
2016K3 6 4.3 8.1
2016K4 6.3 4.1 9
2017K1 6.3 4.2 9
2017K2 5.7 3.7 8.2
2017K3 5.8 4.1 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 13.3 25.3 31.7 2.6 2.1 3.3 3.7
2008 8.2 13.7 24.4 29.4 2.2 1.7 3.7 3.9
2009 6.6 15.3 24.7 29.4 2.6 1.8 5.2 3.8
2010 6.5 15.9 25.4 26.4 2.4 2 5.9 3.5
2011 7.3 16.5 24.7 27.7 2.3 2.5 5.8 3.5
2012 6.9 14.9 24.1 29.8 2 2.2 5.4 3.4
2013 6.8 15.1 23.8 29.2 2 2.1 5.5 3.2
2014 6.7 15.6 24.6 28.7 2.2 1.8 5.3 3.2
2015 6.9 15.3 25.3 27.7 2.9 2.7 3.4 3.5
2016 6.4 13.8 24.8 26.8 4.4 2.9 3.3 3.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.