3595_0532
3595_0532
kommunefakta
2018-02-18T20:55:00.000Z
no
Jevnaker kommune

Kommunefakta

Jevnaker - 0532 (Oppland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 780 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 174 162
5-9 år 196 208
10-14 år 201 210
15-19 år 222 205
20-24 år 193 176
25-29 år 205 175
30-34 år 193 183
35-39 år 207 214
40-44 år 215 229
45-49 år 255 253
50-54 år 235 258
55-59 år 222 216
60-64 år 227 186
65-69 år 176 210
70-74 år 178 187
75-79 år 94 119
80-84 år 70 76
85-89 år 37 67
90-94 år 10 30
95-99 år 6 15
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 30 69 95 35 16 9 20 23 7 3
2017 30 66 96 41 23 10 19 27 7 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Selveier 84.8
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jevnaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 772
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1147
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 199
Undervisning 197
Helse- og sosialtjenester 753
Personlig tjenesteyting 90

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 360000 497000 267000
2006 181000 375000 516000 272000
2007 197000 407000 559000 290000
2008 210000 447000 595000 315000
2009 215000 455000 608000 324000
2010 222000 471000 619000 339000
2011 232000 498000 640000 346000
2012 237000 521000 664000 359000
2013 243000 547000 676000 370000
2014 255000 562000 703000 373000
2015 264000 573000 715000 387000
2016 270000 592000 735000 380000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Grunnskolenivå 1731
Videregående skole-nivå 2365
Universitets- og høgskolenivå kort 993
Universitets- og høgskolenivå lang 196
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Jevnaker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 15.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.5 6.3 9
2010K3 7.9 6.9 9.2
2010K4 7.7 6.3 9.5
2011K1 8.1 6.3 10.3
2011K2 7.3 5.6 9.4
2011K3 7.3 5.6 9.4
2011K4 7 5.4 8.9
2012K1 6.7 4.7 9.1
2012K2 6.3 4.6 8.3
2012K3 6.8 5.1 8.7
2012K4 6.9 5.7 8.4
2013K1 6.9 4.9 9.4
2013K2 5.7 3.8 8.1
2013K3 5.7 4.2 7.6
2013K4 5.8 4.2 7.8
2014K1 5.9 4.4 7.6
2014K2 5.8 4 8.1
2014K3 6.3 5 8.1
2014K4 6.3 4.5 8.7
2015K1 6.7 4.5 9.4
2015K2 6.1 4.2 8.3
2015K3 6.3 4.6 8.5
2015K4 6.6 4.8 8.7
2016K1 6.8 4.8 9.2
2016K2 5.7 4.1 7.7
2016K3 6 4.6 7.6
2016K4 6.2 4.8 7.9
2017K1 6 4.5 7.8
2017K2 5.6 4 7.7
2017K3 5.8 4.6 7.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7 9.7 23.8 32.3 3.7 3.4 4.5 2.3
2008 7.1 10.5 23 33.2 3.3 3.3 4.8 3
2009 6.7 11 22.8 31.4 4.2 3.2 4.7 2.5
2010 6.6 11.6 23.3 31.5 3.7 3 4.9 3.1
2011 6.6 11.9 22.3 30.7 3.4 3.4 4.8 3.4
2012 8.7 12.4 21.5 32.6 3.2 3.7 4.5 3
2013 7.5 12.1 21.6 32.5 3.1 3.4 4.3 3.3
2014 7.1 12.6 21.6 33.5 3.4 3.3 4.1 3.2
2015 7.7 12.3 21.9 32.2 3.4 3.3 4.1 3.2
2016 7.9 12.1 21.7 32.1 4.1 3.6 4.2 3.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.