3595_1431
3595_1431
kommunefakta
2018-02-24T22:58:00.000Z
no
Jølster kommune

Kommunefakta

Jølster - 1431 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 043 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 88 79
5-9 år 126 93
10-14 år 108 116
15-19 år 140 86
20-24 år 87 83
25-29 år 94 86
30-34 år 83 74
35-39 år 91 82
40-44 år 90 91
45-49 år 109 106
50-54 år 96 87
55-59 år 107 88
60-64 år 87 91
65-69 år 84 86
70-74 år 72 61
75-79 år 55 58
80-84 år 31 31
85-89 år 24 34
90-94 år 8 19
95-99 år 3 8
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 30 54 11 34 10 6 0 0 0
2017 4 31 59 12 30 7 7 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jølster
Selveier 80.3
Andels- / aksjeeier 1
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jølster
Jordbruk, skogbruk og fiske 94
Sekundærnæringer 336
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 492
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 70
Undervisning 136
Helse- og sosialtjenester 389
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 374000 496000 280000
2006 169000 381000 528000 292000
2007 184000 436000 588000 310000
2008 204000 470000 641000 344000
2009 206000 465000 636000 332000
2010 211000 484000 664000 331000
2011 223000 514000 667000 355000
2012 229000 530000 711000 364000
2013 236000 574000 745000 401000
2014 248000 602000 775000 386000
2015 259000 618000 800000 398000
2016 265000 629000 812000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jølster
Grunnskolenivå 577
Videregående skole-nivå 1097
Universitets- og høgskolenivå kort 511
Universitets- og høgskolenivå lang 125
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Jølster
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 32.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.8 3.7 6
2010K3 5.3 3.9 6.8
2010K4 5.1 4 6.4
2011K1 5.2 3.7 6.9
2011K2 4.4 2.6 6.5
2011K3 4.8 2.3 7.7
2011K4 4.7 2.8 6.9
2012K1 5.1 2.8 7.7
2012K2 4.4 2.5 6.7
2012K3 4.6 2.7 6.9
2012K4 4.6 3.7 5.7
2013K1 4.7 3.4 6.2
2013K2 5.1 3.9 6.5
2013K3 4.9 4.2 5.8
2013K4 5.1 4.5 5.9
2014K1 4.4 3.1 6
2014K2 4.2 2.6 6.1
2014K3 3.9 2.1 6
2014K4 4.7 2.7 7.3
2015K1 5.5 4 7.3
2015K2 4.4 3 6.1
2015K3 4.3 3.1 5.7
2015K4 4.9 2.9 7.2
2016K1 5.4 3.1 8.1
2016K2 4.7 3.4 6.3
2016K3 5.5 4.3 6.9
2016K4 4.5 3.4 5.9
2017K1 4 2.9 5.4
2017K2 3.5 2.4 5
2017K3 3.9 2.8 5.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 7.6 19.5 35.3 2.1 1.4 3.7 2
2008 7.1 9.1 20.3 34 2.1 1.4 4.2 1.5
2009 7.3 9.2 20.2 32.6 1.8 1.5 5.2 1.4
2010 7.5 10.4 22.2 35.5 2.7 1.7 4.7 1.3
2011 7.5 10.3 21.8 34.8 3.8 1.5 4.7 1.4
2012 7.2 10.8 21 37.8 3.8 1.2 4.1 1.4
2013 6.8 10.6 20.6 36.1 3.4 1.7 3.6 1.6
2014 7.4 11.6 20.4 36 3.9 1.6 4.9 1.6
2015 7.6 11.6 20.4 33.9 4.1 1.5 4.3 1.2
2016 7.7 10.6 21.4 35.1 5.1 1.7 3.3 1.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.