3595_1149
3595_1149
kommunefakta
2017-11-24T17:46:00.000Z
no
Karmøy kommune

Kommunefakta

Karmøy - 1149 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

42 346 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 1367 1306
5-9 år 1503 1416
10-14 år 1407 1356
15-19 år 1514 1440
20-24 år 1418 1230
25-29 år 1327 1274
30-34 år 1297 1276
35-39 år 1418 1417
40-44 år 1465 1399
45-49 år 1646 1513
50-54 år 1435 1229
55-59 år 1261 1219
60-64 år 1177 1116
65-69 år 1060 1119
70-74 år 872 916
75-79 år 587 640
80-84 år 368 449
85-89 år 190 319
90-94 år 56 166
95-99 år 14 45
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 80 283 878 240 97 86 156 84 0 149
2017 76 290 864 221 122 88 171 86 0 154

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  477 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  300 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -138 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  12 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Karmøy
Selveier 89
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 10.3

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Karmøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 373
Sekundærnæringer 5855
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 6414
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 730
Undervisning 1448
Helse- og sosialtjenester 4079
Personlig tjenesteyting 589

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 374000 508000 270000
2006 181000 392000 534000 286000
2007 197000 432000 584000 314000
2008 217000 464000 630000 334000
2009 220000 468000 640000 340000
2010 225000 480000 660000 338000
2011 234000 508000 684000 351000
2012 246000 532000 715000 360000
2013 256000 552000 745000 367000
2014 265000 571000 769000 377000
2015 269000 587000 780000 390000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Karmøy
Grunnskolenivå 9662
Videregående skole-nivå 14875
Universitets- og høgskolenivå kort 6290
Universitets- og høgskolenivå lang 1229
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 191

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 575 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Karmøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.2

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.2 4.1 6.8
2010K2 4.7 3.7 6.1
2010K3 5.2 4.2 6.8
2010K4 5.1 4 6.6
2011K1 5.3 4 7.2
2011K2 5.1 3.8 6.9
2011K3 5 4 6.5
2011K4 4.6 3.6 6.1
2012K1 4.9 3.7 6.5
2012K2 4.5 3.4 6
2012K3 4.6 3.6 6.1
2012K4 4.7 3.6 6.4
2013K1 5 4 6.5
2013K2 4.3 3.2 6
2013K3 4.7 3.6 6.3
2013K4 4.8 3.6 6.5
2014K1 4.9 3.7 6.5
2014K2 4.5 3.5 6
2014K3 4.8 3.9 6.3
2014K4 4.7 3.6 6.3
2015K1 5.1 3.9 6.8
2015K2 4.6 3.5 6
2015K3 4.8 3.9 6
2015K4 5.2 4.2 6.6
2016K1 5.4 4.5 6.6
2016K2 5 4 6.3
2016K3 5.5 4.6 6.7
2016K4 5.3 4.1 6.7
2017K1 5.7 4.4 7.4
2017K2 5.1 3.9 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.2 10.4 27.1 30 2.7 2.4 4.4 4.6
2008 5.4 12.4 25.6 29.8 2.6 2.2 4.1 4.3
2009 4.9 12.5 26 29.7 2.5 2.2 3.9 4.2
2010 4.6 12.9 25.8 29.7 3 2.2 4.9 4.2
2011 4.5 13.9 24.4 28.5 3.1 2.3 5 3.8
2012 4.5 14.4 24.2 32.7 3.2 2.6 4.2 3.7
2013 4.4 14.5 23 32.5 3.3 2.7 4.3 2.9
2014 4.3 14.6 23 34.5 3.6 2.7 4.4 3
2015 4.4 13.3 23.1 32.8 3.6 3 4.4 3.3
2016 4.8 13.8 22.7 32.3 3.7 3.3 4.6 3.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  35 023 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.