3595_0702
3595_0702
kommunefakta
2017-11-18T07:15:00.000Z
no
Holmestrand kommune

Kommunefakta

Holmestrand - 0702 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

10 975 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 295 272
5-9 år 317 302
10-14 år 335 283
15-19 år 341 317
20-24 år 305 292
25-29 år 305 305
30-34 år 308 305
35-39 år 332 365
40-44 år 399 368
45-49 år 408 421
50-54 år 387 381
55-59 år 358 340
60-64 år 334 366
65-69 år 345 365
70-74 år 277 284
75-79 år 177 201
80-84 år 101 135
85-89 år 56 81
90-94 år 22 62
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 51 90 211 39 32 13 55 42 14 9
2017 53 109 226 48 43 11 59 51 14 5

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  110 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  104 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  113 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  46 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Holmestrand
Selveier 74.1
Andels- / aksjeeier 12.3
Leier 13.6

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Holmestrand
Jordbruk, skogbruk og fiske 78
Sekundærnæringer 1186
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1802
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 326
Undervisning 340
Helse- og sosialtjenester 1083
Personlig tjenesteyting 206

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 391000 515000 281000
2006 187000 407000 540000 291000
2007 199000 440000 580000 312000
2008 213000 477000 621000 341000
2009 218000 474000 630000 342000
2010 227000 485000 652000 336000
2011 239000 522000 685000 359000
2012 249000 539000 707000 358000
2013 259000 563000 723000 372000
2014 266000 590000 751000 387000
2015 274000 598000 755000 391000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Holmestrand
Grunnskolenivå 2559
Videregående skole-nivå 3631
Universitets- og høgskolenivå kort 1896
Universitets- og høgskolenivå lang 544
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 53

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 002 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Holmestrand
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -2.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 8.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,3 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.3 5.7 7.2
2010K2 6 5 7.2
2010K3 6.3 4.9 8
2010K4 6 4.8 7.6
2011K1 6.3 4.7 8.4
2011K2 5.8 4.7 7.2
2011K3 5.7 5 6.5
2011K4 5.1 4.3 6.1
2012K1 5.8 4.4 7.6
2012K2 5.7 4.1 7.7
2012K3 6 4.7 7.8
2012K4 5.8 4.4 7.6
2013K1 6.2 5.1 7.5
2013K2 5.2 4.1 6.6
2013K3 6 4.9 7.4
2013K4 6.2 4.9 7.8
2014K1 6.3 4.7 8.2
2014K2 5.8 4.1 7.9
2014K3 5.8 4.3 7.7
2014K4 5.6 4.1 7.5
2015K1 6.1 4.3 8.2
2015K2 5.4 3.7 7.4
2015K3 5.6 4.4 7.1
2015K4 5.9 4.2 7.9
2016K1 6.1 4.4 8.2
2016K2 5.8 4.2 7.7
2016K3 5.9 4.4 7.7
2016K4 6.2 4.5 8.3
2017K1 6.6 4.4 9.1
2017K2 6 4.3 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

10,1 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.5 10.3 22.9 32.4 3.7 3.3 6.6 2.3
2008 7 10.6 21.6 32.1 3.4 3.3 7.3 2.2
2009 7 10.7 21.1 32.3 3.9 3.4 6.9 2.2
2010 7.1 11.5 21.2 32.2 3.6 4.3 6.8 2.3
2011 7.6 12.3 21.6 32.8 3.5 4.6 6.4 2.2
2012 7.1 11.3 20.7 34.2 3.7 4.6 8.6 1.9
2013 6.7 11.4 20 34.5 3.5 4.8 8.2 2.1
2014 7.3 11.4 19.9 36.7 3.9 4.3 7.9 2.1
2015 7.1 11.2 20 33 3.9 3.6 7.6 2
2016 7.1 11.4 20.1 33.7 4.6 3.6 7 2.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  73 129 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.