3595_1416
3595_1416
kommunefakta
2018-02-21T16:07:00.000Z
no
Høyanger kommune

Kommunefakta

Høyanger - 1416 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 164 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 90 91
5-9 år 109 118
10-14 år 128 139
15-19 år 166 144
20-24 år 166 137
25-29 år 107 86
30-34 år 108 91
35-39 år 87 97
40-44 år 106 116
45-49 år 186 154
50-54 år 189 152
55-59 år 161 121
60-64 år 146 126
65-69 år 122 119
70-74 år 104 109
75-79 år 67 78
80-84 år 45 69
85-89 år 36 51
90-94 år 20 34
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 25 78 36 25 32 8 5 0 0
2017 3 22 84 36 22 32 12 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Høyanger
Selveier 76.1
Andels- / aksjeeier 5.1
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Høyanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 90
Sekundærnæringer 651
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 386
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 172
Helse- og sosialtjenester 495
Personlig tjenesteyting 64

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 181000 365000 519000 300000
2006 191000 388000 537000 318000
2007 208000 423000 580000 321000
2008 224000 458000 621000 346000
2009 229000 469000 642000 341000
2010 231000 493000 644000 348000
2011 243000 522000 679000 368000
2012 255000 542000 713000 378000
2013 265000 557000 751000 379000
2014 271000 581000 771000 392000
2015 278000 590000 780000 394000
2016 277000 604000 801000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Høyanger
Grunnskolenivå 972
Videregående skole-nivå 1648
Universitets- og høgskolenivå kort 597
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Høyanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 55.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5.1 7.2
2010K3 7.4 6.5 8.5
2010K4 6.7 6.1 7.3
2011K1 6.8 5.9 7.9
2011K2 7.1 5.6 8.9
2011K3 7.7 6.7 9
2011K4 6.6 5.2 8.3
2012K1 6.3 5.3 7.6
2012K2 5.9 4.7 7.4
2012K3 6.3 5.1 7.9
2012K4 5.2 4.6 6.1
2013K1 5.6 4.8 6.6
2013K2 5.3 4.3 6.6
2013K3 6.1 5.2 7.2
2013K4 5.4 3.8 7.4
2014K1 5.5 4.2 7.1
2014K2 4.9 4.5 5.4
2014K3 5.6 4.9 6.7
2014K4 5.2 4.2 6.6
2015K1 5.4 4.1 7
2015K2 5.3 3.9 7.2
2015K3 5.3 3.6 7.5
2015K4 5.2 3.8 6.8
2016K1 4.4 4.4 4.5
2016K2 4.6 4.3 5
2016K3 4.9 4.7 5.1
2016K4 4.9 4.5 5.3
2017K1 4.9 3.5 6.5
2017K2 4.8 3.5 6.5
2017K3 4.9 4 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 7.8 19.1 31.7 1.4 1 3.4 5.2
2008 9.5 7.9 19.9 32.9 1.8 0.9 3.5 4.6
2009 9.2 7.3 18.8 31.7 2.9 0.9 4.7 4.5
2010 8.6 6.7 19.1 32.4 3.5 1 4.5 5.2
2011 7.6 6.3 16.7 29.7 3.1 1.1 3.5 4.6
2012 8.9 6.8 18.5 32.7 2.7 0.9 2.7 4.5
2013 9.1 6.9 18.7 32.4 2.4 0.9 2.3 4.6
2014 10.2 7.4 19.9 32.9 3 0.9 1.5 4.7
2015 9 7.4 19.5 30.6 3.6 0.9 2.5 5.7
2016 8.4 7.5 18.3 30.4 3.9 1.2 3 4.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.