3595_1444
3595_1444
kommunefakta
2018-02-18T05:47:00.000Z
no
Hornindal kommune

Kommunefakta

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 186 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 30
5-9 år 36 33
10-14 år 41 39
15-19 år 56 44
20-24 år 41 44
25-29 år 28 22
30-34 år 30 30
35-39 år 36 33
40-44 år 40 34
45-49 år 37 37
50-54 år 44 34
55-59 år 47 38
60-64 år 39 29
65-69 år 30 32
70-74 år 27 25
75-79 år 22 26
80-84 år 20 16
85-89 år 13 17
90-94 år 7 11
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 12 21 8 0 0 3 0 0 0
2017 4 13 19 7 4 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hornindal
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hornindal
Jordbruk, skogbruk og fiske 59
Sekundærnæringer 205
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 148
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 38
Helse- og sosialtjenester 130
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 324000 484000 283000
2006 185000 361000 478000 296000
2007 197000 377000 535000 310000
2008 210000 406000 565000 318000
2009 208000 434000 561000 320000
2010 216000 452000 591000 321000
2011 233000 476000 644000 347000
2012 244000 495000 659000 332000
2013 242000 505000 693000 392000
2014 251000 515000 728000 412000
2015 258000 541000 747000 436000
2016 257000 535000 750000 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hornindal
Grunnskolenivå 226
Videregående skole-nivå 480
Universitets- og høgskolenivå kort 194
Universitets- og høgskolenivå lang 36
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hornindal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 19.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 46
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 2.8 2.1 3.8
2010K3 4.2 3 5.7
2010K4 3.2 2.8 3.6
2011K1 3.8 4.1 3.3
2011K2 3.9 5.3 2
2011K3 4.5 4.8 4.2
2011K4 4.2 3.3 5.4
2012K1 3.2 2.2 4.6
2012K2 3.3 2.4 4.4
2012K3 3 2.6 3.6
2012K4 4.2 4.2 4.1
2013K1 5.4 5.1 5.7
2013K2 5.6 5.7 5.5
2013K3 4.5 3.9 5.2
2013K4 5.5 4.5 6.7
2014K1 4.8 4.6 5.1
2014K2 3.8 2.7 5.2
2014K3 3.2 1.7 4.9
2014K4 5.1 3.4 7.1
2015K1 4.8 4.1 5.6
2015K2 3.6 3.2 4.1
2015K3 3.9 4 3.8
2015K4 4.2 4.1 4.3
2016K1 5.1 4.9 5.3
2016K2 4.2 2.9 5.8
2016K3 4.8 3.6 6.2
2016K4 4.2 2.6 5.8
2017K1 5.2 4.1 6.5
2017K2 3.6 2.8 4.5
2017K3 4.7 4.7 4.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.7 8 19.9 35.7 0.7 0.7 3.1 1.9
2008 12.2 8.9 18.9 34.4 1 0.7 5 1.2
2009 10.6 8.8 19.1 33.2 1.4 0.5 4.5 1.7
2010 10 9 18.8 34.1 1.2 0.4 5.3 1.9
2011 10.2 8.2 17 34.2 1.2 0.4 4.9 -2.9
2012 9.7 9.5 17.1 36.1 1.1 0.4 5 -5.6
2013 7.7 9.2 17 34.7 1.4 0.6 4.5 2.6
2014 9.5 9.8 18.9 37.8 0.8 0.5 5.5 3.2
2015 10.5 10.6 17.3 38.1 0.7 0.3 5 3.2
2016 10.7 9.2 17.1 37.9 1.9 0.2 6.2 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.