3595_0628
3595_0628
kommunefakta
2018-02-24T23:04:00.000Z
no
Hurum kommune

Kommunefakta

Hurum - 0628 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 450 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 204
5-9 år 284 273
10-14 år 287 286
15-19 år 332 280
20-24 år 270 215
25-29 år 195 189
30-34 år 224 240
35-39 år 266 264
40-44 år 320 344
45-49 år 409 401
50-54 år 397 354
55-59 år 332 305
60-64 år 302 318
65-69 år 308 318
70-74 år 291 313
75-79 år 170 159
80-84 år 92 107
85-89 år 39 81
90-94 år 18 40
95-99 år 8 16
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 62 133 202 93 23 37 15 16 19 3
2017 65 146 230 89 29 39 15 7 19 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurum
Selveier 85.2
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurum
Jordbruk, skogbruk og fiske 58
Sekundærnæringer 958
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1776
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 211
Undervisning 379
Helse- og sosialtjenester 952
Personlig tjenesteyting 152

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 402000 526000 293000
2006 187000 426000 551000 299000
2007 201000 460000 596000 320000
2008 217000 497000 643000 331000
2009 217000 492000 641000 335000
2010 229000 509000 657000 349000
2011 241000 540000 689000 366000
2012 249000 570000 709000 379000
2013 263000 585000 737000 404000
2014 270000 609000 758000 409000
2015 276000 607000 767000 423000
2016 282000 612000 786000 425000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurum
Grunnskolenivå 2321
Videregående skole-nivå 3117
Universitets- og høgskolenivå kort 1579
Universitets- og høgskolenivå lang 472
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hurum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.3 7.5
2010K3 6.7 5.2 8.6
2010K4 6.5 5.2 8.2
2011K1 6.8 5.1 9
2011K2 6.2 4.7 8.1
2011K3 6.3 4.8 8.4
2011K4 5.9 4.1 8.2
2012K1 6.4 4.7 8.4
2012K2 5.7 4.8 6.9
2012K3 6.5 5.6 7.7
2012K4 6.7 5.5 8.2
2013K1 6.5 5.2 8.1
2013K2 5.4 4.4 6.7
2013K3 6.4 5.1 8
2013K4 5.7 4.2 7.6
2014K1 6.5 5.1 8.2
2014K2 5.5 3.7 7.7
2014K3 5.6 4.4 7.2
2014K4 5.9 4.7 7.5
2015K1 6.1 4.7 7.7
2015K2 5.4 4.2 6.9
2015K3 5.7 4.7 7
2015K4 5.7 4.8 6.9
2016K1 6.3 5 7.8
2016K2 5.7 4.1 7.7
2016K3 5.9 4.3 7.9
2016K4 6.2 4.4 8.3
2017K1 6 4.2 8.2
2017K2 5.8 3.9 8
2017K3 6 4.9 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.6 11.7 23.6 28.5 7.3 3.1 8.1 2.1
2008 8.7 11.5 22.5 26 6.5 3.2 8.4 1.6
2009 9.1 11.8 22.2 28 6.5 3.9 8.1 1.6
2010 7.6 10.8 23.1 27.2 5.6 5.8 8.4 1.4
2011 8.5 11.3 21.9 27.3 5.4 5.8 6.7 1.8
2012 10.2 9.4 23 28.9 5.6 5.2 6.3 1.8
2013 8.5 11.5 21.7 28.8 5.5 5.5 5.8 1.6
2014 7.5 11.6 21.3 29.5 5.8 5.2 6.4 1.3
2015 6.8 10.9 21.4 27.2 5.6 4.4 7 1.5
2016 6.9 11.3 20.5 29.5 5.6 4.3 7.7 1.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.