3595_0702
3595_0702
kommunefakta
2018-01-16T23:34:00.000Z
no
Holmestrand kommune

Kommunefakta

Holmestrand - 0702 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 975 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 295 272
5-9 år 317 302
10-14 år 335 283
15-19 år 341 317
20-24 år 305 292
25-29 år 305 305
30-34 år 308 305
35-39 år 332 365
40-44 år 399 368
45-49 år 408 421
50-54 år 387 381
55-59 år 358 340
60-64 år 334 366
65-69 år 345 365
70-74 år 277 284
75-79 år 177 201
80-84 år 101 135
85-89 år 56 81
90-94 år 22 62
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 51 90 211 39 32 13 55 42 14 9
2017 53 109 226 48 43 11 59 51 14 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Holmestrand (-2017)
Selveier 74.1
Andels- / aksjeeier 12.3
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Holmestrand (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1186
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1802
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 326
Undervisning 340
Helse- og sosialtjenester 1083
Personlig tjenesteyting 206

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 515000 281000
2006 187000 407000 540000 291000
2007 199000 440000 580000 312000
2008 213000 477000 621000 341000
2009 218000 474000 630000 342000
2010 227000 485000 652000 336000
2011 239000 522000 685000 359000
2012 249000 539000 707000 358000
2013 259000 563000 723000 372000
2014 266000 590000 751000 387000
2015 274000 598000 755000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Holmestrand (-2017)
Grunnskolenivå 2559
Videregående skole-nivå 3631
Universitets- og høgskolenivå kort 1896
Universitets- og høgskolenivå lang 544
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Holmestrand (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -2.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 5 7.2
2010K3 6.3 4.9 8
2010K4 6 4.8 7.6
2011K1 6.3 4.7 8.4
2011K2 5.8 4.7 7.2
2011K3 5.7 5 6.5
2011K4 5.1 4.3 6.1
2012K1 5.8 4.4 7.6
2012K2 5.7 4.1 7.7
2012K3 6 4.7 7.8
2012K4 5.8 4.4 7.6
2013K1 6.2 5.1 7.5
2013K2 5.2 4.1 6.6
2013K3 6 4.9 7.4
2013K4 6.2 4.9 7.8
2014K1 6.3 4.7 8.2
2014K2 5.8 4.1 7.9
2014K3 5.8 4.3 7.7
2014K4 5.6 4.1 7.5
2015K1 6.1 4.3 8.2
2015K2 5.4 3.7 7.4
2015K3 5.6 4.4 7.1
2015K4 5.9 4.2 7.9
2016K1 6.1 4.4 8.2
2016K2 5.8 4.2 7.7
2016K3 5.9 4.4 7.7
2016K4 6.2 4.5 8.3
2017K1 6.6 4.4 9.1
2017K2 6 4.3 8.1
2017K3 6.3 4.4 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 10.3 22.9 32.4 3.7 3.3 6.6 2.3
2008 7 10.6 21.6 32.1 3.4 3.3 7.3 2.2
2009 7 10.7 21.1 32.3 3.9 3.4 6.9 2.2
2010 7.1 11.5 21.2 32.2 3.6 4.3 6.8 2.3
2011 7.6 12.3 21.6 32.8 3.5 4.6 6.4 2.2
2012 7.1 11.3 20.7 34.2 3.7 4.6 8.6 1.9
2013 6.7 11.4 20 34.5 3.5 4.8 8.2 2.1
2014 7.3 11.4 19.9 36.7 3.9 4.3 7.9 2.1
2015 7.1 11.2 20 33 3.9 3.6 7.6 2
2016 7.1 11.4 20.1 33.7 4.6 3.6 7 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.