3595_1149
3595_1149
kommunefakta
2018-02-25T14:22:00.000Z
no
Karmøy kommune

Kommunefakta

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 42 243 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1346 1272
5-9 år 1519 1435
10-14 år 1426 1362
15-19 år 1469 1381
20-24 år 1374 1226
25-29 år 1364 1244
30-34 år 1257 1311
35-39 år 1428 1415
40-44 år 1428 1347
45-49 år 1623 1522
50-54 år 1502 1287
55-59 år 1235 1178
60-64 år 1184 1163
65-69 år 1086 1093
70-74 år 904 935
75-79 år 603 668
80-84 år 395 461
85-89 år 194 318
90-94 år 67 157
95-99 år 16 44
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 80 283 878 240 97 86 156 84 0 149
2017 76 290 864 221 122 88 171 86 0 154

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Karmøy
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 10.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Karmøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 373
Sekundærnæringer 5855
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 730
Undervisning 1448
Helse- og sosialtjenester 4079
Personlig tjenesteyting 589

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 374000 508000 270000
2006 181000 392000 534000 286000
2007 197000 432000 584000 314000
2008 217000 464000 630000 334000
2009 220000 468000 640000 340000
2010 225000 480000 660000 338000
2011 234000 508000 684000 351000
2012 246000 532000 715000 360000
2013 256000 552000 745000 367000
2014 265000 571000 769000 377000
2015 269000 587000 780000 390000
2016 271000 592000 784000 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Karmøy
Grunnskolenivå 9662
Videregående skole-nivå 14875
Universitets- og høgskolenivå kort 6290
Universitets- og høgskolenivå lang 1229
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 191

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Karmøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3.7 6.1
2010K3 5.2 4.2 6.8
2010K4 5.1 4 6.6
2011K1 5.3 4 7.2
2011K2 5.1 3.8 6.9
2011K3 5 4 6.5
2011K4 4.6 3.6 6.1
2012K1 4.9 3.7 6.5
2012K2 4.5 3.4 6
2012K3 4.6 3.6 6.1
2012K4 4.7 3.6 6.4
2013K1 5 4 6.5
2013K2 4.3 3.2 6
2013K3 4.7 3.6 6.3
2013K4 4.8 3.6 6.5
2014K1 4.9 3.7 6.5
2014K2 4.5 3.5 6
2014K3 4.8 3.9 6.3
2014K4 4.7 3.6 6.3
2015K1 5.1 3.9 6.8
2015K2 4.6 3.5 6
2015K3 4.8 3.9 6
2015K4 5.2 4.2 6.6
2016K1 5.4 4.5 6.6
2016K2 5 4 6.3
2016K3 5.5 4.6 6.7
2016K4 5.3 4.1 6.7
2017K1 5.7 4.4 7.4
2017K2 5.1 3.9 6.6
2017K3 5.3 4.2 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 10.4 27.1 30 2.7 2.4 4.4 4.6
2008 5.4 12.4 25.6 29.8 2.6 2.2 4.1 4.3
2009 4.9 12.5 26 29.7 2.5 2.2 3.9 4.2
2010 4.6 12.9 25.8 29.7 3 2.2 4.9 4.2
2011 4.5 13.9 24.4 28.5 3.1 2.3 5 3.8
2012 4.5 14.4 24.2 32.7 3.2 2.6 4.2 3.7
2013 4.4 14.5 23 32.5 3.3 2.7 4.3 2.9
2014 4.3 14.6 23 34.5 3.6 2.7 4.4 3
2015 4.4 13.3 23.1 32.8 3.6 3 4.4 3.3
2016 4.8 13.8 22.7 32.3 3.7 3.3 4.6 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.