3595_2021
3595_2021
kommunefakta
2018-02-18T20:39:00.000Z
no
Kárášjohka - Karasjok kommune

Kommunefakta

Kárášjohka - Karasjok - 2021 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 693 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 45 60
5-9 år 72 66
10-14 år 93 76
15-19 år 97 87
20-24 år 116 108
25-29 år 99 75
30-34 år 67 66
35-39 år 65 69
40-44 år 75 85
45-49 år 103 104
50-54 år 104 94
55-59 år 113 96
60-64 år 100 95
65-69 år 89 68
70-74 år 61 60
75-79 år 25 44
80-84 år 29 36
85-89 år 18 20
90-94 år 4 11
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 15 4 0 6 0 0 8 0 0 0
2017 14 4 3 4 0 0 8 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok
Selveier 83.3
Andels- / aksjeeier 1.7
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok
Jordbruk, skogbruk og fiske 108
Sekundærnæringer 141
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 366
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 147
Undervisning 163
Helse- og sosialtjenester 374
Personlig tjenesteyting 61

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 384000 507000 295000
2006 176000 396000 518000 300000
2007 193000 421000 562000 326000
2008 208000 473000 604000 343000
2009 217000 476000 643000 348000
2010 220000 505000 644000 358000
2011 232000 534000 658000 363000
2012 242000 552000 694000 397000
2013 248000 584000 727000 385000
2014 251000 589000 739000 396000
2015 265000 621000 749000 385000
2016 264000 651000 790000 393000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok
Grunnskolenivå 802
Videregående skole-nivå 700
Universitets- og høgskolenivå kort 573
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Kárásjohka - Karasjok
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.1 6 8.1
2010K3 6.4 5.4 7.4
2010K4 6.7 5.5 7.9
2011K1 6.2 3.6 8.7
2011K2 5.9 3.9 7.7
2011K3 5.5 4.1 7
2011K4 5.3 3.5 7
2012K1 6.4 5.2 7.6
2012K2 7.3 6.3 8.3
2012K3 6.5 4.6 8.4
2012K4 5.7 5.3 6
2013K1 6.5 4.7 8.3
2013K2 6.4 4.9 7.9
2013K3 6.9 4.5 9.4
2013K4 6.8 5.3 8.2
2014K1 6.6 6.2 7
2014K2 7.3 6.6 7.8
2014K3 7 6.1 7.7
2014K4 6.6 4.8 8.3
2015K1 7.8 4.6 10.5
2015K2 7.7 5.2 9.8
2015K3 6.6 5 8
2015K4 7 5.7 8.3
2016K1 7.2 5.5 8.6
2016K2 6.4 3.7 8.8
2016K3 6.2 4.4 7.8
2016K4 7.4 5.5 8.9
2017K1 7.2 5.6 8.5
2017K2 6.7 4 9
2017K3 6.5 3.9 8.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 8.8 23.1 27.9 2.7 2.3 5.6 6
2008 7.7 8.3 21.9 28.1 3.1 1.9 5.5 6.7
2009 9 8.1 20.8 29.4 2.6 1.7 5.2 5.7
2010 10.3 8.6 19.8 29.4 2.6 1.3 5.6 6
2011 8.3 8.1 21.7 30 2.6 2.1 5.5 5.8
2012 5.2 8 20.9 32 2.9 2 4.9 5.6
2013 3.2 7.9 21.5 36.4 3.5 2.2 4.7 4.6
2014 10.9 7.3 20.5 36.6 3.4 3 5.2 5.2
2015 7.7 6.3 20.6 34.6 3.5 3 5.1 4.3
2016 7 6 20.1 35 3.3 2.5 4.1 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.