3595_0714
3595_0714
kommunefakta
2018-02-24T23:01:00.000Z
no
Hof kommune

Kommunefakta

Hof - 0714 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 168 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 53 62 24 0 3 5 0 3 0
2017 7 57 77 28 0 3 6 0 4 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hof (-2017)
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hof (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 29
Sekundærnæringer 434
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 528
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 93
Undervisning 87
Helse- og sosialtjenester 323
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 176000 388000 487000 277000
2006 182000 401000 519000 287000
2007 197000 424000 563000 333000
2008 215000 463000 598000 347000
2009 217000 475000 597000 338000
2010 222000 502000 619000 338000
2011 233000 530000 638000 344000
2012 249000 546000 665000 374000
2013 258000 560000 688000 358000
2014 261000 601000 701000 377000
2015 278000 607000 725000 365000
2016 281000 617000 754000 367000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hof (-2017)
Grunnskolenivå 725
Videregående skole-nivå 1134
Universitets- og høgskolenivå kort 498
Universitets- og høgskolenivå lang 128
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Hof (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 22.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.7 7.4
2010K3 6.5 5.8 7.5
2010K4 6.9 5.3 9.1
2011K1 8.6 6.8 10.8
2011K2 7.5 5.9 9.5
2011K3 6.8 5 9.4
2011K4 6 4.4 8.2
2012K1 6.1 4.1 8.9
2012K2 6.2 4.9 8
2012K3 6.9 5.6 8.8
2012K4 7.2 5.3 9.9
2013K1 7.5 5.6 10
2013K2 5.7 4 8
2013K3 6.9 5.5 8.9
2013K4 6.8 5.9 7.9
2014K1 7.3 6.5 8.4
2014K2 6.4 5.4 7.7
2014K3 6.5 4.9 8.6
2014K4 6.5 5 8.6
2015K1 6.4 4.9 8.2
2015K2 5.6 4 7.9
2015K3 6.3 4.5 8.8
2015K4 5.9 4.4 8
2016K1 6.1 4.5 8.2
2016K2 6.5 5 8.5
2016K3 7.7 5.1 11.1
2016K4 7.7 4.9 11.4
2017K1 6.9 5.1 9.2
2017K2 5 2.9 7.8
2017K3 5.2 3.2 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 10.8 23.9 31.5 2.8 1.8 5.1 4.2
2008 6.8 11.2 23.3 32.5 2.5 2.1 5 3.8
2009 6.9 10.6 22.1 32.6 3 2.3 5.1 4
2010 6.7 13.4 21.4 31.9 2.4 2.6 4.6 5.3
2011 6.4 11 19.8 34.3 2.1 2.6 4.2 6.9
2012 6.3 10.2 19.7 37.7 1.9 2.1 4.4 7.1
2013 5.9 9.8 19.3 37.5 1.9 2 4 6.4
2014 7 10.1 19.2 38.5 2.1 2.7 4.4 6.4
2015 7.5 9.3 19.6 36.8 2.4 2.7 3.8 4.1
2016 6.8 10.4 19.6 37.3 3.1 3.7 3.8 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.