3595_0239
3595_0239
kommunefakta
2018-02-24T22:59:00.000Z
no
Hurdal kommune

Kommunefakta

Hurdal - 0239 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 903 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 92 78
5-9 år 94 88
10-14 år 80 73
15-19 år 84 71
20-24 år 93 63
25-29 år 82 86
30-34 år 78 80
35-39 år 90 87
40-44 år 79 93
45-49 år 110 109
50-54 år 93 102
55-59 år 105 98
60-64 år 103 97
65-69 år 88 94
70-74 år 82 75
75-79 år 47 51
80-84 år 36 45
85-89 år 17 24
90-94 år 8 18
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 9 28 27 4 6 5 0 4 3
2017 27 9 27 28 11 7 6 3 5 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurdal
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 226
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 542
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 92
Undervisning 105
Helse- og sosialtjenester 310
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 354000 464000 267000
2006 175000 377000 485000 292000
2007 193000 412000 534000 290000
2008 207000 446000 581000 304000
2009 211000 447000 585000 308000
2010 221000 459000 605000 313000
2011 240000 471000 633000 339000
2012 246000 491000 658000 345000
2013 259000 527000 684000 359000
2014 267000 541000 696000 359000
2015 274000 561000 707000 371000
2016 268000 561000 698000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurdal
Grunnskolenivå 864
Videregående skole-nivå 987
Universitets- og høgskolenivå kort 386
Universitets- og høgskolenivå lang 118
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hurdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 4.8 8.7
2010K3 7.4 5.8 9.4
2010K4 7.6 5.6 10.3
2011K1 7.8 6.2 9.9
2011K2 6.6 5.5 8.1
2011K3 5.8 4.6 7.4
2011K4 6.2 5.5 7.1
2012K1 6.4 5.5 7.6
2012K2 6.7 5.6 8
2012K3 7.2 5.6 9.2
2012K4 7.1 6.3 8
2013K1 7.4 6 9.1
2013K2 6.8 6 7.8
2013K3 6.4 5.5 7.7
2013K4 5.7 4 7.7
2014K1 7.1 5.3 9.3
2014K2 6.6 4.9 8.7
2014K3 7.5 5.6 10
2014K4 7.1 5.3 9.3
2015K1 7.3 5.5 9.4
2015K2 7 5.2 9.1
2015K3 7.5 5.7 9.8
2015K4 6.7 4.3 9.4
2016K1 6.4 5 8
2016K2 5.5 4.8 6.4
2016K3 7 5.8 8.4
2016K4 6.4 4.4 8.7
2017K1 6.6 5.2 8.3
2017K2 6.8 5.5 8.4
2017K3 8.1 7 9.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.7 7.5 21.3 39 2.2 1.9 5.1 1.9
2008 9.5 9 20.3 36.7 1.9 2.1 5.4 1.9
2009 9.9 9.7 20.2 34.6 2 1.7 5.2 1.8
2010 12 9 19.2 32.1 2 5 5.4 1.4
2011 9.8 9.2 19.7 35.2 2.9 5.1 5.7 1.4
2012 11 9.5 19.6 36.9 2.5 5.2 5.5 1.5
2013 12.1 10.1 18.6 35.5 2.3 3.7 5.6 1.3
2014 12.6 9.6 19.9 36.2 2.8 2.2 5.3 2.3
2015 11.3 10.4 18.5 33.5 3.4 2.7 5.1 1.8
2016 10.4 10.1 18.3 33.4 3.7 3.6 5.6 1.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.